Кафедра журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування

Кафедра журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування створена у 2018 році шляхом злиття кафедри журналістики і кафедри видавничої справи, поліграфії та редагування. Очолює кафедру доктор історичних наук Денисенко Володимир Анатолійович.

З початку 1999-х років в Університеті «Україна» на факультеті філології та масової комунікації функціонувала кафедра журналістики і видавничої справи та редагування. У цей час курси спеціальних навчальних дисциплін викладали знані фахівці: доктори філологічних наук Іванченко Р.Г., Онкович Г.В., Феллер М.Д.; кандидати філологічних наук Глушко О.К., Карпенко В.О., Куляс П.П., Пазяк О.М., кандидат мистецтвознавства проф. Валуєнко Б.Ф.

Якийсь час кафедру очолювали Пізнюк Л.В. та Карпенко В.О. 2005 року кафедра розділилась на два самостійні підрозділи: на кафедру видавничої справи та редагування, яку очолювали спочатку заслужений журналіст України Губарець В.В., а потім кандидат філологічних наук, доцент Никифорук Б.В., та на кафедру журналістики під орудою кандидата філологічних наук, професора, заслуженого журналіста України Карпенка В.О.

На кафедрі журналістики працювали чотири заслужених журналісти (Глушко О.К., Горобець О.О., Губарець В.В., Карпенко В.О.).

Кафедра видавничої справи, поліграфії та редагування створена в 2013 році шляхом об’єднання кафедри видавничої справи та редагування і кафедри поліграфічних технологій у пакуванні.

З першого дня роботи в Університеті «Україна» проходить підготовка фахівців видавничої справи, журналістів, літературних редакторів, працівників мас-медіа.

З перших років існування кафедри видавничої справи та редагування студентам передавали свій безцінний досвід відомі вчені, фахівці у сфері видавничої справи та редагування, доктори філологічних наук Іванченко Р.Г., Онкович Г.В., Тимошик М.С., Феллер М.Д., кандидати філологічних наук Глушко О.К., Пазяк О.М., Куляс П.П., кандидат мистецтвознавства, професор Валуєнко Б.В.

Позитивні наслідки дала запроваджена кафедрою система проходження навчальної, навчально-виробничої та переддипломної практик, яка підпорядковується закріпленню набутих теоретичних знань, отриманих кожним студентом практичних навичок видавця, редактора, працівника інформаційних структур безпосередньо на виробництві.

Новий перспективний напрямок освітньої підготовки студентів за спеціальністю «Технологія розробки, виготовлення та оформлення паковань» був обраний Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна» у 2003 році.

Підготовка фахівців для розробки, виготовлення та оформлення пакувальної продукції відповідає вимогам університетської освіти і є необхідною як для пакувальної і поліграфічної галузей зокрема, так і інших галузей економіки України в цілому. Виготовлення високоякісних друкованих пакувальних матеріалів і паковань з високим комплексом бар’єрних і захисних властивостей сучасного дизайну є саме тією сферою застосування поліграфії, яка в сучасний період розвивається інтенсивними динамічними темпами. А це у свою чергу потребує створення і формування новітніх технологій і процесів у напрямку видавничо-поліграфічної справи, розроблення та впровадження високоякісних, екологічно безпечних речовин і матеріалів, застосування прогресивного обладнання і сучасної техніки, кардинального перегляду навчальних планів, застосування сучасної матеріально-технічної бази й покращення науково-методичного забезпечення.

Важливою ознакою в підготовці фахівців є охоплення значної кількості технологій, матеріалів, автоматизованого обладнання, що застосовується в пакувальній промисловості. За сукупністю дисциплін, що вивчають майбутні спеціалісти індустрії пакування, їх освіту можна віднести до універсальної, до якої на достатньому рівні входять як технічні, так і гуманітарні знання. Тому освітньо-кваліфікаційний рівень фахівців, яких готує кафедра, містить складові, визначені навчальним планом. Це, насамперед, сучасна гуманітарна, соціально-економічна, природничо-наукова, а також професійно-орієнтована підготовка – поліграфічна та пакувальна.

