Приліпко Ірина Леонідівна

Кафедра української мови та літератури, іноземних мов та перекладу

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 11 років.

Біографія

У 2003 році закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Українська мова та література».

Впродовж 2003–2006 років навчалася в аспірантурі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2006 року працювала у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини на кафедрі української мови та літератури; обіймала посади асистента (2006–2007 рр.), старшого викладача (2007–2009 рр.), доцента (2009–2011 рр.).

Впродовж 2011–2014 років перебувала у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Відомості про захист дисертацій

Кандидатську дисертацію «Системотворчі моделі ідіографії Валерія Шевчука» захистила в 2007 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Вчене звання доцента отримала у 2012 році.

У 2015 р. захистила докторську дисертацію на тему “Ідейно-художні домінанти прози про духовенство в українській літературі ХІХ – початку ХХІ ст.” за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Викладає дисципліни

  1. Історія української літератури
  2. Українська література
  3. Історія української літератури ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.
  4. Історія української критики
  5. Сучасні методи літературознавчого аналізу
  6. Український літературний процес кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.
  7. Жанрово-стильові тенденції в українській літературі ХХ ст.
  8. Теорія літератури

Сфера наукових інтересів

1. Літературний процес ХІХ – ХХІ ст.
1. Поетика української прози
2. Методологія літературознавчих досліджень

Основні наукові праці

Є авторкою навчального посібника із грифом МОН України «Сучасні моделі літературознавчого аналізу: теоретико-методологічний аспект» (К., 2010), навчально-методичного комплексу «Сучасна українська література» (К., 2010), 2-х монографій: «Проза Валерія Шевчука: проблеми ідіографії» (К., 2009), «Духовенствов українській прозі ХІХ – початку ХХІ століть: художня рецепція та інтерпретація» (К., 2014), близько 40 публікацій (4 з них у зарубіжних виданнях).

Перелік наукових праць

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг стор.
1 Художня інтерпретація філософських ідей Г. Сковороди в прозі Валерія Шевчука стаття Літературознавчі студії / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2004. – Випуск 10. – С. 255-259. (фахове видання) 5
2 Інтертекст як структурна модель роману Валерія Шевчука «На полі смиренному» стаття «Волинь-Житомирщина»: Історико-філологічний збірник із регіональних проблем. – Житомир: Поліграфічний центр ЖДУ, 2004. – Випуск 12. – С. 228-235. (фахове видання) 8
3 Художні моделі онтологічної реальності в творах Валерія Шевчука стаття Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – Том 46. – С. 234-240. (фахове видання) 7
4 Явище жанрової дифузії у прозі Валерія Шевчука стаття Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – Випуск 16. – С. 17-19. (фахове видання) 3
5 Необарокові стратегії текстів Валерія Шевчука (на матеріалі повістей «Сповідь» та «Розсічене коло») стаття Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – Том 54. – С. 184-190. (фахове видання) 7
6 «Химерна проза» і творчість Валерія Шевчука стаття Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Випуск 14. – С. 325-327. (фахове видання) 3
7 Філософська основа прози Валер’яна Підмогильного (на матеріалі «Повісті без назви») стаття Літературознавчі студії / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – Випуск 20. – С. 144-148. (фахове видання) 5
8 Символічна образність у творчості В. Шевчука (на матеріалі роману «Око прірви» та повісті «У пащу дракона») стаття Література. Фольклор. Проблеми поетики / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – Випуск 31. – С. 413-417. (фахове видання) 5
9 Проза Валерія Шевчука: проблеми ідіографії монографія К.: Логос, 2009. – 176 с. (наукове видання) 176
10 Ремінісценції та алюзії у творах Валерія Шевчука стаття Слово і Час. – 2009. – № 7. – С. 33-37. (фахове видання) 5
11 Принцип самопізнання у художньо-філософській практиці Григорія Сковороди та у творчості Валерія Шевчука стаття Григорій Сковорода – джерело духовної величі та сучасність (наукові матеріали Переяслав-Хмельницьких 14 Сковородинівських читань) / Відпов. ред. проф. М. П. Корпанюк. – К.: ВЦ «Просвіта», 2009. – Випуск ІІ. – С. 188-194. (фахове видання) 7
12 Концепція людини у творах Валерія Шевчука стаття Вісник (Літературознавчі студії) Київського міжнародного університету. – К.: КиМУ, 2009. – Випуск 10. – С. 105-115. (фахове видання) 11
13 Художній синкретизм твору Валерія Шевчука «Тіні зникомі» стаття «Волинь-Житомирщина»: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – Випуск 20. – С. 138-142. (фахове видання) 5
14 Особливості моделювання образу головного героя в романі Степана Тудора «День отця Сойки» стаття Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство: За ред. д.ф.н., проф. М.П. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2011. – Випуск 31. – С. 89-97. (фахове видання) 9
15 Духовенство в історичних романах І. Нечуя-Левицького стаття Літературознавчі студії / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Випуск 31. – С. 338-344. (фахове видання) 7
16 Особливості розгортання інтелектуального дискурсу в романі С. Тудора «День отця Сойки» стаття Література. Фольклор. Проблеми поетики / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – Випуск 35. – С. 466-473. (фахове видання) 8
Навчально-методичні праці
17 Сучасна українська література навчально-методичне видання К.: Університет «Україна», 2010. – 39 с. (навчально-методичний комплекс дисципліни). 39
18 Сучасні моделі літературознавчого аналізу: теоретико-методологічний аспект навчальний посібник К.: Університет «Україна», 2010. – 126 с. (навчальне видання). (Гриф МОН (Лист МОН № 1/11-508 від 04.02.2010 р.)) 126