Свіжевська Світлана Андріївна

Кафедра української мови та літератури, іноземних мов та перекладу

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Досвід роботи: 31 рік

 

Біографія

Народилася 27 вересня 1963 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Відомості про вищу освіту

У 1988 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Двигуни літальних апаратів» і отримала кваліфікацію інженера-механіка.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 1987 році закінчила курси в Дніпропетровському суспільному інституті патентознавства, отримала спеціальність «Інженер-патентознавець» Всесоюзної спілки винахідників та раціоналізаторів.

У 1996 році закінчила курси при Дніпропетровському державному університеті за спеціальністю «Педагогіка і психологія».

У 1997 році закінчила курси іноземних мов при філологічному факультеті Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Англійська мова».

У 2016 році захистила дисертацію в Інституті вищої освіти НАПН України за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Основні етапи діяльності

У 1988-1995 роках працювала в Конструкторському бюро «Південне» Південного машинобудівного заводу міста Дніпропетровськ на посаді інженера.

У 1995-1996 роках працювала в СШ № 137 міста Дніпропетровськ на посаді вчителя англійської мови.

У 1996-2005 роках працювала в Дніпропетровському технікумі промислового транспорту на посадах викладача англійської мови, завідувача методичного кабінету, методиста вищої категорії.

У 2006-2007 роках працювала в Міжгалузевому інституті безперервної освіти Національного гірничого університету міста Дніпропетровська на посаді методиста І категорії.

У 2007-2015 роках працювала в Національному гірничому університеті на посадах викладача кафедри іноземних мов, старшого викладача кафедри іноземних мов.

З 2015 році працює в Міністерстві освіти і науки Україна на посадах головного спеціаліста відділу зв’язків із засобами масової інформації управління зв’язків із громадськістю та забезпечення діяльності міністра, головним спеціалістом відділу ліцензування департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування.

Викладає дисципліни:

 1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 2. Академічна іноземна мова

Сфера наукових досліджень

У 2015 році запрошена як консультант з питань акредитаційних процесів до компанії Liera Ukraine (Норвегія-Україна) для розробки бізнес-проекту.

Основні наукові праці

Має понад 70 публікацій.

 Перелік наукових та навчально-методичних праць

Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дисертаційного дослідження

 1. Свіжевська С. Акредитація від А до Я. Глосарій з акредитації: навч.- метод. посібник / М. Гончаренко, С. Свіжевська. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2012. – 287 с.
 2. Свіжевська С. Акредитація: дамоклів меч чи modusvivendi? /С. А. Свіжсвеька// Вища освіта України: теорет. та наук.-метод.часоп. – К.: Педагогічна преса, 2011.- № З. – Т. 1. Темат. вип. «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – С. 408-415.
 3. Свіжевська С. Суспільно-державна акредитація ВИЗ: шляхи впровадження, критерії, експертиза / С. А. Свіжсвеька // 36. наук. праць SWorld: наук. журнал. – Одеса: Одеський національний морський університет, 2012. – Вип. 4. – Т. 18. – С. 63-67. (Збірник включено у базу РІНЦ).
 4. Свіжевська С. Шлях акредитації в Україні: революція та еволюція / С. А. Свіжсвеька// Вища освіта України: теорет. та наук.-метод.часоп. –K.: Педагогічна преса, 2013. – № 3 (50). – Т. II. Темат. вип. «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – С. 20-26.
 5. Свіжевська С. Експертиза якості освіти: європейський підхід до оптимізації критеріїв акредитації у ВНЗ України / С. А. Свіжевська. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди»: зб. наук. праць. – К.: Гнозес, 2013. – Вип. 31. Гем. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 460-468.
 6. Свіжевська С. Інтерактивна платформа для проведення процедури акредитації / С. А. Свіжевська // Вища школа: наук.-практ. видання. – К. : Знання, 2013. – №11.– С. 80-89.
 7. Свіжевська С. Формування сучасних підходів до акредитації у вищих навчальних закладах України / С. А. Свіжевська // Вища школа: наук.-практ. видання. – К.: Знання. – 20ІЗ.- №6.– С. 21-35.
 8. Свіжевська С. Особливості залучення роботодавців та студентів для оцінки якості освіти / С.А.Свіжевська // Зб. наук. праць SWorld: наук. журнал. – Одеса: Одеський національний морський університет, 2013. – Т. 13.– С. 90-95. (Збірник включено у базу PІНЦ).
 9. СвижевскаяС. Методы внедрения условия транспарентности информации при оценке качества высшего образования // Современные научные исследования и инновации. – М., 2014. – № 2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/2014/02/31319.
 10. Свижевская С. Независимая аккредитация на Украине: вопрос остается открытым / С. А. Свижевская// Аккредитация в образовании. Общероссийский журнал. Йошкар-Ола. – 2014. – №70.– С. 60-63.
 11. Свіжевська С. Акредитація як іміджева стратегія підвищення якості освіти / C. А. Свіжевська // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: зб. наук, праць. – К.: ВНК «Політехніка», 2014. – № 1 (40). – С. 118-124.
 12. Svizhevskaya S. Еducation Quality Assessment: Not Qualimctry, But Philosophy of Mutual Recognition/ Svizhevskaya// «Intellectual Archive» ‘Shiny World Corporation’ (Canada). – 2014. – № 2 (#1231 ) [Електронний ресурсі Режим доступу: https://www.intellcctualarchive.com/.
 13. Свіжевська С. Забезпечення якості у вищій освіті: Досвід Литви / С. А. Свіжевська // Вища школа : наук.-практ. видання. – К.: Знання, 2015. – № 2. – С. 10-18.

Наукові праці апробаційного характеру

 1. Свіжевська С. Сумісні будемо? / С.А.Свіжевська // Кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу України: матеріали наук.- метод. конф. – Дніпропетровськ : Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2011.– С.61-70.
 2. Свіжевська С. На шляху до суспільно-професійної акредитації/ С.А. Свіжевська // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. – С. З1-37.
 3. Свіжевська С. Таксономія якості вищої освіти за первинними чинниками зовнішнього середовища, учасниками та мотиваціями учасників / С. А. Свіжевська, В. А. Ямковий // Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування: зб. тез. доп. наук.-метод, конф.– Дніпропетровськ : Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. – Т. 2. – С.87-95.
 4. Свіжевська С. Державна акредитація в системі зовнішнього контролю і оцінки діяльності вищих навчальних закладів України / С. А. Свіжевська //Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [Електронний ресурсі] Режим доступу: http://wwvv.sworld.eom.ua. 2014.