Сазонова Юлія Олександрівна

Кафедра журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій

Вчене звання: доцент

Досвід роботи:

Біографія

Народилася 2 березня 1990 року в м. Єнакієве Донецької області.

Відомості про вищу освіту

У 2012 році закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Журналістика» та здобула кваліфікацію: журналіст.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2016 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію за спеціальністю «Теорія та історія журналістики» та здобула науковий ступінь кандидата наук з соціальних комунікацій.

Додаткова освіта, підвищення кваліфікації

У 2018 році – підвищення кваліфікації на Навчально-демонстраційній сесії для освітян на тему «Інновації в освіті, менеджменті, навчанні».

Основні етапи діяльності

2012-2018 рр. – працювала в Українському гуманітарному інституті на посадах: викладач, старший викладач кафедри журналістики.

З 2018 року працює в Чорноморському національному університеті ім. П. Могили на посаді в.о. доцента кафедри журналістики.

Викладає дисципліни:

 1. Вступ до спеціальності
 2. Газетно-журнальне виробництво
 3. Основи журналістики
 4. Прикладні соціально-комунікаційні технології
 5. Сучасна медіаосвіта
 6. Соціологія громадської думки та моніторинг ЗМК
 7. Журналістське розслідування

Перелік наукових та навчально-методичних праць

І. Публікації у виданнях ВАК із соціальних комунікацій та наукових збірниках

2010 рік

 1. Сазонова Ю. О. Висвітлення професійного спорту в сучасній спортивній пресі України (на прикладі газети «Болельщик») / Ю. О. Сазонова // Здоров’я та його сучасні детермінанти : культура здоров’я, фізичне виховання, фізична реабілітація, спорт : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (26-27 листопада 2010 р., м. Луганськ): у 2 ч. / за заг. ред. В. П. Горащука. – Ч. II. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка», 2010. – С. 130-133.
 2. Сазонова Ю. О. Піар-технології в спортивній клубній пресі (на матеріалі журналу «Динамо») / Ю. О. Сазонова // Молодь перед викликами XXI століття: політика, соціум, ЗМІ : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (29-30 жовтня 2010 р., м. Луганськ)) // за ред. Т. А. Міронової. – Луганськ: Вид-во ДЗ «СНУ ім. В. Даля», 2010. – С. 124-128.

2011 рік

 1. Сазонова Ю. О. Газета «Спорт-арена» як взірець змішаної спортивної преси / Ю. О. Сазонова // Тенденції розвитку медійного контенту: сьогодення і майбуття : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (наук, ред. В. Корнєєв, упоряд. В. Загороднюк). – К.: Інститут журналістики, 2011. – С. 128-130;
 2. Сазонова Ю. О. Газета «Донбас Православний» як взірець регіональної релігійної преси / Ю. О. Сазонова // Матеріали VI Всеукраїнської науково- практичної конференції «Перший крок у науку». Т. 5. – Луганськ: Поліграфресурс, 2011.-С. 113-117.
 3. Сазонова Ю. О. Функціонування символів в релігійній пресі Східної та Центральної України: прагматика та інтерпретація / Ю. О. Сазонова // Філологічні студії: зб. наук. ст. / під. ред. О. Д. Харлана. – Бердянськ: БДПУ, 2011.-Вин. 5. -С. 115-127.
 4. Сазонова Ю. О. Сучасна релігійна преса Донбасу: стан, функції, перспективи розвитку / Ю. О. Сазонова // Філологічні обрії: збірник наукових праць молодих учених України. Вип. 5 / під. ред. А. В. Козлова. – МОНМС України. – КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». – КДПУ. – Кривий Ріг, 2011. -С. 160-166.
 5. Сазонова Ю. О. Піар-технології в спортивній клубній пресі (на матеріалі журналів «Динамо» та «Шахтар») / Ю. О. Сазонова // Науковий пошук молодих дослідників. Серія «Соціальні комунікації». — № 3. — Луганськ, 2011, —С. 103-116.

