Професорсько-викладацький склад

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене
звання
Науковий
ступінь
1  

Єнг Інна Сергіївна

Викладає дисципліни: 

 1. Практичний курс першої іноземної мови
 2. Практика письмового та усного перекладу
 3. Практичний курс основної іноземної мови
 4. Практика перекладу з основної іноземної мови
 5. Іноземна мова поглибленого вивчення
 6. Аспектний переклад

 

 

 

Докладніше… 

завідувач кафедри

Досвід роботи:

10 років

 Сфера наукових інтересів:
1. Документна лінгвістика
2. Новітні технології у процесі викладання англійської мови
3. Міжнародні відносини
4. Глобальні проблеми сучасності
5. Розвиток критичного мислення
2 Сірик Людмила Миколаївна

Викладає дисципліни:

 1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 2. Академічна іноземна мова
 3. Іноземна мова
 4. Ділова основна іноземна мова
Докладніше… доцент

Досвід роботи:

27 років

к.пед.н.

Сфера наукових інтересів: 

3 Неділько Тетяна Петрівна

Викладає дисципліни:

1. Українська мова (за професійним спрямуванням)

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів: 
4 Ярошовець Тетяна Іванівна

Викладає дисципліни:

 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 2. Сучасна комунікативна лінгвістика. Теорія тексту
 3. Сучасні методи викладання української мови в закладі вищої освіти
 4. Новітні методи викладання української літератури в закладі вищої освіти
 5. Актуальні методи розвитку лінгвістики на сучасному етапі
 6. Сучасні методи літературознавчого аналізу
 7. Наукові методи дослідження мовного матеріалу
 8. Літературне редагування текстів
 9. Редагування навчальної та довідкової літератури
 10. Коректура

 

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

к.філол.н.

Сфера наукових інтересів: 

 

5 Погрібна Лариса Станіславівна

Викладає дисципліни:

 1. Іноземна мова (поглибленого вивчення)
 2. Ділова основна іноземна мова
 3. Академічна іноземна мова
 4. Іноземна мова
 5. Теорія та практика перекладу
 6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 7. Термінознавство основної іноземної мови

Докладніше…
доцент

Досвід роботи: 
понад 20 років

к.філол.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Екологія
2. Педагогіка
3. Лінгвістичне релігієзнавство
4. Семіотика культури
5.Теорія комунікації

6 Коромисел Тетяна Михайлівна

Викладає дисципліни:

 1. Інноваційні і комп’ютерні технології навчання іноземних мов
 2. Основи підготовки гідів-перекладачів
 3. Двосторонній письмовий переклад текстів різних жанрів
 4. Еквівалентність перекладу семантиці мовних одиниць
 5. Практичний курс другої іноземної мови (німецька)
 6. Основи редагування перекладу

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
7 Махінова Вікторія Володимирівна

Викладає дисципліни:

 1. Аспектний переклад
 2. Лінгвокраїнознавство країн основної іноземної мови
 3. Академічна іноземна мова
 4. Іноземна мова
 5. Ділова іноземна мова
 6. Іноземна мова
 7. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 8. Іноземна мова поглибленого вивчення

Докладніше…
ст. викладач

Досвід роботи:
понад 30 років

Сфера наукових інтересів: 
1.Теорія та методика викладання
2. Професійна освіта
8 Григоренко Наталія Валеріївна 

Викладає дисципліни:

 1. Практичний курс основної іноземної мови
 2. Ділова іноземна мова
 3. Іноземна мова
 4. Вступ до перекладознавства
 5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Докладніше…
ст.викладач

Досвід роботи: 
22 роки

Сфера наукових інтересів: 
1. Розвиток дiалогiчного мовлення на основi використання фрагментiв художнiх текстiв
9 Свіжевська Світлана Андріївна

Викладає дисципліни:

 1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 2. Академічна іноземна мова
Докладніше… доцент

Досвід роботи:

31 рік

к.пед.н.

