Присяжнюк Ольга Михайлівна

Кафедра української мови та літератури, іноземних мов та перекладу

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 16 років

Біографічні дані: народилася у місті Києві

 

Відомості про вищу освіту

У 2001 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, отримала диплом магістра за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію викладача української мови і літератури, вчителя зарубіжної літератури та українознавства.
У 2006 році закінчила Українську академію зовнішньої торгівлі (заочна форма), отримала диплом магістра за спеціальністю «Міжнародна економіка» та здобула кваліфікацію магістра міжнародної економіки.
У 2008 році закінчила аспірантуру (з відривом від виробництва) Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2018 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (заочна форма), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Німецька мова і література» та здобула кваліфікацію викладача німецької мови та зарубіжної літератури.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2008 році захистила дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.
У 2011 році підвищила кваліфікацію в Інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М.П. Драгоманова (з відривом від виробництва). Кваліфікація за напрямом «Інноватика у викладанні російської мови як іноземної».
У 2018 році присвоєно вчене звання доцента кафедри гуманітарних та природничих дисциплін.

Викладає дисципліни

 • Сучасна українська мова;
 • Українська діалектологія;
 • Старослав’янська мова;
 • Історія української мови;
 • Історична граматика;
 • Основи східнослав’янської ономастики;
 • Сучасні методи викладання української мови у ЗВО;
 • Актуальні методи розвитку лінгвістики на сучасному етапі.

Сфера наукових досліджень

 • дослідження проблем когнітивної лінгвістики, комп’ютерної лексикографії, ідеографічної лексикології української та германських мов;
 • вивчення питань методики викладання української та російської мов як іноземних;
 • дослідження проблем у сфері управління освітою, зокрема щодо механізму інтеграції української освіти в модель європейської освіти.

Пройшла закордонне стажування

(про що має відповідні сертифікати)

 • 30 листопада – 7 грудня 2015 року XI International scientific and practical conference “Conduct of modern science” (Sheffield, UK) – (Шеффілд, Великобританія);
 • 22 – 28 лютого 2016 року XII mezinárodní vědecko-praktická konference «Věda a technologie: krok do budoucnosti» (Praha, Česká republika) – (Прага, Чехія);
 • 7 – 15 серпня 2016 року XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Nauka: teoria i praktyka” (Przemyśl, Polska) – (Перемишль, Польща).

Наукові праці

Має 50 наукових праць, написаних одноосібно, із них: 3 посібники, 17 навчально-методичних праць, 30 наукових статей; у тому числі 1 стаття у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Web of Science та 4 статті – в іноземних фахових виданнях Великобританії, Чехії, Польщі.

Перелік основних наукових та навчально-методичних праць

(опубліковані після захисту кандидатської дисертації)

№ п/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг (стор.)

 