2013 рік

 1. Сазонова Ю. О. Журнал «Красный спорт» (1922-1923) в історії спортивної преси УРСР 1920-х років / Ю. О. Сазонова // «Держава і регіони. Серія “Соціальні комунікації”». -2013. – № 1 (13). -С. 95-102.
 2. Сазонова Ю. О. Внутрішньожанрові типи інтерв’ю в спортивній клубній пресі (на прикладі журналу «Шахтёр») / Ю. О. Сазонова // Стиль і текст. –
 3. -№ 14. -С. 194-205.
 4. Сазонова Ю.О. Жанри статті-презентації та похвали в спортивній клубній пресі: синтез журналістського, паблік рілейшнз та рекламного дискурсів /Ю. О. Сазонова//Інформаційне суспільство – 2013. – № 18.-С. 107-112;
 5. Сазонова Ю. О. Зародження спортивної преси в Україні та її розвиток в дорадянську добу (1881—1916 рр.) / Ю. О. Сазонова // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія «Журналістика». – 2013. – № 37.-С. 451-461.
 6. Сазонова Ю. О. Київська спортивна преса 1920-30-х рр. в історії української журналістики / Ю. О. Сазонова // Наукові записки Інстуту журналістики. – Т. 52. – 2013. – С. 283-293.
 7. Сазонова Ю. О. Жанрові модифікації інтерв’ю в спортивній клубній пресі (на прикладі журналу «Шахтёр») / Ю. О. Сазонова // Мова. Суспільство. Журналістика: збірник матеріалів і тез XIX міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови. 12 квітня 2013. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – С. 143-148.
 8. Сазонова Ю. О. Концепція спорту як посла миру і дружби / Ю. О. Сазонова // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації:     матеріали III міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Буча, квітень 2013) – К.: Міленіум, 2013. – С. 112-116.
 9. Сазонова Ю. О. Внутрішньожанрові типи інтерв’ю в спортивній клубній пресі / Ю. О. Сазонова // «Держава і регіони. Серія “Соціальні комунікації”». – 2013. – № 2 (14). – С. 106-112.

2014 рік

 1. Сазонова Ю. О. Спортивная пресса УССР 1920-30-х годов: типология, периодизация, особенности развития, историко-функциональный аспект / Ю.А. Сазонова // Вестник Московского университета. Серия Журналистика. -2014.- №3.-С. 119-134.
 2. Сазонова Ю. О. Зародження та формування спортивної преси Одеси (кінець XIX – 1910-і pp.) / Ю. О. Сазонова // Український інформаційний простір (поданий для реєстрації як ВАКівський). – 2014. – № 3. – С. 163-173.
 3. Сазонова Ю.А. Концепция спорта как политики и её реализация на страницах СМИ / Ю. А. Сазонова // Гуманитарные научные исследования. – Февраль 2014 – № 2 [Электронный ресурс]. URL:http://human.snauka.ru/2014/02/5905 (дата обращения: 04.03.2014).
 1. Сазонова Ю. О. Спортивна преса Буковини та Закарпаття у 20-30-х pp. XX ст. / Ю. О. Сазонова // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Буча, квітень 2014) – К.: Міленіум, -С. 60-65.
 2. Сазонова Ю.А. Герд Штромайер: масс-медиа как политический посредник / Ю. О. Сазонова // Гуманитарные научные исследования. – Апрель 2014. –  № 4 [Электронный ресурс]. URL: http ://human. snauka.ru/2014/04/6225.
 1. Сазонова Ю.А. Миссия Университета как социального института в современном мире // Психология, социология и педагогика. – 2014. – № 9 [Электронный ресурс]. URL: http://psychology.snauka.ru/2014/09/3562