Сфера наукових інтересів:

10 Домніч Леся Миколаївна

Викладає дисципліни:

 1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 2. Академічна іноземна мова
 3. Іноземна мова

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи: 

Сфера наукових інтересів: 
11 Рокосовик Наталія Василівна

Викладає дисципліни:

 1. Практика письмового та усного перекладу з другої іноземної мови (німецької)
 2. Лінгвокраїнознавство країн ІІ іноземної мови (німецька)
 3. Іноземна мова поглибленого вивчення
 4. Іноземна мова
 5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 6. Іноземна мова
 7. Практичний курс другої іноземної мови (німецької)

Докладніше…
доцент

Досвід роботи:

21 рік

к.пед.н.

Сфера наукових інтересів:

12 Чадова Світлана Андріївна

Викладає дисципліни:

 1. Практичний курс третьої іноземної мови (іспанська)
 2. Латинська мова
 3. Практика перекладу з третьої іноземної мови (іспанська)
Докладніше… ст. викладач

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
13 Риженко Катерина Василівна

Викладає дисципліни:

 1. Вступ до мовознавства
 2. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 3. Український літературний процес кінця ХІХ – початку ХХІ ст.

 

 

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

к.філол.н.

Сфера наукових інтересів:

14 Підвойний Володимир Миколайович

Викладає дисципліни:

 1. Практичний курс турецької мови
Докладніше… доцент

Досвід роботи: 

к.філол.н.

Сфера наукових інтересів:

15 Медведенко Сергій Валерійович

Викладає дисципліни:

 1. Практичний курс іноземної мови (китайська)
 2. Переклад з іноземної мови (китайської)
 3. Практика письмового та усного перекладу з іноземної мови (китайська)
 4. Граматичні та стилістичні аспекти перекладу третьої іноземної мови (китайської)
 5. Сучасна ділова іноземна мова (китайська)
 6. Лінгвокраїнознавство країн третьої іноземної мови (китайської)
Докладніше… асистент

Досвід роботи: 

Сфера наукових інтересів:
16 Величко Марія Петрівна

Викладає дисципліни:

 1. Методика викладання іноземної мови
 2. Методика навчання перекладу у вищій школі
Докладніше… доцент

Досвід роботи:
5 років

доцент к.філол.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Література країн сходу
2. Методика викладання східної мови

17 Дячинська Мирослава Владиславівна

Викладає дисципліни: 

 1. Література української діаспори
 2. Жанрово-стильові тенденції в українській літературі ХХ століття
 3. Основи теорії мовної комунікації
 4. Сучасна українська література

Докладніше…
ст. викладач

Досвід роботи: 
18 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Історія України
2. Історія української літератури та мови
3. Історія української культури
4. Історія фольклору та етнографії, філософії, психології, мистецтвознавства
18 Гордієнко Алла Миколаївна

Викладає дисципліни: 

 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 2. Сучасна стилістика ділового мовлення
 3. Основи східнослов’янської ономастики
 4. Теоретико-методичні засади роботи з науковим текстом
 5. Рух стилістичних тенденцій в українській мові
 6. Теорія віршування

Докладніше…
асистент

Досвід роботи: 
понад 20 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Українське народознавство
2. Декоративно-прикладне мистецтво
19 Кнодель Людмила Володимирівна

Викладає дисципліни:

 1. Країнознавство
 2. Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу
 3. Академічна іноземна мова
 4. Практичний курс першої іноземної мови (практика мовлення, практична граматика, практична фонетика)
 5. Практика письмового та усного перекладу з англійської мови
 6. Порівняльна лексикологія і порівняльна граматика основної іноземної і української мов
 7. Практичнa граматика і стилістика основної іноземної мови
 8. Теорія та практика перекладу
 Докладніше професор

Досвід роботи:

35 років

професор д.ф.н.

Сфера наукових інтересів:

1. Вища освіта закордоном

20 Коромисел Микола Володимирович

Викладає дисципліни:

 1. Практичний курс другої іноземної мови (німецька)
 2. Сучасні технології перекладу
 3. Основи синхронного перекладу
 4. Прикладна лінгвістика (комп’ютерний переклад)
 5. Інтелектуальна власність, методологія та організація перекладознавчих досліджень
 6. Науково-технічний переклад
 Докладніше ст. викладач

Досвід роботи:

9 років

Сфера наукових інтересів:

1. Аксіологічна концептологія
2. Контрастивна лінгвістика