Навчально-методична робота

Методична робота є складовою частиною навчально-виховного процесу й одним із найважливіших видів діяльності кафедри.

Основний зміст методичної роботи полягає в забезпеченні навчальних занять, а саме:

 • у розробленні та обговоренні робочих навчальних програм дисциплін;
 • у розробленні та обговоренні методик викладання навчальних дисциплін, текстів лекцій та методик організації проведення різних видів занять, у.т.ч. і комплексних навчальних завдань, ігор, групових вправ тощо;
 • у розробленні та обговоренні методики проведення самостійної роботи зі студентами, узагальненні досвіду цієї роботи та підготовці пропозицій щодо її удосконалення;
 • у розробленні та проведенні заходів виховної роботи, обговоренні проблем удосконалення та ефективності формування у студентів морально-професійних якостей;
 • в обговоренні проблем інтенсифікації навчального процесу, методики використання навчального телебачення, технічних засобів навчання, ЕОМ та дидактичних матеріалів до них;
 • у розроблені контрольних завдань до семінарських, практичних занять і лабораторних робіт, курсових проектів;
 • у розробленні комплексних контрольних робіт (завдань) за тематикою основних дисциплін навчального процесу;
 • у розробленні методичних положень щодо виконання дипломних проектів і робіт студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»;
 • у підготовці індивідуальних семестрових завдань для самостійної роботи студентів із навчальних дисциплін;
 • у розробці методичних матеріалів для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових і бакалаврських робіт;
 • у вивченні, узагальненні та поширенні позитивного досвіду методичної роботи.

Показники навчально-методичного забезпечення спеціальності відповідають нормативному рівню вимог щодо акредитації.