Наші видання

Туранли Ферхад Ґардашкан Оглу

Авторські монографії та книжки
 1. ТуранлиФ.Ґ. Літописні твори М. Сена’їтаГ. Султана як історичні джерела. – К.: Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2000. – 328 с. (фіз. арк. 20,05).
 2. Туранли, Ферхад. Тюркські джерела до історії України. – К.: Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2010. – 368 с. (умов. друк. арк. 21, 38).
Перелік публікацій за останні роки
 1. Туранли Ф. Приазовські греки: історико-етнографічна ретроспекція / Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток еллінізму в Україні у XVIII-XXI ст.”. Збірник матеріалів конференції. – Маріуполь, 2007р., 21-23 травня. – С. 208-211.
 2. Туранли Ферхад. Османські архівні джерела про міжнародні відносини та відбудову Хотина (XVIII ст.) / Збірник матеріалів “Проблеми Балканістики, Сходознавства та Міжнародних відносин”. Національна Академія Наук України, Інститут Історії України. – Київ, 2007. – С. 226-234.
 3. Turanly F. Ozdzan K. Ottaman ArshivalDokuments Relatingto International Relations and the Reсonstruсtion of Hotyn (XVIII Century) / “Silva rerum” A Collection of Scholarly Papers to honour professor A. Pernal (Canada). – Lviv, 2007. Lіterary Agency PIRAMIDA. – P. 426-442. – 520 p. (ТуранлиФ., ОзджанК . Османські архівні джерела про міжнародні відносини та відбудову Хотина (XVIII ст.) / Збірник наукових праць на пошану професора А. Перналя (Канада). – Львів, 2007. Літературна Агенція ПІРАМІДА. – С. 426-442. – 520 с. УДК 930 (71) (092) (082) + 001 (082).
 4. ТуранлиФ. Монгольська культура та історія в дослідженнях В.В. Бартольда/ Україна – Монголія: 800 років у контексті історії: зб. наук. праць. НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2008. – С. 52-55. –142 с. УДК 94 (477) (06)+94 (517.3) (06).
 5. Туранли Ферхад. Слово про вчителя / На вівтар історії України. Ювілейний збірник наукових праць на пошану академіка Володимира Грабовецького. – Івано-Франківськ, 2008 р. Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – С. 66-68. – 564 с.
 6. Туранли Ферхад. Роксолана в Стамбулі / Історико-краєзнавчий збірник.Івано-Франківськ, 2008 р. Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – С. 32-34. – 96 с.
 7. Туранли Ферхад. Методологічні проблеми дослідження османської історії / Матеріали міжнародної наукової конференції “Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки» (28-30 травня 2008 р.). Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – К.: ТОВ “Видавництво Аратта”, 2009. – С. 269-281. – 328 с.
 8. Ferhat Turanlı. XVII yy. Türk kaynaklarına göre Osmanlı-Lehistan-Ukrayna ilişkileri / Түркі әлемі: тіл, қоғам, мәдениет: Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің, Қазақ филологиясы кафедрасы, профессор Берікбай Сағындықұлының 70 жылдығына арналады. – Алматы қ., Ы. Алтынсарин атындағы ғылыми-зерттеу академясының баспаханасы, 2009. – Б. 65-70. – 684 б.
 9. Туранли Ф. Османсько-тюркська палеографія у контексті розвитку писемності // Маґістеріум (НаУКМА). Мовознавчі студії, 2009. – № 37. – С. 90-92.
 10. Turanlı Ferhat. Divan Edebiyatında Nesr ve Ukrayna Hakkında Bilgiler / Birlik. ATXEM İctimai Birliyi Dərgisi. – № 1 (06). – Bakı, 2010, May. – S. 16-17.
 11. Туранли Ферхад. Добрим словом і Божою благодаттю / ОСВІТА (Всеукраїнська громадсько-політичний тижневик), № 5-6 (5388-5389), 20-27 січня 2010 р., – С.11.
 12. Туранли Ф. Історія турецької літератури по-українському / Институт стратегического анализа нарративных систем (ИСАНС) L’institut de l’analyse strategique des systemes narratifs (IASSN) Інститут стратегічного аналізу наративних систем (ІСАНС) / – К., 2010. Режим доступу: www.narratif.narod.ru/turanly02.htm/
 13. Туранли Ферхад. У блакитний тюльпан закоханий… / Літературна Україна (щотижнева газета. Орган правління Національної спілки письменників України) від 16 вересня 2010 р., 33 (5365). – С.6.
 14. Туранли Ф. Кримська війна у 1854-1856 роках: передісторія, дипломатія, документи / Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики: (Пам’яті Омеляна Пріцака) / відп. ред. В.В. Лучик. – К.: ВПЦ НаУКМА, 2010. – С. 202-210. – 246 с.
 15. Туранли Ф.Ґ. Архівні документи до історії України: проблема методології дослідження / Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 53 (Збірник наукових праць на пошану Яреми Полотнюка (75). – Львів, 2011. – С. 55-65.
 16. Туранли Ферхад Ґардашкан Оглу. Становище козаків за даними літопису Наїми / XV СХОДОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ А. КРИМСЬКОГО (До 140-річчя А.Ю. Кримського та 20-річчя Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського). Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – Київ: 20-21 жовтня 2011 р. – С. 240-242. – 255 с.
 17. Туранли Ф.Ґ. Особливості написання давньотюркських текстів // Маґістеріум (НаУКМА). Мовознавчі студії. – Київ, 2011. – Вип. 43. – С. 91-95.
 18. Туранли Ф.Ґ. “Східне питання”: причини та наслідки Кримської війни (1854−1856 рр.) у турецькій історіографії // – Східний Світ (The word of the orient). Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ. – Київ, 2011. – Вип. 4. – С. 47-54.
 19. Туранли Ф.Ґ. Стосунки України з Кримським ханством, Високою Портою та Річчю Посполитою // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІЗ УАН, 2012. – Випуск 61 (№ 6). – С. 22-30. – 762 с.
 20. Туранли Ф.Ґ. Джерельні матеріали тюркського походження про козацько-кримськотатарський політичний союз першої половини XVII ст. // Схід і діалог цивілізацій / Упорядники: О. Д. Василюк, Н. М. Зуб. – К.: Ін.-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 370-378. – 436 с.