1 2 3 4 5
Наукові праці
1. Системні відношення у лексико-семантичному полі візуального сприйняття стаття Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. Зб. наук. ст.. / Відп. ред.. В.А.Зарева. / К.: Освіта України, 2008. – Вип.. XV: Лінгвістика і літературознавство. – С. 85-90. Фахове видання. 6
2. Семантичні відношення у межах концепту «Україна» в романі «Маруся Чурай» Ліни Костенко стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск Х. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. С. 274-276. Фахове видання. 3
3. Лексико-семантична динаміка фразеологізмів у культурологічному контексті постмодернізму стаття Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 35-38. Фахове видання. 4
4. Структурні ознаки неологічних фразеологізмів стаття Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць / Донецький національний університет; наук. ред.  А.П.Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – Вип. 21. – С. 152-156.Фахове видання. 4
5. Концепт «Україна – Європа» крізь призму топосів у романі «Маруся Чурай» Ліни Костенко стаття Актуальні проблеми слов’янської філології: Серія Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. Зб. наук. ст. / Відп. ред. В.А.Зарева. / Бердянськ: БДПУ, 2010. – Вип. XХІІІ. – Ч. І. – С. 194-202. Фахове видання. 8
6. Опис лексичного угруповання у системно-структурному аспекті стаття Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: міжвуз. Зб. наук. праць. – Вип.21. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – С. 20-29. Фахове видання. 8
7. До питання структурації та укладання тезауруса української мови стаття Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 14-17. Фахове видання. 4
8. Системно-структурний метод опису лексики тези Materials of the XI International scientific and practical conference, «Conduct of modern science», – 2015.Volume 17. Philological sciences. Sheffield. Science and education LTD. – С. 13-15. 3
9. К вопросу структурирования идеографического словаря тези Materiály XII mezinárodní vědecko-praktická konference «Věda a technologie: krok do budoucnosti – 2016». – Díl 11. Filologické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – С. 29-30. 2
10. To the problem of structuring and compiling thesaurus of the Ukrainian language стаття Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka: teoria i praktyka – 2016» Volume 2.:Przemyśl. Nauka i studia – 130 str. – С. 35-39. 5
11. Мовна освіта в університетах Європейського Союзу та України стаття Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах. – Харків: ФОБ Бровін О.В., 2018. – С. 163-164 2
12. Comparative analysis of language education organization at universities in Poland and Ukraine / Порівняльний аналіз організації мовної освіти в університетах Польщі та України стаття III th INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE CURRENT TRENDS OF THE INTERCULTURAL COMMUNICATION: Security of the State and Human (20.12.2018, Warsaw) – С. 22-25. – Режим доступу: https://sites.google.com/view/intcult 5
Навчальнометодичні праці
14. Українська мова за професійним спрямуванням. Робоча навчальна програма дисципліни та методичні вказівки щодо організації роботи студентів за вимогами кредитно-модульної системи друк. К.: КМУ, 2012. – 68 с. 68
15. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації, програма дисципліни, практичні завдання та організація самостійної роботи студентів денної форми навчання за вимогами кредитно-модульної системи друк. К.: ВІТІ, 2014. – 84 с. 84
16. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації, програма дисципліни, практичні завдання та організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання за вимогами кредитно-модульної системи друк. К.: ВІТІ, 2014. – 76 с. 76
17. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні розробки для проведення практичних занять студентів денної форми навчання друк. К.: ВІТІ, 2014. – 108 с. 108
18. Українська мова за професійним спрямуванням: контрольні завдання для студентів денної та заочної форм навчання друк. К.: ВІТІ, 2014. – 36 с.

36

 

19. Українська мова за професійним спрямуванням: тести та контрольні завдання для студентів денної та заочної форм навчання друк. К.: ВІТІ, 2014. – 36 с.

36

 

20. Українська мова: тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів. друк. К: КНУБА, 2015. – 20 с. 20
21. Русский язык: тексты и задания на экономическую тематику для развития устной речи иностранных студентов I курса всех специальностей. друк. К: КНУСА, 2015. – 20 с.

 

20
22. Русский язык: тексты и задания на экономическую тематику для развития устной речи иностранных студентов І курса всех спеціальностей. друк. К.: ДП «Изд.дом «Персонал», 2016. – 24 с. 24
Підручники, монографії, наукові посібники
23. Лексикологія та семасіологія української мови навч. посібн. К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – 124 с. 124
24. Використання іменників у мові професійного спрямування та у текстах ділових документів: Практичні завдання, теоретичний матеріал та методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» напрямів підготовки 6.020303 «Філологія», 6.010104 «Професійне навчання», 6.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» навч.-метод. посібн. К.: НТУ, 2012. – 80 с. 80
25. Українська мова: тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей. навч.-метод. посібн. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2016. – 48 с. 28

 

 

Перелік наукових та навчально-методичних праць

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

(у ст.)

Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертації
Наукові праці
1. Національно-мовний аспект освіти в процесі глобалізації друк. Соціогуманітарні проблеми глобалізації: Матеріали засідання Дискусійного клубу. – К.: УАЗТ, 2003. – С. 90-94. 5
2. Специфіка національно-мовної освіти студентів нефілологічних спеціальностей друк. Науково-методичні поради з викладання соціогуманітарних дисциплін. – К.: УАЗТ, 2003.- С. 55-59. 5
3. Критерії виділення головних лексем лексико-семантичного поля зору друк. Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. -К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005. -Вип. 16.- Кн. 2.-С. 97-100. Фахове видання. 4
4. Теорія лексико-семантичного поля (історія та сучасний стан питання) друк. Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. -К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005.-Вип. 18.- Кн. 2. – С. 93-96. Фахове видання. 4
5. Дієслівні синоніми на позначення візуального сприйняття (ряд 3 домінантою бачити) друк. Філологічні науки. Збірник наукових праць. – Суми: Сумський держ. пед. ун-т, 2005. – С. 72-77. Фахове видання. 6
6. Склад опозиційного центру лексико-семантичного поля зору (ряд дієслівних синонімів з домінантою дивитися) друк. Мова і культура. (Науковий щорічний журнал).-К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 8. – Т. У.-Ч. 1.: Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 165-171. Фахове видання. 7
7. Поняття «система» і «структура» в теорії лексико-семантичного поля друк. Мовознавчі студії: Збірник наукових праць. – К.: Видавничо- поліграфічний центр «Київський університет», 2006.-Ч. I.- С. 15-18. 4
8. Характеристика лексико- семантичного поля за семантичними ознаками (на прикладі лексико- семантичного поля візуального сприйняття) друк. Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – К., 2006. -Вип. 89.-С. 48- 52. 5
9. Синонімія іменників око, очі в межах зонального ранжирування лексико- семантичного мікрополя «суб’єкт візуального сприйняття» друк. Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – К., 2006. -Вип. 90.-С. 17- 21. 5
10. Перетин та взаємодія лексико-семантичних полів зору й слуху в чотирьох думках Тараса Шевченка друк. Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць. – К.: Видавничо- поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – Вип. 8. – С. 132-136. Фахове видання. 5
11. Якісна характеристика конституентів лексико- семантичних полів зору й слуху друк. Мовні і концептуальні картини світу:3 б і р никнаукових праць. -К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2006.-Вип. 19.- С. 215-218.  Фахове видання. 4
12. Структурація лексико- семантичних полів візуального та акустичного сприйняттів (на матеріалі мови творів Т.Шевченка) друк. Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць. – К.: Видавничо- поліграфічний центр «Київський університет», 2‘007. – Вип. 9. – С. 126-131.Фахове видання. 6
13. Зональне ранжирування інвентарю одиниць лексико-семантичного поля візуального сприйняття (на матеріалі «Словника української мови» в 11-ти томах) друк. Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»,2007.Вин. 22.- В. II.-С. 71-76.  Фахове видання. 6
14. Тематичний спектр лексем на позначення візуального сприйняття друк. Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007.-Вип. 23.- П.2.-С. 290-293. Фахове видання. 4
15. Методика структурування лексико-семантичного поля візуального сприйняття друк. Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – К., 2007. -Вип. 93.-С. 42- 46. 5
16. Зовнішні та внутрішні системні процеси у лексико-семантичному полі візуального сприйняття друк. Мова та історія: Періодичний збірник наукових прань. – К., 2007-2008.-Вип. 94. -С. 101-105. 5
Навчально-методичні праці
17. Робоча навчальна програма дисципліни «Ділова українська мова» для підготовки бакалаврів усіх спеціальностей денної форми навчання друк. К.: УАЗТ, 2002.- 39с. 39
18. Робоча навчальна програма дисципліни «Ділова українська мова» для підготовки бакалаврів заочної форми навчання друк. К.: УАЗТ, 2002.- 59 с. 59
19. Діловодство. Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів (для економічних спеціальностей усіх форм навчання) друк. К.: ДАЖКГ, 2002. -28 с. 28
20. Діловодство. Методичні вказівки щодо організації та проведення лабораторно-практичних занять для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання друк. М.: ДЛМКТ, 2002. – 36 с. 36
21. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Українська мова професійного спілкування» для підготовки бакалаврів спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання друк. К.: УАЗТ, 2003. – 66 с. 66
22. Навчальна програма курсу «Ділова українська мова » для підготовки бакалаврів та магістрів друк. К.: УАЗТ, 2003.- 20 с. 20
23. Робоча навчальна програма дисципліни «Ділова українська мова» для підготовки магістрів денної форми навчання друк. К.: УАЗТ, 2003. -35 с. 35
24. Програма з української мови та літератури для вступників на перший курс Української академії зовнішньої торгівлі у 2003 році друк. К.: УАЗТ, 2003. – 19 с. 19
Наукові та навчально-методичні прані, опубліковані після захисту кандидатської дисертації
Наукові праці
25. Системні відношення у лексико-семантичному полі візуального сприйняття друк. Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. ЗБ. наук, ст.. / Відп. ред.. В.А.Зарева. /К.: Освіта України, 2008. – Вип.XV: Лінгвістика і літературознавство. – С. 85-90. фахове видання. 6
26. Семантичні відношення у межах концепту «Україна» в романі «Маруся Чурай» Ліни Костенко Друк. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск X. — Херсон: видавництво ХДУ, 2009. С. 274-276. Фахове видання. 3
27. Лексико-семантична динаміка фразеологізмів у культурологічному контексті постмодернізму друк. Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.- Харків, 2010. – Вип.29.-С.35-38. Фахове видання. 4
28. Структурні ознакинеологічнихфразеологізмів друк. Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць / Донецький національний університет; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – Вип. 21. – С. 152-156. Фахове видання 4
29. Концепт «Україна – Європа» крізь призму топосів у романі «Маруся Чурай» Ліни Костенко друк. Актуальні проблеми слов’янської філології: Серія Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. ЗБ наук.ст / відп.ред. В. А. Зарева. / Бердянськ: БДПУ, 2010. – Вип. ХХІІІ. –Ч.І.-С. 194-202. Фахове видання 8
30. Опис лексичного угруповання у системно- структурному аспекті друк. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика:  міжвуз. ЗБ наук. праць. – Вип.21. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – С. 20-29. Фахове видання. 8
31. До питання структурації та укладання тезауруса української мови друк. Лінгвістичнідослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.- Харків, 2011. – Вип.31.-С.14-17. Фахове видання. 4
Навчально-методичні праці
32. Використання іменників у мові професійного спрямування та у текстах ділових документів: Практичні завдання, теоретичний матеріал та методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів 3 дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» напрямів підготовки 6.020303 «Філологія», 6.010104 «Професійне навчання», 6.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

