Степанова (Доманська) Олена Анатоліївна

Кафедра туризму, документних та міжкультурних комунікацій

Посада: завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь: доктор наук з культурології

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 10 років, в Університеті “Україна” – 2006 року

Біографія

Народилася 4 листопада 1978 року.

Освіта

Отримала дві вищі освіти в Київському національному університеті культури і мистецтв: за спеціальностями «Театральне мистецтво» (2000 р.) і «Правознавство» (2006 рік).

Відомості про захист дисертацій

У 2012 році на засіданні спеціалізованої ради при Київському педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з культурології на тему “Театральна сценічна мова як фактор розвитку сучасних арт-практик” за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури.

В Університеті “Україна” працює з 2006 року.

Викладає дисципліни

 1. Еристика. Теорія та практика аргументації
 2. Постановка голосу
 3. Організація проведення народних свят
 4. Міжнародний соціокультурний туристичний сервіс
 5. Етика й естетика

Сфера наукових інтересів

Досліджує проблеми національного культурного простору як соціокультурного феномена, зокрема його міфонаративний, історико-релігійний, ментальний, мовний і державницько-правовий виміри, а також культурологічні категорії «цінність», «енергія», «культура», «культурний час» і «культурний простір».

Має більше 50 науковах статей, опублікованих у фахових виданнях України та закордоном.

Автор монографій: «Концептуальні засади становлення і розвитку національного культурного простору України» (2017), «Театральна сценічна мова в оптичному дискурсі сучасних арт-практик» (2012, у співавторстві), а також автор понад 60 наукових статей із теорії та історії культури і мистецтва, опублікованих у провідних наукових виданнях України та зарубіжжя, зокрема в Австрії, Азербайджані, Білорусі, Польщі.

Має авторські навчальні програми з курсів: «Еристика. Теорія та практика аргументації», «Постановка голосу».

Електронна пошта: elen_d@i.ua.

СПИСОК ПРАЦЬ

Монографія

 1. Степанова О.А. Концептуальні засади становлення і розвитку національного культурного простору України: монографія. — К.: НПУ ім. М.Н. Драгоманова; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. —416 с.

Статті

Статті у фахових наукових виданнях, затверджених ДАК України:

 1. Доманська О.А. Р і нічний міф та національна історія як різновекторні складові формування культурного простору // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського: наук. журн. Київ, 2015. – № 4 (29). — С. 111 -120.
 2. Доманська О.А. Культура і цінність у контексті аналізу поняття «національний культурний простір» / Вісник Прикарпатського університету. Серія: Мистецтвознавство. — Івано-Франківськ, 2014. — Вип. 28-29. — Ч. 2. — С. 162-167.
 3. Доманська О.А. Концептуальне осмислення поняття «національний культурний простір //Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Філософія: зб. наук, праць. —Вип. 706-707. — Чернівці, 2014.— С. 113-117.
 4. Доманська О.А. Культура як фактор безпеки особистості та держави//Науковий вісник Чернівецького університету. —Філософія: зб. наук. праць.—Вип. 706-707. — Чернівці, 2014. — С. 305-309.
 5. Доманська О.А. Культуротворча функція свідомості в контексті поняття «національне» // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського: наук. журн. — Київ, 2015. – № 4 (25). — С. 129-134.
 6. Доманська О.А. Метафізика Мартіна Гайдеггера як основа творчого імпульсу людини (у контексті розбудови українського культурного простору) // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського: наук. журн. —К., 2015. – № 1 (26). — С. 128-133.
 7. Доманська О.А. «Метафізична провина» і національна свідомість // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: наук. журн. — Київ, 2015. – № 2 (27). — С. 133-139.
 8. Доманська О.А. Мовна картина світу як чинник створення та розбудови національного культурного простору //Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: наук. журн. Київ, 2015. – № 3 (28). —С. 125 133.
 9. Доманська О.А. До питання про методологію дослідження соціокультурних процесів на прикладі аналізу деяких аспектів поняття «національний культурний простір» // Мистецтвознавство України. — 2015. — Вип. 1—С. 25-32.