Поліграфісти, майбутні фахівці, вивчають додрукарські, друкарські, післядрукарські процеси та обладнання, спеціальні види друку та обладнання, технічні та програмні засоби оброблення текстової та графічної інформації, проектування та комп’ютеризацію технологічних процесів тощо. Як фахівці пакувальної промисловості студенти опановують способи друку для різних видів паковання і етикетки, проектування та виготовлення паковання, його графічний дизайн, сучасні матеріали для паковання, здобувають знання з економіки та організації виробництва, менеджменту, промислового маркетингу, рекламознавства та організації продажів, міжнародних відносин тощо.

Така підготовка дозволяє фахівцям нової спеціальності розв’язувати широке коло різноманітних завдань. У сфері виробництва паковання — це освоєння і впровадження передових поліграфічних технологій, обладнання з метою створення друкованого паковання, розвиток нових видів паковання з нових матеріалів та їх комбінацій тощо. У сфері споживання паковань — це вибір і придбання паковання з урахуванням специфіки виробництва, розроблення вимог до дизайну паковання та його художньо-поліграфічного оформлення у відповідності з сучасними вимогами, проведення маркетингових досліджень та інше. Перед кафедрою ще стоїть завдання організації роботи науково-дослідних лабораторій і ведення науково-дослідної діяльності з питань виробництва паковань та охорони навколишнього середовища під час такого виробництва, з урахуванням міжнародних правових аспектів щодо паковання, відходів паковання та їх перероблення. Останнє має враховуватись на всіх рівнях підготовки фахівців з тим, щоб вони керувались цими аспектами в усіх сферах своєї діяльності. Не менш важливим фактором у процесі підготовки нових фахівців є формування нової наукової школи, яка виховуватиме як науковців, так і викладачів відповідного рівня і фаху. До сьогодні в Україні, як і в країнах СНД, Європі й Америці, не виділено в окрему галузь науки питання щодо упаковки і пакувальних процесів. Але це не означає, що наука, яка є базою для розвитку і вдосконалення пакувальної індустрії, знаходиться в нерухомому стані. Тільки за останні три роки захищено одинадцять кандидатських і докторських дисертацій, в яких присутні елементи наукової новизни, безпосередньо спрямованої на вдосконалення пакувальних матеріалів, паковання, його оформлення, пакувальних процесів та пакувального обладнання.

Колективом професорсько-викладацького складу кафедри спільно із провідними спеціалістами ВАТ «Поліграфкнига» – підприємства новітніх технології і обладнання створено філію кафедри; здійснюється тісна співпраця з фахівцями базових підприємств «Бліц-Пак», «Бліц-Флекс», «Бліц-Принт», які спеціалізуються на виготовлені високоякісної конкурентоспроможної етикеткової та пакувальної продукції. На цих підприємствах нині також здійснюється видання навчально-методичної літератури згідно з розробками викладачів кафедри.

Важливим напрямком у роботі кафедри є робота викладачів зі студентами з тими чи іншими фізичними вадами, зокрема, з вадами слуху. Для таких студентів організовуються додаткові консультації, вони забезпечуються копіями окремих лекцій, практичних занять; практикується виконання самостійних робіт за тематикою навчальних програм шляхом підготовки, написання і публічного захисту рефератів; відвідування спеціалізованих виставок за напрямком діяльності кафедри. Використовуючи базу передових поліграфічних підприємств, вдається дещо поліпшити навчальний процес студентів і зокрема студентів із вадами слуху.

Наші студенти, крім загальтехнічної підготовки, одержують знання в області технологій виготовлення різних видів друкованої продукції, проектування й експлуатації сучасних комп’ютерних поліграфічних систем, устаткування для класичного та цифрового друку, проектування технологічних процесів виготовлення друкованих видань, а такоже поглиблені знання в області теорії моделювання напівтонових і кольорових образотворчих оригіналів, систем керування кольором, використання шрифтових технологій і т.п. Фахівці цієї спеціальності можуть працевлаштуватися на великих поліграфічних комбінатах, у малих друкарнях, видавництвах, рекламних агенціях, дизайн-студіях, рекламних відділах різних підприємств, маркетингових і торговельних фірм.