Сергійчук З.О.

 1. Навчальний посібник „Українознавство”. – К.: Генеза, 2002.
 2. Методичні рекомендації „Вимоги до написання наукових робіт студентами вищих навчальних закладів”. – К.: Університет „Україна”, 2004.
 3. Навчальний посібник „Українська мова за професійним спрямуванням (дистанційне навчання)”. – К.: Університет „Україна”, 2004.
 4. Методичні рекомендації „Ділова українська мова” у співавторстві. – К.: Університет „Україна”, 2004.
 5. Термінологічний словник за професійним спрямуванням / З.О. Сергійчук, М.М. Цілина, В.І.Луценко та ін. – К.: Університет “Україна”, 2006.
 6. Риторика. Навч. посібн. для дистанц. навч. – К.: Університет “Україна”, 2007.
 7. Українознавство: Посібник для студентів. – К.: Університет «Україна», 2011. – 200 с.

Бастун М.В.

 1. Бастун М.В. Діалого-культурологічний підхід в освіті: діахронічний аспект // Особистість у просторі культури: Матеріали IV Севастопольського міжнародного науково-практичного симпозіуму 28 вересня 2012 р. / За ред. Г. О. Балла, О. Б. Бовть. – Севастополь: Рібест, 2012. – С. 15-18.
 2. Бастун М. В. Культурологічній підхід в освіті як засіб соціалізації особистості майбутнього педагога / Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка / Психологія. Педагогіка. Соціальна робота: Зб. наук. праць. – К., 2012. – № 6. – С. 37-39.

Белімова Т.В.

 1. Проза укр. модернізму 20-х рр. ХХ ст. Навчально-методичний посібник для дистанційного навчання. 2007 р.

Бикова Т.В.

 1. Навчальний посібник «Історія української літератури ХХ ст.». 2006 р.

Водолазька С.А.

Навчальні посібники:
 1. «Видавнича справа за рубежем. 2006 р.
 2. «Поліграфія». 2006 р.
 3. Лінгвістичні основи документознавства. 2007 р.

Коломієць О.В.

 1. Художня творчість Докії Гуменної: Навчальний посібник. – К.: Університет «Україна», 2011. – 211 с.
 2. Організація та планування ділових комунікацій: Навчально-методичний комплекс. – К.: Університет «Україна», 2011. – 48 с.

Корнієць К.А.

