Монтрін Ірина Ігорівна

Кафедра туризму, документальних та міжкультурних комунікацій

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Досвід роботи: 3 роки

Біографія

Народилася 01.01.1987 р. у м. Ірпені Київської області.

У 2004 році закінчила Природничо-науковий ліцей №145 (м. Київ).

У 2009-2010 роках закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», здобула кваліфікацію інженера-науковця з електроніки (факультет електроніки) та отримала паралельну другу вищу освіту – магістр з маркетингу (факультет менеджменту та маркетингу).

У 2014 році закінчила аспірантуру факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Аудит рекламної діяльності видавничо-поліграфічних підприємств».

Основні етапи педагогічної діяльності

З 2014 року – старший викладач кафедри маркетингу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

З вересня 2016 року – завідувач кафедри маркетингу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Сфера наукових інтересів

Маркетингові комунікації, рекламний менеджмент, бренд-менеджмент, маркетингові дослідження, поведінка споживачів.

Основні навчальні курси, які викладає

  1. Маркетингові дослідження
  2. Поведінка споживачів
  3. Маркетинг
  4. Міжнародний маркетинг
  5. Інформаційні технології та системи в комерційній діяльності
  6. Основи рекламного маркетингу і дизайну
  7. Готельно-ресторанний бізнес
  8. Інвестування туристичної діяльності
  9. Основи туризмознавства

Організація науково-дослідної роботи студентів

Організація і проведення постійно діючого науково-практичного семінару для студентів зі спеціальності «Маркетинг» з проблем розвитку маркетингу і реклами в Україні; підготовка студентів до участі у науково-практичних конференціях; підготовка студентських наукових робіт до участі у конкурсах. Керівник СННВП «Проведення маркетингових досліджень для вітчизняних підприємств», «Розроблення ринково-продуктової стратегії підприємств». Викладач-наставник гуртка «Успішний маркетолог».

Контактні дані: garanina@i.ua, +38(099)2361949

Наукові публікації за останні 5 років

2016

1. Жданова О.Г. Оцінювання ефективності реклами після рекламної кампанії в аудиті рекламної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О. Г. Жданова, Т. Г. Діброва, І. І. Гараніна // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – №9. – Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/88.pdf

2. Гараніна І.І. Особливості просування вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг / І. І. Гараніна, Я. Ю. Цимбаленко // Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 18-21 січня 2016 року).: у 3-х т. – Т.1 – К. : Вид-во «Центр навчальної літератури», 2016. – С. 37.

3. Гараніна І.І. Аналіз ринку рекламно-поліграфічної продукції України / І. І. Гараніна // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016 // Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – P. 164-167. (Литва)

4. Гараніна І.І. Підходи до визначення поняття інтегрованих маркетингових комунікацій / І. І. Гараніна, А. Г. Желєзнякова // Науковий диспут: питання економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт V Міжнародної науково-практичної конференції (Київ – Будапешт – Відень) «26» лютого 2016 року / Фінансово-економічна наукова рада, 2016. – С. 6-9. (Включено до міжнародної наукометричної бази РІНЦ)

5. Гараніна І.І. Методи визначення бюджету рекламної кампанії / І. І. Гараніна // Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи: збірник тез доповідей ІІІ Міжвузівської наук. конф., м. Київ, 25 березня 2016 р. – К. : Університет «Україна», 2016. – С. 108-109.

6. Гараніна І.І. Медіа аудит як форма контролю ефективності реклами / І. І. Гараніна // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 12-14 квітня 2016 р. у ІІ част. – Ч. І. – К. : Університет «Україна», 2016. – С. 32-33.

7. Гараніна І.І. Комплекс маркетингових комунікацій в політиці просування товарів та послуг / І. І. Гараніна, О.С. Бурілко // Актуальные проблемы современной науки: сборник тезисов научных работ VIІ Международной научно-практической конференции (Санкт-Петрбург–Астана–Киев–Вена), 28 апреля 2016 года, 2 т. / Международный научный центр, 2016. – С. 44-46. (Включено до міжнародної наукометричної бази РІНЦ)

8. Гараніна І.І. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток ринку банківських послуг України / І. І. Гараніна, М. В. Романченко // Глобальний економічний простір : детермінанти розвитку. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 29 квітня 2016 р.). – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – С. 86-87.

