Степанова (Доманська) Олена Анатоліївна

Кафедра туризму, документних та міжкультурних комунікацій

Посада: завідувачка кафедри, професорка

Науковий ступінь: доктор наук з культурології

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 22 рокb, в Університеті “Україна” – 2006 року

Біографія

Народилася 4 листопада 1978 року.

Освіта

Отримала дві вищі освіти в Київському національному університеті культури і мистецтв: за спеціальностями «Театральне мистецтво» (2000 р.) і «Правознавство» (2006 рік).

Відомості про захист дисертацій

У 2012 році на засіданні спеціалізованої ради при Київському педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з культурології на тему “Театральна сценічна мова як фактор розвитку сучасних арт-практик” за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури.

Доктор культурології з 2018 року. Дисертацію на тему «Національний культурний простір України: концептуальні засади розвитку і становлення» захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.005.02 Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського.

Викладає дисципліни

 1. Еристика. Теорія та практика аргументації
 2. Професійна етика
 3. Постановка голосу
 4. Організація проведення народних свят
 5. Міжнародний соціокультурний туристичний сервіс
 6. Етика й естетика

Сфера наукових інтересів

Досліджує проблеми національного культурного простору як соціокультурного феномена, зокрема його міфонаративний, історико-релігійний, ментальний, мовний і державницько-правовий виміри, а також культурологічні категорії «цінність», «енергія», «культура», «культурний час» і «культурний простір».

Має більше 70 науковах статей, опублікованих у фахових виданнях України та закордоном.

Автор монографій: «Концептуальні засади становлення і розвитку національного культурного простору України» (2017), «Сучасна культурологія: актуалізація теоретико-практичних вимірів» (колективна монографія 2019), «Театральна сценічна мова в оптичному дискурсі сучасних арт-практик» (2012, у співавторстві), «Етика в історії європейської духовної культури» (навчальний посібник 2018), а також автор понад 70 наукових статей із теорії та історії культури і мистецтва, опублікованих у провідних наукових виданнях України та зарубіжжя, зокрема в Австрії, Азербайджані, Білорусі, Польщі, Румунії.

Електронна пошта: elen_d@i.ua.

СПИСОК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ

 1. Степанова О.А. Етика в історії європейської духовної культури // Навчальний посібник. Київ : ВМУРОЛ «Україна»; Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2018. 215 с.
 2. Степанова О.А. Концептуальні засади становлення і розвитку національного культурного простору України : монографія. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова; Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2017. 416 с.
 3. Степанова О.А. Сучасна культурологія: актуалізація теоретико-практичних вимірів: колективна монографія // Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 307 с. (Степанова О. 138-164с.)
 4. Степанова О.А. Сучасна культурологія: постмодернізм у логіці розвитку української гуманістики: колективна монографія – Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. 432 с. (С. 128-150).
 5. Степанова (Доманська О. А.), Барна Н. В. Театральна сценічна мова в оптичному дискурсі сучасних арт-практик : монографія. Київ : Ун-т «Україна», 2012. 209 с.
 6. Степанова О.А. Релігійна складова національного культурного простору // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. «Видавництво «Гілея». Київ, 2018. Вип. 130 (3). С. 234-238.
 7. Степанова О.А. Культурно-туристичний потенціал сучасної іудейської сакральної географії в Україні // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. «Видавництво «Гілея». Київ, 2018. Вип. 133 (6). С. 193-198.
 8. Степанова О.А. Культ католицьких ікон в туристичній галузі України // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. Київ, 2018. Вип. 1 (10). С. 3-8.
 9. Степанова О.А. Розуміння туризму в психології культури // Культура і сучасність: альманах. Київ : «Міленіум», 2018. № 1. С. 3-9.
 10. Степанова О.А. Католицькі санктуарії в Україні: перспективи використання в туризмі // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. Київ. : «Міленіум», 2018. Вип. 33. С. 3-11.
 11. Степанова О.А. Регіональний вимір релігійної складової національного культурного простору України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Гуманітарні студії». Київ, 2018. Вип. 280. С. 120-131.
 12. Степанова О.А. Християнська етика чеснот Ніколаса Томаса Райта // Гілея: науковий вісник.Збірник наукових праць. К. : «Видавництво «Гілея». Вип. 131 (4), 2018. С. 170-173.
 13. Степанова О.А.Культура «мови тіла» у християнському ритуалі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: [зб. наук. праць; вип. ХХХХ]. К. : Міленіум, 2018. С. 10-18.
 14. Степанова О. А. Семіосфера біблійних образів: функціонування в культурі // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ : Міленіум, 2019. № С. 8-13.
 15. Степанова О.А. Історичні типи культурної та філософської легітимізації естетичних систем // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ : «Міленіум», 2018. № 1. С. 52-56. (Web of Science)
 16. Степанова О.А. Трансформації християнської етики початку ХХІ століття // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ : «Міленіум», 2018. № С. 41-46. (Web of Science)
 17. Mozghovyi, L., Muliar, V., Stepanova, O., Ignatyev, V., & Stepanov, V.(2021). Religious-Secular Reality of Individual Consciousness in the Context of COVID-19. Postmodern Openings, 12(2),522-534. https://doi.org/10.18662/po/12.2/322 (Web of Science).