2015 рік

 1. Сазонова Ю. А. Зарождение и формирование украинской спортивной прессы на территории Галиции (конец XIX – начало XX в.) / Ю. А. Сазонова // Вестник Белорусского государственного университета. Серия 4. Филология. Журналистика. Педагогика. – № 3. – 2015. – С. 85-91
 2. Сазонова Ю. А. Мэтр спортивной журналистики Николай Озеров и его комментаторская школа / Ю. О. Сазонова // Актуальные проблемы журналистики: Сборник трудов молодых ученых. Вып. 10 / Ред.-сост. А. Ю. Тышецкая, П. П. Каминский. – Томск: Издательство HTJI, – С. 77-79.
 3. Сазонова Ю. А. Спортивная пресса Украины в 1917-1921 гг.: особенности функционирования / Ю. А. Сазонова // Материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Медиаисследования молодых ученых» (Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, 21-22 мая 2015 г.) / отв. ред. А. М. Горбачева. — Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – С. 36.
 4. Сазонова Ю. А. Спортивная «пресса в прессе» как форма существования спортивной журналистики: особенности развития в Украине / Ю. А. Сазонова // Материалы 26 Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы массовой коммуникации» (факультет журналистики Воронежского государственного университета, г. Воронеж, 15—16 мая, 2015). Ч. -С. 72-75.
 5. Сазонова Ю. О. Дореволюційна спортивна преса Харкова: особливості зародження та формування у 1900-1910-і рр. / Ю. О. Сазонова // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Буча, квітень 2015) – К.: Міленіум, 2015. – С. 65-71.

2016 рік

 1. Сазонова Ю.О. Часопис «Журналіст України» як взірець професійного медійного видання: типологічний та функціонально-структурний аспекти // Портал научно-практических публикаций [Электронный ресурс]. ІЛШ: http://portalnp.ru/2016/12/4506 (дата обращения: 12.2016)

2017 рік

 1. Сазонова Ю.О. Зародження та формування київської спортивної преси (кінець XIX — 1917 р.) / Ю. О. Сазонова // Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації. – 2017. – Вип. 50. – С. 263- 274.
 2. Сазонова Ю.О. Модифікації та трансформації інформаційних жанрів в спортивній пресі / Ю. О. Сазонова // Мова. Суспільство. Журналістика: Збірник матеріалів і тез XXIII міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика» (Київ, 6 квітня 2017). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017. – С. 67-71.
 3. Сазонова Ю. А. Спортивная тележурналистика Украины в 2000-2010 годах: функционально-структурный и лингвистический аспекты / Ю. А. Сазонова // Сучасная медыясфера: практыка трансфармацьіі, тэарэтычнае асэнсаванне, шстытуцыянальныя перспектывы: матэрыялы І Міжнар. навук,- практ. канф., Мінск, 30 сак. 2017 г. / рэдкал. : С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2017. – С. 229-239.
 4. Сазонова Ю. О. Донецька газета «Шахтёр» в історії української журналістики: історія зародження та особливості функціонування / Ю.О. Сазонова // Регіональні ЗМІ України : історія, сучасний стан та перспективи розвитку :     матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Старобільськ, 22 березня 2017)/ відп. ред. Галич А. О. – Старобільськ : Вид- во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2017. -С. 36-43.
 5. Сазонова Ю. О. Використання інноваційних технологій у вищому навчальному закладі (на прикладі викладання дисципліни «Технічні засоби медійного виробництва» в Українському гуманітарному інституті) // Українське журналістикознавство. – 2017. – № 18. – С.
 6. Сазонова Ю.О. Застосування інноваційних технологій та видів практикуму при викладанні дисципліни «Історія української журналістики» / Ю. О. Сазонова // Інтегровані комунікації. – 2017. – № 3. – С.
 7. Науково-методичні комплекси дисциплін

Розроблено науково-методичні комплекси фахових дисциплін «Історія української журналістики», «Спортивна журналістика», «Теорія твору і тексту», «Основи видавничої справи та редагування», «Технічні засоби медійного виробництва».