 1. Тюркська міфологічна лексика як фрагмент мовної картини світу : [монографія] / К. А. Каша. – Київ-Умань: Софія, 2010. – 80 с.
 2. Турецька міфонімія як сукупність міфологічних систем тюркських народів / К. А. Каша // Сходознавство. – К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2010. – Вип.51. – С. 57-65.
 3. Мовна міфологізація як спосіб інтерпретації знання про світ / К. А. Каша // Українське мовознавство: Міжвідомчий науковий збірник. – К. : ТОВ “Цифра Прінт”, 2010. – Вип. 40/1. – С. 186-188.
 4. Використання питомої лексики античної міфології при описі культурних реалій / К. А. Каша // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 32. – С. 243-248.
 5. Концепти міфологічного мислення як складові національної картини світу / К. А. Каша // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 36. – С. 419-423.
 6. Відображення міфічного світу у фразеології тюркських мов / К. А. Каша // Сходознавство. – К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2011. – Вип. 55-56. – С. 65-79.
 7. Теоретико-методологічні основи вивчення тюркської міфологічної лексики / К. А. Каша // Studia Linguistica. – К.: Київський університет, 2012. – Вип. 6. – Ч. 2. – С. 55-60.
 8. Відображення символіки тваринного світу засобами фразеології в українській і турецькій мовах / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2009. – Вип. 100. – С. 21–27.
 9. Значення числа у світовій та турецькій міфологіях / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2009. – Вип. 99. – С. 36-41.
 10. Сприйняття творчості Румі при перекладі / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2009. – Вип. 99. – С. 63-70.
 11. Проблема відтворення смислової домінанти оригіналу В. Шекспіра “Гамлет” мовою українського постмодерністського дискурсу / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2009. – Вип. 99. – С. 71-78.
 12. Деякі питання формування та розвитку української суспільно-політичної лексики / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2009. – Вип. 100. – С. 4-7.
 13. Проблеми вивчення суспільно-політичної лексики та її адекватного перекладу / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2009. – Вип. 100. – С. 72-75.
 14. Переклад суспільно-політичної лексики на прикладі українських інформаційних текстів / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2009. – Вип. 100. – С. 76-80.
 15. Лінгвокультурологічний аспект семантики номінативних одиниць / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2009. – Вип. 101. – С. 97-102.
 16. Міфологічна лексика турецької мови: проблеми дослідження загальних і власних назв у контексті мовної картини світу / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2009. – Вип. 110. – С. 21-34.
 17. Астрономічно-міфологічні уявлення тюркомовних народів / К. А. Каша // Зодіак: етноастрономія, астрономія, археоастрономія : вибрані праці. – Київ-Умань: Софія, 2009. – Т. 1.– С. 17-23.
 18. Проблеми перекладу лексики з галузі античної міфології при описі культурних реалій (у контексті проблеми стародавнього міфологічного світогляду) / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2009. – Вип. 114 – С. 53-60.
 19. Семантична класифікація фразеологічних одиниць із компонентом-міфонімом як мовних корелятів духовної культури турецького народу / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 118. – С. 22-25.
 20. Божества головних стихій природи у фразеології казахської мови / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 119. – С. 4-9.
 21. Міфологічна лексика і механізм впливу на свідомість людини / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 122. – С. 4-12.
 22. До питання про сутність міфології та її специфіку у стародавніх тюрків у мовному віддзеркалені / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 123. – С. 4-10.
 23. Словник турецьких фразеологізмів із компонентом-міфонімом / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 127. – С. 26-33.
 24. Словник тюркських міфологічних апелятивів із фразеологічними прикладами / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 128. – С. 55-60.
 25. Міфологема як форма ставлення тюркських народів до світу культури / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 129. – С. 26-33.
 26. Міфологія тюркомовних народів в інтернет-ресурсах: матеріали до бібліографії / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 131. – С. 20-24.
 27. Астрономічні образи міфології тюркських народів і космоніми тюркських мов у євразійському контексті: матеріали до бібліографії / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 132. – С. 53-63.
 28. Місце міфонімії в онімній системі мови (Роздуми з приводу книги: Жовта Н.М. Київська Русь у власних назвах. – К., Умань, 2010) / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 133. – С. 63-70.
 29. Тюркська міфологія в загальносвітовому контексті: За матеріалами порівняльного дослідження Ю.Є. Берьозкіна / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 137. – С. 59-68.
 30. Тенгрі – небесний покровитель тюркських ханів: Образ тюркського верховного правителя в контексті міфологічної та сакрально-правової ідеології / К. А. Каша, Ю. Л. Мосенкіс // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 138. – С. 72-84.
 31. Тюркська міфологія і фольклор в етнологічному та етнографічному контексті: вибрані матеріали до бібліографії / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 139. – С. 49-62.
 32. Міфологічна світоглядна символіка тюркського шаманізму в архаїчній лексиці тюркських мов і на зображення шаманських бубнів / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 153. – С. 15-25.
 33. Історико-культурний та етнокультурний контекст дослідження лексики тюркських мов (матеріали до бібліографії) / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 156. – С. 7-12.
 34. Елементи прототюркської міфології у фольклорі окремих тюркомовних народів / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2011. – Вип. 157. – С. 29-35.
 35. Основні відмінності давньотюркської міфології від давньогрецької та давньоримської / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2011. – Вип. 159. – С. 62-70.
 36. Тюркська міфологічна картина світу у дзеркалі фразеології / К. А. Каша // XV сходознавчі читання А. Кримського : тези доповідей міжнародної наукової конференції. – К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2011. – С. 133-136.