 

СПИСОК ПРАЦЬ

Монографія

 1. Степанова О.А. Концептуальні засади становлення і розвитку національного культурного простору України: монографія. — К.: НПУ ім. М.Н. Драгоманова; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. —416 с.

Статті

Статті у фахових наукових виданнях, затверджених ДАК України:

 1. Доманська О.А. Р і нічний міф та національна історія як різновекторні складові формування культурного простору // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського: наук. журн. Київ, 2015. – № 4 (29). — С. 111 -120.
 2. Доманська О.А. Культура і цінність у контексті аналізу поняття «національний культурний простір» / Вісник Прикарпатського університету. Серія: Мистецтвознавство. — Івано-Франківськ, 2014. — Вип. 28-29. — Ч. 2. — С. 162-167.
 3. Доманська О.А. Концептуальне осмислення поняття «національний культурний простір //Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Філософія: зб. наук, праць. —Вип. 706-707. — Чернівці, 2014.— С. 113-117.
 4. Доманська О.А. Культура як фактор безпеки особистості та держави//Науковий вісник Чернівецького університету. —Філософія: зб. наук. праць.—Вип. 706-707. — Чернівці, 2014. — С. 305-309.
 5. Доманська О.А. Культуротворча функція свідомості в контексті поняття «національне» // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського: наук. журн. — Київ, 2015. – № 4 (25). — С. 129-134.
 6. Доманська О.А. Метафізика Мартіна Гайдеггера як основа творчого імпульсу людини (у контексті розбудови українського культурного простору) // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського: наук. журн. —К., 2015. – № 1 (26). — С. 128-133.
 7. Доманська О.А. «Метафізична провина» і національна свідомість // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: наук. журн. — Київ, 2015. – № 2 (27). — С. 133-139.
 8. Доманська О.А. Мовна картина світу як чинник створення та розбудови національного культурного простору //Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: наук. журн. Київ, 2015. – № 3 (28). —С. 125 133.
 9. Доманська О.А. До питання про методологію дослідження соціокультурних процесів на прикладі аналізу деяких аспектів поняття «національний культурний простір» // Мистецтвознавство України. — 2015. — Вип. 1—С. 25-32.