Загальний список публікацій у закордонних фахових виданнях та наукових збірниках

 1. Сазонова Ю. О. Спортивная пресса УССР 1920-30-х годов: типология, периодизация, особенности развития, историко-функциональный аспект / Ю.А. Сазонова // Вестник Московского университета. Серия Журналистика. – 2014. -№ 3. – С. 119-134.
 2. Сазонова Ю.А. Концепция спорта как политики и её реализация на страницах СМИ / Ю. А. Сазонова // Гуманитарные научные исследования. – Февраль 2014. – №2. [Электронный ресурс]. ЦТН: http://human.snauka.ru/2014/02/5905 (дата обращения: 04.03.2014).
 1. Сазонова Ю.А. Герд Штромайер: масс-медиа как политический посредник / Ю. О. Сазонова //Гуманитарные научные исследования. – Апрель 2014. – № 4 [Электронный ресурс]. ітЬ: http://human.snauka.ru/2014/04/6225
 2. Сазонова Ю.А. Миссия Университета как социального института в современном мире // Психология, социология и педагогика. – 2014. – № 9 [Электронный ресурс]. 1ЖГ: http://psychology.snauka.ru/2014/09/3562
 3. Сазонова Ю. А. Зарождение и формирование украинской спортивной прессы на территории Галиции (конец XIX – начало XX в.) / Ю. А. Сазонова // Вестник Белорусского государственного университета. Серия 4. Филология. Журналистика. Педагогика. – № 3. – 2015. – С. 85-91
 4. Сазонова Ю. А. Мэтр спортивной журналистики Николай Озеров и его комментаторская школа / Ю. О. Сазонова // Актуальные проблемы журналистики: Сборник трудов молодых ученых. Вып. 10 / Ред.-сост. А. Ю. Тышецкая, П. П. Каминский. – Томск: Издательство НТЛ, 2015. – С. 77-79.
 5. Сазонова Ю. А. Спортивная пресса Украины в 1917-1921 гг.: особенности функционирования / Ю. А. Сазонова // Материалы II Всероссийской научно- практической конференции «Медиаисследования молодых ученых» (Северо- Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, 21-22 мая 2015 г.) / отв. ред. А. М. Горбачева. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – С. 36.
 6. Сазонова Ю. А. Спортивная «пресса в прессе» как форма существования спортивной журналистики: особенности развития в Украине / Ю. А. Сазонова // Материалы 26 Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы массовой коммуникации» (факультет журналистики Воронежского государственного университета, г. Воронеж, 15—16 мая, 2015). Ч. -С. 72-75.
 7. Сазонова Ю. А. Спортивная тележурналистика Украины в 2000-2010 годах: функционально-структурный и лингвистический аспекты / Ю. А. Сазонова // Сучасная медыясфера: практыка трансфармацьй, тэарэтычнае асэнсаванне, шстытуцыянальныя перспектывы: матэрыялы I М1жнар. навук.- практ. канф., Мшск, 30 сак. 2017 г. / рэдкал. : С. В. Дубовк (адк. рэд.) [1 шш.]. — Мшск : Выд. цэнтр БДУ, 2017. – С. 229-239.
 8. Участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях
 9. Виступ на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Здоров’я та його сучасні детермінанти: культура здоров’я, фізичне виховання, фізична реабілітація, спорт» (26 листопада 2010 р. Луганськ). Тема доповіді: «Висвітлення професійного спорту в сучасній спортивній пресі України (на прикладі газети «Болельщик)».
 10. Виступ на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Молодь перед викликами XXI століття: політика, соціум, ЗМІ» (29 жовтня 2010 р. Луганськ). Тема доповіді: «Піар-технології в спортивній клубній пресі».
 11. Виступ на регіональній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку засобів масової комунікації в сучасній Україні (15 квітня 2010 р. Донецьк). Тема: «Спортивна тележурналістика: стан, функції, перспективи розвитку».
 12. Виступ на Міжнародній науковій конференції молодих учених «Типологія символів у соціальному, міжетнічному, психологічному та кроскультурному вимірах» (23 вересня 2010 р. Бердянськ). Тема доповіді: «Символи в релігійній пресі Східної України».
 13. Виступ на VI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Перший крок у науку» (5 квітня 2011 р. Луганськ). Тема доповіді: «Газета «Донбас Православний» як взірець регіональної релігійної преси».
 14. Виступ на Міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції розвитку медійного контенту: сьогодення і майбуття» (13 квітня 2011 р. Київ). Тема доповіді: «Газета «Спорт-арена» як взірець змішаної спортивної преси».
 15. Виступ на конференції аспірантів та здобувачів філологічного факультету (29 березня 2013 р., ХНУ ім. В. Каразіна). Секція «Проблеми соціальної комунікації: сучасний погляд». Тема доповіді: «Журнал «Красньїй спорт» (1922-1923) в історії спортивної преси 1920-х років».
