Рокосовик Наталія Василівна

Кафедра української мови та літератури, іноземних мов та перекладу

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Досвід роботи: 21 рік

 

Біографія

Народилася 12 жовтня 1975 року в місті Надим Тюменської області.

Відомості про вищу освіту

У 1997 році закінчила Ужгородський державний університет за спеціальністю «Англійська мова та література» й отримала кваліфікацію спеціаліста-філолога; викладача англійської мови та літератури.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2003 році підвищила кваліфікацію в УДО на тему: «Основи проектування курсів ДН».

У 2005 році підвищила кваліфікацію в Київському ДНУ ім. Т. Шевченка на тему: «Запровадження Європейського досвіду: кваліфіковані іспити з англійської мови».

У 2008 році підвищила кваліфікацію в УпНУ.

У 2013 році підвищила кваліфікацію в Тернопільському комерційному інституті.

У 2016 році захистила дисертацію в Рівненському державному гуманітарному університеті за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Має сертифікати 2017 року:

  • учасник Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології і педагогіки», яка проходила в Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського;
  • науково-педагогічне стажування на тему: «Освіта в галузі педагогіки та психології: перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень» у Любленському науково-технічному парку та Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща).

Основні етапи діяльності

У 1997 році працювала в Ужгородській ЗОШ І-ІІІ ступеня № 5 на посаді вчителя англійської мови.

У 1997-2013 роках працювала в Хустській ЗОШ І-ІІІ ступеня № 3 на посаді вчителя англійської мови.

У 2004-2013 роках працювала в Хустській філії ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» на посаді викладача іноземних мов.

З 2013 року працювала в Карпатському інституті підприємництва ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» на посаді старшого викладача кафедри іноземних мов та перекладу.

Викладає дисципліни:

  1. Практика письмового та усного перекладу з другої іноземної мови (німецької)
  2. Лінгвокраїнознавство країн ІІ іноземної мови (німецька)
  3. Іноземна мова поглибленого вивчення
  4. Іноземна мова
  5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
  6. Іноземна мова
  7. Практичний курс другої іноземної мови (німецької)

Основні наукові праці

30 наукових праць, 2 навчальні посібники.

 

