Науково-дослідна діяльність

Перспективний план фундаментальних та прикладних наукових досліджень

викладачів і студентів університету на 2018-2020 рр.

п/п

Тематика виконаних НДР, галузь науки Навчально-виховний підрозділ П.І.Б.

керівника та виконавців НДР, науковий ступінь, вчене звання

Термін виконання Заходи впровадження результатів НДР у навчальний процес

Очікувані результати

(впровадження, публікації, дисертації, анотований звіт, ліцензії, патенти, документи на авторське право)

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Інститут філології та масових комунікацій

1 «ФілологіяУкраїн-ська література»,

«Тарас Шевченко і світовий літературний контекст»

Кафедра української мови, літератури та східних мов Приліпко І.Л., докт.філол.н., доц. Червень 2020 р. Викладання курсу «Історія україн-ської літератури» Написання наукових статей
2 «ФілологіяУкраїн-ська література»,

«Актуальні аспекти розвитку новітньої літератури»

Кафедра української мови, літератури та східних мов Коломієць О.В., канд. філол. н., доц. Червень 2020 р. Викладання курсу «Історія україн-ської літератури» Написання наукових статей.

Видання монографії.

3 «Філологія Українська мова», «Українська ідеонімія в синхронії та діахронії» Кафедра української мови, літератури та східних мов Цілина М.М.,канд.

філол.н, доц.

Червень 2020 р. Викладання курсу «Основи східнослов’янської ономастики» Написання наукових статей

 

4 Філологія «Переклад», «Засоби пом’якшення категоричності в сучасній англійській мові (на матеріалах англомовних  ЗМІ)» Кафедра української мови, літератури та східних мов Величко М.П., канд.філол.н Червень 2020 р. Викладання сходознавчих дисциплін Написання наукових статей
5 Модернізація мовної підготовка студентів вищих навчальних закладів із метою забезпечення їх європейської трудової мобільності та конкурентоспроможності

 

Кафедра іноземної філології та перекладу Уліщенко В.В., доктор педагогічних наук, доцент 2020 р. Удосконалення методики викладання філологічних дисциплін Написання наукових статей, тез доповідей

ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1 «Філологія.

Українська мова», «Актуальні проблеми української ономастики»

Кафедра української мови, літератури та східних мов Цілина М.М., Зелінська Ю., Федорченко І., 7 курс, ЗУМ-71 Лютий 2018 р. Участь у науково-практичних конференціях Захист магістерських робіт
2 «Філологія. Українська мова», «Актуальні проблеми української ономастики» Кафедра української мови, літератури та східних мов Цілина М.М., канд.філол.н доц. Блакита В.,

Варварнець О., Дебольська Ю., Закалашвілі А., Котляр Н., Милевська Н., Яценко М., 3 курс, УМ-31

Травень  2018 р. Участь у науково-практичних конференціях Захист курсових робіт
3 «Філологія. Українська

література»,

«Актуальні аспекти розвитку новітньої літератури»

Кафедра української мови, літератури та східних мов Коломієць О.В., канд. філол. н., доц.

Кулієва І., Сідляренко А., 7 курс, ЗУМ-71

Лютий 2018 р. Участь у науково-практичних конференціях Захист магістерських робіт
4 «Філологія.

Українська

література»,

«Актуальні аспекти розвитку новітньої літератури»

Кафедра української мови, літератури та східних мов Коломієць О.В., канд. філол. н., доц.

Домашенко О., Рибальченко Ю., Кареліна В., 4 курс, УМ-41;

Майоренко Т., Котик Л., Панасенко О., Сьомка О., Федорічева К., 4 курс, ЗУМ-41

Травень  2018 р. Участь у науково-практичних конференціях Захист курсових робіт
5 «Східна філологія» «Актуальні напрямки сходознавчих досліджень» Кафедра української мови, літератури та східних мов Величко М.П., канд.філол.н.

Горбач В., КарасьоваА.,

Кетова О.

4 курс, СЗ-41 (Я)

Червень 2018 р. Участь у науково-практичних конференціях Захист бакалаврських робіт
6 Філологія «Українська література», «Актуальні питання літературознавства» Кафедра української мови, літератури та східних мов Дячинська М., ст. викл., Радванська Є, Лисиця В., Павлова О., Козлова С., ЗУМ-21 Травень 2018 р. Участь у науково-практичних конференціях Захист курсових робіт
7 Проблеми розвитку та організації туризму в Київській області та шляхи їх вирішення в умовах

євроінтеграції

Кафедра менеджменту туризму к. культурології Степанова О.А., к.г.н., доцент Бєлоусова Н.В., д.г.н., проф. Доценко А.І.,

к.і.н., Романенко Т.В., ст. викл. Безносюк О.І.

IV квартал 2019 р. Участь у науково-практичних конференціях, публікація наукових статей Захист дипломних та магістерських робіт