 16. Виступ на всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні дослідження українських наукових шкіл у галузі соціальних комунікацій» (11 квітня 2013 р., Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут журналістики). Тема доповіді: «Київська спортивна преса 1920-30-х рр. в історії української журналістики».
 17. Виступ на XIX міжнародній науково-практичній конференції «Мова. Суспільство. Журналістика» (12 квітня 2013 р., Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут журналістики). Секція: «Жанрово- стильові особливості мови ЗМК». Тема доповіді: «Внутрішньожанрові типи інтерв’ю в спортивній клубній пресі (на прикладі журналу «Шахтер»)».
 18. Виступ на III міжнародній науково-практичній конференції «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації» (17 квітня, 2013 р., Буча, Український гуманітарний інститут). Секція «Засоби масової інформації та комунікації: історія, сьогодення, перспективи розвитку»). Тема доповіді: «Концепція спорту як посла миру і дружби».
 19. Виступ на XII міжнародній науковій конференції «Міжкультурні комунікації: сучасні мовні парадигми» (20-24 травня 2013, Алушта, Крим, Тавричний національний університет ім. В. Вернадського, Україна). Секція: «Функціонально-комунікативний опис мовних картин світу». Тема доповіді: «Жанри статті-презентації та похвали в спортивній клубній пресі: синтез журналістського, паблік рілейшнз та рекламного дискурсів».
 20. Виступ на II Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції» (17-18 квітня 2014, Київ, Київський національний університет культури і мистецтв). Тема доповіді: «Зародження та формування спортивної преси на теренах Галичини (кінець XIX ст. – 1910- і рр.)».
 21. Виступ на II Всеукраїнській науково-практичній конференції «Український інформаційний простір у світовому контексті: набутки, проблеми, перспективи» (24 квітня 2014 року, Факультет журналістики та міжнародних відносин, Київський національний університет культури і мистецтв). Тема доповіді: «Зародження та формування спортивної преси Одеси (кінець XIX – 1910-і рр.)».
 22. Виступ на V міжнародній науково-практичній конференції «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації» (Київ-Буча, Український гуманітарний інститут, квітень 2015). Тема доповіді: «Харківський журнал «Динамо» як один з найвизначніших часописів УРСР 1920-193 0-х рр.»
 23. Виступ на II Всеросійскій науково-практичній конференції «Медиаисследования молодых ученых» (Северо-Кавказский федеральний университет, г. Ставрополь, 21—22 мая). Тема доповіді: «Спортивная пресса Украины в 1917-1921 гг.: особенности функционирования»
 24. Виступ на 26 Всеросійскій науково-практичній конференції «Проблемы массовой коммуникации» (Воронезький державний університет, Воронеж, 15-16 травня). Тема доповіді: «Спортивная «пресса в прессе» как форма существования спортивной журналистики: особенности развития в Украине»
 25. Виступ на XI Всеросійскій науково-практичній конференції молодих учених «Актуальные проблемы журналистики» (Томський державний університет, Томськ, 17 квітня, 2015). Тема доповіді: «Мэтр спортивной журналистики Николай Озеров и его комментаторская школа».
 26. Виступ на І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Регіональні ЗМІ України: історія, сучасний стан та перспективи розвитку» (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Старобільськ, 22 березня, 2017). Тема доповіді: «Донецька газета «Шахтёр» в історії української журналістики:         історія зародження та особливості функціонування».
 27. Виступ на І Міжнародній науково-практичній конференції «Современная медиасфера: практика трансформации, теоретическое осмысление, институциональные перспективы» (Білоруський державний університет, Інститут журналістики, Мінськ, ЗО березня, 2017). Тема доповіді: «Спортивная тележурналистика Украины в 2000-2010 годах: функционально-структурный и лингвистический аспекты».
 28. Виступ на XXIII міжнародній науково-практичній конференції «Мова. Суспільство. Журналістика» (Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Інститут журналістики, 6 квітня, 2017). Секція: «Жанрово- стильові різновиди текстів мас-медіа». Тема доповіді: «Модифікації та трансформації інформаційних жанрів у спортивній пресі».
 29. Наукове керівництво студентами (до участі у міжнародних та всеукраїнських конференціях та публікації наукових статей, тез конференцій)