Праці у виданнях України, які внесені до міжнародних наукометричних баз даних:

 1. Доманська О.А. Раціональність і символізм у гносеологічній картині українського арт-простору (Методологічний аспект) // Сучасне мистецтво / Ін-т проблем сучасн. мистецтва НАМ України: наук. зб. — Київ: Фенікс, 2015. — Вип. 11. —С. 108-116.
 2. Доманська О.А. Міжнародне культурне співробітництво України з діаспорою // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. — Київ, 2014. — Вип. 33. — С. 102-110.
 3. Доманська О.А. Міфорелігійні вірування як основа ціннісного наративу української культури //Міжнародний вісник. Культура. Філологія. Музикознавство. — Київ: Міленіум, 2015. — Вип. 2 (5). — С. 42-48.
 4. Доманська О.А. Пасіонарність і національна свідомість: до критики окремих положень концепції Гумільова // Мистецькі обрії. Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки / Ін-т проблем сучасного мистецтва: зб. наук. пр. — Київ, 2015. — Вип. 7(18).—- С. 169-175.
 5. Доманська О.А. Релігійна складова у формуванні світоглядних уявлень українського етносу //Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. — Київ, 2016. — Вип. 1 (6). — С. 31-36.
 6. Доманська О.А. Революція гідності в просторі європейських цінностей // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журн. — Київ, 2015. – № 2. — С. 75-79.
 7. Доманська О.А. Україна і міжнародне культурне співробітництво // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук, журн. — Київ: Міленіум, 2014. – № 3. — С. 28-33.
 8. Доманська О.А. Формування національного культурного простору як духовний фундамент української державності //Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2016. – № 1. —С. 13-17.
 9. Доманська О.А. Простір мови як ізоморфна характеристика культури//Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: зб. наук. праць з мистецтвознав., архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучас. мистецтва НАМ України. — Київ: Фенікс, 2015.—Вип. — С. 59-67.
 10. Доманська О.А. Соціокультурні трансформації ціннісної енергії //Художня культура. Актуальні проблеми: наук. вісн. /Ін-т пробл. сучас. мистецтва Нац. акад. мистецтв України. — Київ: Фенікс, 2015. – Вип. 11.— С. 120-132.
 11. Domanska О. Historiosophic aspect of the historical model of Ukrainian and Russian types ot statehood in the context of analyzing value stiuctures oi consciousness [Історіософський аспект історичної моделі українського та російського типу державності в контексті аналізу ціннісних структур свідомості] // Питання культурології, зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, М-во культури. Київський нац. ун-т культури і мистецтв. — Вип. 31. — Київ: Видав. Центр КНУКіМ, 2015. — С. 6-13.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав:

 1. Доманская Е. А. Онто-гносеологический принцип как преодоление познавательного опоздания в науках о культуре // Gəne alimlərin əsəiiəri / Azərbaycan Respublikasinm Gənclər və І dm anNazirliyi; Azərbaycan Gəne Alim, Aspirant və Magistrlər Cəmiyyətiю. —Baki, – No 12. — S. 48-52.
 2. Доманская А. Социокультурная составляющая украинского национального характера [Domanska О. A. Sociocultural constituent of Ukrainian national character]// European Journal of Arts. — Vienna, 2015. – № 3. — P. 38-45.
 3. Доманская А. Украина в пространстве международного понимания //Elmiəsərlər: Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal / Azərbaycan Milli Elmlər Akadcmiyasi Fəlsəfə vəHüquq Institutu. — Baki, 2015. – №2(25).—S. 80-88.
 4. Доманська О.А. Конкурентність мови як ціннісна та історико-культурологічна категорія (Domanska О. Konkurencyjność jezyka jako wartośćі kategoria historyczno-kulturalna] // Zamojskie Studia і Materialy. — Seria: Pedagogika. —Т. 1 7. Zeszyt 1. — Zamość, 2015. —S. 153-163.
 5. Доманська О.А. Поняття «культурний час» як вимір національного характеру [Domanska О. Pojccie «czas kulturowy» jako wymiar panstwowego kulturowego przestrzenia we wspólrzcdnych koordynatfch charakteru Ukrainskcgo] // Nauka. Oświata. Prawo. Zarzqdzanie. — 2015. – № 3 (11).— S.52-63.