Перелік наукових та навчально-методичних праць

№ з/п

Назва і вид (монографія, підручник, посібник, стаття, тези) публікації

ПІБ авторів

Видавництво чи назва друкованого видання

1. Методи навчання у вищій школі Рокосовик Н.В. Науковий вісник Ужгородського університету. Випуск 3, 2000.
2. Типологія сучасних методів навчання у вищій школі (стаття) Рокосовик Н.В. Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання гуманітарних, економічних і правових наук та їх інформаційне забезпечення” 18-19.09.2001 м. Хуст
3. Дистанційне навчання у вищій освіті людей з особливими потребами Рокосовик Н.В. Збірник наукових праць ВМУРоЛ «Україна», 2002, м. Хуст
4. Організація дистанційного навчання в університеті (стаття) Рокосовик Н.В. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції “Роль освіти у відродженні регіонів” 20-22 травня 2002р. м. Хуст
5. Пропедевтичні основи впровадження дистанційного навчання (іноземної мови) для особливого контингенту студентів Рокосовик Н.В. Збірник наукових праць конференції УжДУ. Випуск №7, 2003.
6. 3 історії розвитку дистанційного навчання: Норвезький досвід (стаття) Рокосовик Н.В. Збірник статей конференції “Розвиток народногосподарського комплексу Карпатського регіону” -Хуст,2003р.
 7. Англійська мова як засіб підготовки фахівців (стаття) Рокосовик Н.В. 3 Міжнародна науково-практична конференція “Соціально-педагогічні проблеми підготовки фахівців ВНЗ” (25-26 лютого 2003р.), м. Ужгород
8. Функціональні аспекти викладання іноземних мов у вищій школі (стаття) Рокосовик Н.В. Збірник XI Международнойконференции по функциональнойлингвистике ’’Функциональноеописаниеестественногоязыка и его едениц”, Ялта, 4-8 жовтня 2004р.
9. Дистанційна освіта у країнах Західної Європи (стаття) Рокосовик Н.В. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції „Розбудова держави: освіта, наука, економіка”, м. Хуст, 17-19 травня 2004 р.
10. Some Aspects of Technology in Distance Education (стаття) Рокосовик Н.В. Збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції “Внесок вчених Карпатського регіону у світовий розвиток науки, культури, суспільства”, м. Хуст, 19-21.04.2005р.
11. Особливості організації дистанційного навчання у ВНЗ Норвегії (стаття) Рокосовик Н.В. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми сталого природокористування у Карпатському регіоні (екологія, освіта, бізнес)” 10-11 травня 2006, Хуст-Рахів.
12. Соціолінгвістична типологія сучасних германських мов Рокосовик H.В. Збірник наукових праць ВМУРо «Україна», 2007, м. Хуст
13. До питання про організацію самостійної роботи студентів за кредитно – модульної системи навчання у вищій школі (стаття) Рокосовик Н.В. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота. Випуск №15.– Ужгород, 2008. – С 134-135.
14. Course Design in Higher Education Рокосовик Н.В. Карпатський інститут підприємництва ВНЗ ВМУРоЛ Україна 2008 Науково-практична конференція «Еколого-економічні та соціальні проблеми Карпатською регіону»
15. До питання «Організація самостійної роботи студентів при кредитно-модульній системі навчання у вищій школі» Рокосовик Н.В Науковий вісник Ужгородського університету. Випуск 15, 2008.
16. Формування вмінь говоріння та писемного мовлення з впроваджень новітніх технологій при вивченні другої іноземної мови у вищій школі Рокосовик Н.В. Науково-практична конференція «Карпатська Україна: погляд ХХІст. Присвячена до 70-річчя Карпатської України», Хуст, 2009.
17. Дидактичне забезпечення при дистанційному навчанні Рокосовик Н.В. Збірник наукових праць конференцій, м.Київ, Педагогічний університет ім. М.Драгоманова, 2009.
18. Болонський процес і дистанційне навчання в системі вищої освіти Рокосовик Н.В. Науковий вісник Ужгородського університету. Випуск 16, 2008.
19. Дистанційне навчання в інтеграційних процесах модернізації системи вищої освіти України Рокосовик Н.В. Часопис педагогічного університету ім. М. Драгоманова, м.Київ, 2010.
 20. Екологічне виховання студентів спеціальності «Менеджмент» на заняттях Іноземна мова поглибленого вивчення (англійська) Рокосовик Н.В. Матеріали XVI Міжнародної наукової конференції, СумДУ. 2010.
21. Тестування у кредитно-модульній системі навчання при вивченні іноземної мови для непрофільних спеціальностей у вищій школі Рокосовик Н.В. Карпатський інститут підприємництва, 2010.
22. Типологія англійської та української мов (навчальний посібник) Рокосовик Н.В., Махінова В.В. К.: ІІПУ, 2010.
23. Теоретичні засади використання методу сугестопедії при викладанні іноземних мов у вищій школі у розділі кредитно-модульної системи навчання (стаття) Рокосовик Н.В Науковий часопис. Київський педагогічний університет ім. М. Драгоманова. Випуск №17, лютий  2011 року.– 12 с. (фахове видання)
 24. Concept of Ecological Education of Future Economists and Managers and its Implementation Ways at the Foreign Language of Professional Direction Classes at Higher School (стаття) Рокосовик Н.В Збірник доповідей Сімнадцятої міжнародної наукової конференції, м. Суми «Економіка для екології”,  – 2011. – 3 с.
25. Пропедевтичні основи використання елементів сугестопедичного методу як складової частини дистанційного навчання у викладанні іноземних мов у вищих навчальних закладах (тези статті) Рокосовик Н.В. V Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах», 19-21 квітня 2012 р., м.Львів
26. Integrating Distance and Traditional Education at a Norwegian University of Bergen (стаття) Рокосовик Н.В. Науково-практична конференція «Педагогіка і психологія: Теорія і практика», 23-24 березня 2012р., м. Харків.
27. Тестування як психолого-педагогічний засіб оцінювання академічних знань студентів при кредитно-модульній системі навчання у вищій школі (стаття) Рокосовик Н.В. Науковий часопис «Теорія і практика навчання та виховання», випуск № 20, К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012.
28. Реалії організації навчального процесу у ВНЗ відповідно до Болонської декларації (стаття) Рокосовик Н.В. XII викладацька науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи інноваційно-інвестиційних процесів на регіональному рівні», Карпатський інститут підприємництва, 24-26 квітня 2012 р.
 29. Порівняльна лексикографія англійської та української мов (навчальний посібник) Рокосовик Н.В., Махінова М.В. К.: НПУ, 2011.
30. Підготовка магістрів педагогіки в університетах великої Британії засобами дистанційного навчання (монографія) Рокосовик Н.В. К.: “Талком”, 2018. – 321 с.
31. Зарубіжна література XVІІ-ХХ ст. (навчальний посібник) Розман І.І., Рокосовик Н.В. К.: “Талком”, 2018.– 366 с.