2013

Підготовлено 7 наукових статей студентів на VIII міжнародну студентську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми соціальних та економічних процесів в умовах трансформації українського суспільства» (ПВНЗ «УГІ», Київ-Буча, квітень 2013), які надруковано в збірнику матеріалів конференції:

1) Сухих О. «Украинское христианское телевидение, история, современный этап и перспективы развития»;

2) Філіпчук К. «Літературно-мистецькі програми на українському телебаченні: стан, функції, перспективи розвитку»;

3) Рибак С. «Журналістські розслідування на українському телебаченні: історія та сучасний стан»;

4) Гороховська О. «Особливості мови інформаційного газетного дискурсу (на прикладі англомовних видань “The Times”, “The Daily Telegraph”, “The Guardian”)»;

5) Кобизська А. «Механізми масифікації та її репрезентація в українських мас- медіа»;

6) Буднік Д. «Християнське телебачення України та Росії: оглядовий аналіз»;

7) Данилець Л. «Молодіжні програми на українському телебаченні: сучасний стан та перспективи розвитку».

2014

Підготовлено 3 наукові статті студентів на IX міжнародну студентську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми соціальних та економічних процесів в умовах трансформації українського суспільства» (ПВНЗ «УГІ», Київ-Буча, квітень 2014), які надруковано в збірнику матеріалів конференції:

1) Міненко А. «Академічна, професійна та масова медіакритика»;

2) Сухіх О. «Порушення професійної етики у журналістському розслідуванні чи «Критична точка» неправди»;

3) Філіпчук К. «Літературно-мистецькі телепрограми в Україні: історичний та сучасний зрізи».

2015

Підготовлено 3 наукові статті студентів на X міжнародну студентську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми соціальних та економічних процесів в умовах трансформації українського суспільства» (ПВНЗ «УГІ», Київ-Буча, квітень 2015), які надруковано в збірнику матеріалів конференції:

1) Ватаман Е. «Украинская религиозная теле- и радиожурналистика: история возникновения и современное функционирование»;

2) Філіпчук К. «Літературно-мистецькі телепрограми в Україні: історичний та сучасний зрізи»;

3) Ярош І. «Порівняння подання новин світськими і християнськими телеканалами».

2017

Підготовлено наукову статтю студента на І Всеукраїнську науково- практичну конференцію «Регіональні ЗМІ України : історія, сучасний стан та перспективи розвитку» (ЛНУ ім. Т. Шевченка, Старобільськ, березень 2017), яку надруковано в збірнику матеріалів конференції:

Балігар А. С. «Регіональне видання «Вісник Деражнянщини» в просторі соціальних комунікацій: структурно-функціональний аспект».