 

друк. К.: Національний транспортний університет, 2012.- 80 с. 80
33. Українська мова за професійним спрямуванням. Робоча навчальна програма з дисципліни та методичні вказівки щодо організації роботи студентів за вимогами кредитно-модульної системи. Друк К.: Київський міжнародний університет, 2012. – 68 с. 68
34. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації, програма дисципліни, практичні завдання та організація самостійної роботи студентів денної форми навчання за вимогами кредитно-модульної системи. друк К.: Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації державного університету телекомунікацій, 2014. – 84 с. 84
35. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації, програма дисципліни, практичні завдання та організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання за вимогами кредитно-модульної системи. друк К.: Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації державного університету телекомунікацій, 2014. – 76 с. 76
36. Українська мова за професійним спрямуванням:  методичні розробки, для проведення практичних занять денної форми навчання друк К.: Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації державного університету телекомунікацій, 2014. – 108 с. 108
37. Українська мова за професійнимспрямуванням: контрольні завдання для студентів денної та заочної форм навчання друк. К.: Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій, 2014.-36 с. 36
38. Українська мова за професійним спрямуванням: тести та контрольні завдання для студентів денної та заочної форм навчання друк. К.: Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій, 2014.-36 с. 36
Навчальний посібник
39. Лексикологія та семасіологія української мови друк. К.: Київськ. ун-т імені Б. Грінченка, 2011.— 124 с. 124