9. Гараніна І.І. Поняття «торгова марка» та «бренд» у сучасній маркетинговій діяльності підприємства / І. І. Гараніна, Ю.О. Жиденко // Перспективи розвитку національної економіки: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 13-14 травня 2016 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – У 2-х частинах. – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2016. – Ч. 2. – С. 42-45.

10. Гараніна І.І. Аналіз діяльності конкурентів як один із напрямів маркетингових досліджень / І. І. Гараніна, І. О. Колосовский // Економічні та інноваційні процеси: стан, перспективи та розвиток : матеріалі доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 6-7 травня 2016 р.) / За заг. ред. : М. М. Панінчак, В. П. Приходько, А. Крупскі – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 177-179.

2015

1. Гараніна І.І. Особливості проведення аудиту рекламної діяльності вітчизняних підприємств / І. І. Гараніна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». – 2015. – № 10. – С. 112-115.

2. Garanina I., Baz M. Marketing audit of the advertising // Asian Journal of Scientific and Educational Research, “Seoul National University Press”. – 2015. – № 1(17). – P. 159-165. (Включено до міжнародної наукометричної бази SCOPUS)

3. Діброва Т.Г. Системний підхід до вдосконалення переговорного процесу в особистих продажах / Т. Г. Діброва, І. І. Гараніна // Економічний вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут». – 2015. – №12. (Включено до міжнародної наукометричної бази РІНЦ, GoogleScholar, ELAKPI)

4. Гараніна І.І. Медіа аудит як складова аудиту рекламної діяльності підприємства / І. І. Гараніна, С. А. Баглай // Стан, проблеми та перспективи розвитку національної економіки: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23-24 січня 2015 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». У 2-х частинах. – О. : ЦЕДР, 2015. – Ч. 1 – С. 66-68.

5. Гараніна І.І. Айтрекінг: сучасна технологія маркетингових досліджень / І. І. Гараніна, Л.О. Безелюк // Наукові засади ресурсозбереження в системі антикризового управління і відтворення економіки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 січня 2015 р. // Університет економіки і підприємництва. У 2-х частинах. – Хмельницький : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 91-94.

6. Гараніна І.І. Аудит: сучасний інструмент контролю діяльності підприємства / І. І. Гараніна // Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи: тези доповідей ІІ Міжвузівської наук. конф., м. Київ, 27 березня 2015 р. – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 12-15.

7. Гараніна І.І. Комплекс застосування маркетингових комунікацій як запорука успішного бізнесу / І. І. Гараніна, С. А. Баглай // Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи: тези доповідей ІІ Міжвузівської наук. конф., м. Київ, 27 березня 2015 р. – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 10-12.

8. Гараніна І.І. Аудит підприємства: маркетинговий аспект / І. І. Гараніна, О. В. Сіденко // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд: збірник матеріалів IХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 13-14 листопада 2015 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 3-х частинах. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. – Ч. 3. – С. 75-77.

9. Гараніна І.І. Аналіз вітчизняного ринку телевізійної реклами / І. І. Гараніна, О. С. Журба // Актуальні питання соціально-економічного розвитку держави, регіону та підприємства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 27-28 листопада 2015 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2015. – Ч. 1. – С. 73-75.

10. Гараніна І.І. Сучасний погляд на функції та завдання реклами / І. І. Гараніна, Є. В. Зелінський // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку: регіональні особливості та світові тенденції: матеріали міжнародної науково- практичної конференції (м. Одеса, 27-28 листопада 2015 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. Якубовський. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2015. – С. 80-81.

11. Гаранина И.И. Реклама как инструмент создания позитивного имиджа торговой марки / И. И. Гаранина, Н. С. Катран // Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Санкт-Петербург–Відень, «30» листопада 2015 року) / Фінансово-економічна наукова рада, 2015. — С. 7-9. (Включено до міжнародної наукометричної бази РІНЦ)

2014

1. Діброва Т.Г. Аудит як форма контролю рекламної діяльності підприємства / Т. Г. Діброва, І. І. Гараніна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економіка. – 2014. – №6, частина 2. – С. 124-128.

2. Гараніна І.І. Процедура проведення аудиту рекламної діяльності підприємства / І. І. Гараніна, Т. Г. Діброва // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №18. – С. 66-69.

3. Діброва Т.Г. Методи оцінювання ефективності реклами як складової аудиту рекламної діяльності / Т. Г. Діброва, І. І. Гараніна // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2014. – Том 19. Випуск 3/2. – С. 61–65.