Корпанюк М.П.

 1. Монографія «Слово. Хрест. Шабля». – К.: Смолоскип, 2005. – 904 с.
 2. Слово і дух України княжої та козацької. –Черкаси, 2004. – 280 с.

Купко Д.О.

 1. Купко Д.О. Мотиви природи в поезії антології «Манйосю» як спосіб відображення особистого в натурі японців // Наукові записки. – Т. 22. – Ч. II. – Київ: Видавничий дім «КМ Академія», 2003. – С. 309-311.
 2. Купко Д.А. Японская литература «атомной бомбардировки» второй половины ХХ столетия // Проблемы литератур Дальнего Востока. III Международная научная конференция: В 2 т. 24-28 июня 2008 г.: Сборник материалов. – СПб., 2008. – Т. 2. – С. 296-305.
 3. Купко Д.О. Світоглядний аспект японської поетики: макото, моно-но аваре, юґен як уособлення трансцендентного // Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки. Матеріали міжнародної наукової конференції 28-30 травня 2008 року. – К.: ТОВ «Видавництво Аратта», 2009. – С. 148-151.
 4. Купко Д.О. Мотиви природи як відображення категорій вічного й миттєвого в поетичній антології «Манйосю» // Культура перекладу китайської та японської прози й поезії: світоглядний аспект / [Дроздова С., Джанкьозова Л., Купко Д., Дудченко Ю.]; за ред. В. Ф. Резаненка. – К.: НаУКМА, 2009. – С. 56-70.
 5. Купко Д.А. Константы и отличия образа военного в малой прозе Масудзи Ибусэ и О. Гончара // Проблемы литератур Дальнего Востока. Материалы IV Международной научной конференции. – Том III. – СПб.: Издательство СПбГУ, 2010. – С. 188-199.
 6. Купко Д.О. Константи й відмінності образу воїна в малій прозі М. Ібусе й О. Гончара // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 28. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 223-228.
 7. Купко Д.А. Образ воина в малой прозе М.Ибусэ и О.Гончара // История и культура традиционной Японии-3 // Orientalia et Classica: Труды Института Восточных Культур и Античности. – Вып. 32. – М., 2010. – С. 405-412.

Луценко В.І.

 1. Термінологічний словник з української мови за професійним спрямуванням. (У співавторстві). 2006 р.

Приліпко І.Л.

 1. Сучасна українська література. – К.: Університет „Україна”, 2010. – 39 с.
 2. Художній синкретизм твору Валерія Шевчука «Тіні зникомі» // «Волинь-Житомирщина»: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – Випуск 20. – С. 138-142.
 3. Сучасні моделі літературознавчого аналізу: теоретико-методологічний аспект. – К.: Університет «Україна», 2010. – 126 с. (Гриф МОН (Лист МОН № 1/11-508 від 04.02.2010 р.)).

Товкайло Т.І.

 1. Лінгводидактика. Курс лекцій. 2005р. (У співавторстві).
 2. Методика навчання української мови у вищих навчальних закладах та середніх освітніх закладах. Кредитно-модульний курс: Навчально-методичний посібник. 2006 р. (У співавторстві).
 3. Інноваційні технології навчання методики української мови у вищих навчальних та середніх освітніх закладах: Навчально-методичний посібник. – К.: Міленіум, 2006 р. (У співавторстві).

Цілина М.М.

 1. «Термінологічний словник з української мови за професійним спрямуванням» (у співавторстві). 2006 р.
 2. Навчальний посібник «Українська мова за професійним спрямуванням (дистанційне навчання)». 2004 р.
 3. Сучасна українська літературна мова (Морфеміка. Словотвір. Морфологія.). 2007 р.