Ярошовець Тетяна Іванівна

Кафедра журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Досвід роботи: понад 25 років

Біографія

Народилася 5 лютого 1974 року.

Працює над дисертаційним дослідженням з соціальних комунікацій.

Друкується у спеціалізованих виданнях, розробляє навчально-методичні комплекси дисциплін, практикує відеолекції для студентів, бере участь у різних наукових конференціях. Викладає філологічні дисципліни в коледжі «Освіта».

Підвищення наукової кваліфікації

27.04.2017 у НПУ ім.М.П. Драгоманова захист дисертації на здобуття ступеня кандидата філософських наук. Спеціальність 09.00.08 – естетика. Тема: “Естетичний потенціал феномену сакрального в контексті гармонізації глобалізаційних процесів сучасної культури”.

Викладає дисципліни

 1. Історія зарубіжної літератури
 2. Теорія і методика журналістської творчості
 3. Комунікаційні технології
 4. Газетно-журнальне виробництво
 5. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 6. Сучасна комунікативна лінгвістика. Теорія тексту
 7. Сучасні методи викладання української мови в закладі вищої освіти
 8. Новітні методи викладання української літератури в закладі вищої освіти
 9. Актуальні методи розвитку лінгвістики на сучасному етапі
 10. Сучасні методи літературознавчого аналізу
 11. Наукові методи дослідження мовного матеріалу
 12. Літературне редагування текстів
 13. Редагування навчальної та довідкової літератури
 14. Коректура

Коло наукових інтересів

1. Видавничо-поліграфічні процеси в сучасному світі
2. Особливості редагування текстів в електронних ЗМІ
3. Законодавча база у сфері видавничо-поліграфічної справи

Публікації останніх років

1. Ярошовець Т.І. Філософсько-антропологічний та естетико-культурологічний сенс сакрального / Т. І. Ярошовець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Серія 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009 – Вип. 20 (33). – С. 347-355.

2. Ярошовец Т.И. Опыт секуляризации культуры и искусства модерна как феномен эстетического и художественного универсализма / Т. И. Ярошовец // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Kosice: UKTUKosice 2015. – P. 163-167.

3. Ярошовець Т.І. Діалектики сакрального і профанного в культурі./ Т. І. Ярошовець // Актуальні проблеми філософії та соціології: науково-практичний журнал Національного університету «Одеська юридична академія». – Вип. 12. – Одеса, 2016. – С. 173-175.

4. Ярошовець Т.І. Соціопрагматика культурних практик сакрального / Т. І. Ярошовець // «Гілея»: національний вісник: Зб. наук. пр. – Вип. 112 (9). – К., 2016. – С. 236-240.

5. Ярошовець Т.І. Сакральне у вимірі комунікативної етики та екологічної естетики / Т. І. Ярошовець // Всеукраїнський науковий журнал «Мандрівець». – 2016. – № 3. – С. 238-241.

6. Ярошовець Т.І. Пошук екуменістичної релігійної тотальності як апофеоз десакралізації культури / Т. І. Ярошовець // Мультиверсум: Філософський альманах: [збірник наукових праць] / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – К. – 2016. – Вип. 7. – С. 321-324.

Бібліографія праць

1. Ярошовець Т.І. Людинотворча функція літературних текстів як навчально-виховний засіб виховання культури сучасного студента // Вища освіта України : додаток, 2003. – №4 (11).

2. Ярошовець Т.І. Художня література як засіб емоційно-образного пізнання світу / Мова і культура. – К.: ВД Дмитра Бураго. – 2003. – Вип. 6. – Т. VІІ.

3. Ярошовець Т.І. Роль сучасної української літератури у підготовці майбутніх філологів / Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. – № 2(16). – К., 2006.

4. Ярошовець Т.І. Етичний потенціал сучасної української літератури у професійній підготовці майбутніх філологів / Т. І. Ярошовець // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: тематичний випуск. – Додаток №3 (2 том). – К., 2006.

5. Ярошовець Т.І. Філософсько-антропологічний та естетико-культурологічний сенс сакрального / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Серія 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – Вип. 20 (33).

6. Ярошовец Т.И. Опыт секуляризации культуры и искусства модерна как феномен эстетического и художественного универсализма / Т. И. Ярошовец // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Kosice: UKTUKosice, 2015. – P. 163-167.

7. Ярошовець Т.І. Діалектики сакрального і профанного в культурі / Т. І. Ярошовець // Актуальні проблеми філософії та соціології: науково-практичний журнал Національного університету «Одеська юридична академія». – Вип. 12. – Одеса, 2016.

8. Ярошовець Т.І. Соціопрагматика культурних практик сакрального / Т. І. Ярошовець // «Гілея»: національний вісник»: Зб. наук. пр. – Вип. 112 (9). – К., 2016.

9. Ярошовець Т.І. Сакральне у вимірі комунікативної етики та екологічної естетики / Т. І. Ярошовець // Всеукраїнський науковий журнал «Мандрівець», 2016. – № 3.

10. Ярошовець Т.І. Пошук екуменістичної релігійної тотальності як апофеоз десакралізації культури / Т. І. Ярошовець // Мультиверсум: Філософський альманах: [збірник наукових праць] / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – К., 2016. – Вип. 7.