Праці у виданнях України, які внесені до міжнародних наукометричних баз даних:

 1. Доманська О.А. Раціональність і символізм у гносеологічній картині українського арт-простору (Методологічний аспект) // Сучасне мистецтво / Ін-т проблем сучасн. мистецтва НАМ України: наук. зб. — Київ: Фенікс, 2015. — Вип. 11. —С. 108-116.
 2. Доманська О.А. Міжнародне культурне співробітництво України з діаспорою // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. — Київ, 2014. — Вип. 33. — С. 102-110.
 3. Доманська О.А. Міфорелігійні вірування як основа ціннісного наративу української культури //Міжнародний вісник. Культура. Філологія. Музикознавство. — Київ: Міленіум, 2015. — Вип. 2 (5). — С. 42-48.
 4. Доманська О.А. Пасіонарність і національна свідомість: до критики окремих положень концепції Гумільова // Мистецькі обрії. Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки / Ін-т проблем сучасного мистецтва: зб. наук. пр. — Київ, 2015. — Вип. 7(18).—- С. 169-175.
 5. Доманська О.А. Релігійна складова у формуванні світоглядних уявлень українського етносу //Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. — Київ, 2016. — Вип. 1 (6). — С. 31-36.
 6. Доманська О.А. Революція гідності в просторі європейських цінностей // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журн. — Київ, 2015. – № 2. — С. 75-79.
 7. Доманська О.А. Україна і міжнародне культурне співробітництво // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук, журн. — Київ: Міленіум, 2014. – № 3. — С. 28-33.
 8. Доманська О.А. Формування національного культурного простору як духовний фундамент української державності //Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2016. – № 1. —С. 13-17.
 9. Доманська О.А. Простір мови як ізоморфна характеристика культури//Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: зб. наук. праць з мистецтвознав., архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучас. мистецтва НАМ України. — Київ: Фенікс, 2015.—Вип. — С. 59-67.
 10. Доманська О.А. Соціокультурні трансформації ціннісної енергії //Художня культура. Актуальні проблеми: наук. вісн. /Ін-т пробл. сучас. мистецтва Нац. акад. мистецтв України. — Київ: Фенікс, 2015. – Вип. 11.— С. 120-132.
 11. Domanska О. Historiosophic aspect of the historical model of Ukrainian and Russian types ot statehood in the context of analyzing value stiuctures oi consciousness [Історіософський аспект історичної моделі українського та російського типу державності в контексті аналізу ціннісних структур свідомості] // Питання культурології, зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, М-во культури. Київський нац. ун-т культури і мистецтв. — Вип. 31. — Київ: Видав. Центр КНУКіМ, 2015. — С. 6-13.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав:

 1. Доманская Е. А. Онто-гносеологический принцип как преодоление познавательного опоздания в науках о культуре // Gəne alimlərin əsəiiəri / Azərbaycan Respublikasinm Gənclər və І dm anNazirliyi; Azərbaycan Gəne Alim, Aspirant və Magistrlər Cəmiyyətiю. —Baki, – No 12. — S. 48-52.
 2. Доманская А. Социокультурная составляющая украинского национального характера [Domanska О. A. Sociocultural constituent of Ukrainian national character]// European Journal of Arts. — Vienna, 2015. – № 3. — P. 38-45.
 3. Доманская А. Украина в пространстве международного понимания //Elmiəsərlər: Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal / Azərbaycan Milli Elmlər Akadcmiyasi Fəlsəfə vəHüquq Institutu. — Baki, 2015. – №2(25).—S. 80-88.
 4. Доманська О.А. Конкурентність мови як ціннісна та історико-культурологічна категорія (Domanska О. Konkurencyjność jezyka jako wartośćі kategoria historyczno-kulturalna] // Zamojskie Studia і Materialy. — Seria: Pedagogika. —Т. 1 7. Zeszyt 1. — Zamość, 2015. —S. 153-163.
 5. Доманська О.А. Поняття «культурний час» як вимір національного характеру [Domanska О. Pojccie «czas kulturowy» jako wymiar panstwowego kulturowego przestrzenia we wspólrzcdnych koordynatfch charakteru Ukrainskcgo] // Nauka. Oświata. Prawo. Zarzqdzanie. — 2015. – № 3 (11).— S.52-63.