Навчально-методична робота

Навчально-методична робота кафедри є складовою частиною цілісного навчально-виховного процесу університету й одним з основних видів її діяльності. Вона здійснюється з урахуванням і на основі планування, організації та проведення всіх видів навчальних занять, поточного та підсумкового контролю засвоєння студентами навчального матеріалу та формування відповідних умінь та навичок.

З кожної дисципліни, закріпленої за кафедрою, розроблено навчально-методичні комплекси дисципліни, що включають:

 • навчальну та робочу програму;
 • завдання для практичних та лабораторних занять;
 • методичні рекомендації та тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання;
 • навчальні та контрольні тести;
 • екзаменаційні та залікові питання;
 • пакети контрольних завдань для заміру залишкових та поточних знань студентів із дисципліни;
 • методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів із навчальних дисциплін;
 • методичні розробки для індивідуальних занять;
 • методичні рекомендації та тематики з науково-дослідної роботи студентів;
 • методичні рекомендації та тематику курсових проектів (робіт);
 • модульні контрольні роботи.

На кафедрі організовано керівництво самостійною роботою студентів, для якої розробляються методичні вказівки та завдання для самостійної роботи.

Викладачі кафедри активно поєднують педагогічну діяльність з науково-методичною роботою, адже лише за останніх п’ять років колективом кафедри документознавства та інформаційної діяльності видано більше двадцяти навчальних посібників із дисциплін документознавчого профілю, половина з яких – із грифом МОН. Серед них:

 • Ломачинська І.М. – «Бібліографознавство» (2005), «Професійна етика» (2007), «Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій» (2009);
 • Ломачинська І.М., Лоскутова С.А. – «Спеціальне діловодство», частина 1 (2006), «Спеціальне діловодство», частина 2 (2007);
 • Ломачинська І.М., Шевченко В.В. – «Музеєзнавство» (2007);
 • Горбаченко Т.Г. – «Аналітико-синтетична переробка документної інформації» (2008);
 • Барна Н.В. – «Іміджелогія» (2007), «Промислово-прикладна естетика»(2009), «Філософія наукового пізнання» (2010);
 • Поберезська Г.Г. – «Лінгвістичні основи документознавства» (2007);
 • Ліпінська А.В. – «Науково-технічна термінологія» (2006), «Технічне забезпечення інформаційної діяльності» (2006), «Інформаційні ресурси в документознавстві» (2006), «Інформаційні технології в документознавстві» (2006);
 • Гордієнко (Беспянська) Г.В. – «Діловодство» (2006), «Організація роботи з документами» (2006);
 • Лоскутова С.А. – «Стенографія» (2006);
 • Бохан В.Г. – «Технічні засоби справочинства» (2007);
 • Струтинська О.В. – «Інформаційні системи і мережеві технології» (2007);
 • Асоянц П.Г. – «Автоматизовані технології науково-технічного перекладу» (2007).

Сучасний стан документознавства тісно пов`язаний із розвитком інформаційних технологій, які змінюють сам характер цієї дисципліни. Змінюються усі елементи, які складають документознавство: технології створення документів, методи та засоби їх обробки, зберігання, розповсюдження тощо, тому основний акцент у викладанні навчальних дисциплін викладачі кафедри роблять на активному використанні нових інформаційних технологій. Зокрема, до кожної навчальної дисципліни викладачами кафедри розроблені презентації, що забезпечують якість сприйняття навчального матеріалу.

На кафедрі створено електронну бібліотеку наукової та науково-методичної літератури за профілем «Документознавство та інформаційна діяльність», де інформація з електронного ресурсу не тільки повністю дублює видання на матеріальних носіях, представлених у фонді бібліотеки Університету «Україна», але й містить нові видання, що лише з’явилися в документному масиві навчальних видань і відсутні у бібліотечних фондах.