4. Гараніна І.І. Медіа аудит: тенденції та перспективи розвитку на вітчизняному ринку рекламних послуг [Електронний ресурс] / І. І. Гараніна, Я. Ю. Цимбаленко // Ефективна економіка. – 2014. – №12. – Режим доступу до статті : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3707

5. Гараніна І.І. Аудит рекламної діяльності: модель оцінювання ефективності рекламної кампанії [Електронний ресурс] / І. І. Гараніна, Т. Г. Діброва, А. Б. Ільєнко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – №2. – Режим доступу до статті : http://global-national.in.ua/archive/2-2014/88.pdf

6. Гараніна І.І. Реклама в системі економічних відносин: історичний розвиток / І. І. Гараніна // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. Матеріали ХIIІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 10-11 квітня 2014 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 12-14.

7. Гараніна І.І. Аудит персоналу служби реклами як складова аудиту рекламної діяльності підприємства / І. І. Гараніна // Ефективне управління економікою: процеси, явища, ризики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 червня 2014 р. // Черкаський державний технологічний університет. Черкаси: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 89-90.

8. Гараніна І.І. ZMET: новітній інструмент рекламних досліджень / І. І. Гараніна // Актуальні питання фінансово-економічного розвитку держави та регіонів: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 20-21 червня 2014 р.). У 2-х частинах. – К. : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2014. – Ч. 1. – С. 59-61.

2013

1. Діброва Т.Г. Оцінювання ефективності реклами методами фізіологічного контролю / Т. Г. Діброва, І. І. Гараніна // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2013. – №10. (Включено до міжнародної наукометричної бази РІНЦ, GoogleScholar, ELAKPI)

2. Гараніна І.І. Місце фірмового стилю у розробленні рекламного повідомлення / І. І. Гараніна, Т. Г. Діброва // В2В-маркетинг. Збірник наукових праць VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених » – К.: «Експерт-сервіс», 2013. – С. 120-121.

3. Гараніна І.І. Аналіз рекламного ринку України / І. І. Гараніна // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. Матеріали ХII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 2-5 квітня 2013 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 118.

4. Діброва Т.Г. Вітчизняний ринок зовнішньої реклами: реалії та тенденції розвитку / Т. Г. Діброва, І. І. Гараніна // Маркетингова освіта в Україні : тези II Міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 жовт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. Ф. Павленко, О. К. Шафалюк, В. П. Пилипчук [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 46-48.

5. Гараніна І.І. Особливості проведення маркетингових досліджень в рекламній діяльності підприємства / І. І. Гараніна // Економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 22-23 листопада 2013 р.) / відп. За випуск к.і.н., М. М. Палінчак. У 2-х частинах – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. ч. 2. – С. 161-163.

6. Гараніна І.І. Оцінювання ефективності зовнішньої реклами / І. І. Гараніна // Реклама: інтеграція теорії та практики: тези доп. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 грудня 2013 року) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – С. 39-40.

2012

1. Гараніна І.І. Механізм оцінювання ефективності рекламного повідомлення нової марки / І. І. Гараніна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Логістика. – 2012. – №749. – С. 139–143.

2. Діброва Т.Г. Комунікаційна сутність спонсорського маркетингу / Т. Г. Діброва, І. І. Гараніна // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2012. – №9. – C. 303–308. (Включено до міжнародної наукометричної бази РІНЦ, GoogleScholar, ELAKPI)

3. Гараніна І.І. Особливості використання тізеру в рекламній кампанії [Електронний ресурс] // І. І. Гараніна, Т. Г. Діброва // Актуальні проблеми економіки та управління: [Електронне наукове видання]. – 2012. – № 6. – Режим доступу до статті : http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-28.pdf

4. Гараніна І.І. Оцінка ефективності реклами в соціальних мережах / І. І. Гараніна // Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «В2В-маркетинг» – К.: Видавництво «Хімджест», 2012. – С. 195–196.

5. Гараніна І.І. Контроль ефективності рекламної кампанії на етапі розробки рекламного звернення / І. І. Гараніна // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 3-6 квітня 2012 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С. 121.

6. Діброва Т.Г. Методи оцінювання ефективності реклами на етапі розроблення рекламного повідомлення / Т. Г. Діброва, І. І. Гараніна // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково.-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 120-121.

7. Гараніна І.І. Сучасні підходи до оцінювання економічної ефективності рекламної кампанії / І. І. Гараніна // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки. Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції 21 листопада 2012 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. – С. 29.

8. Garanina I. The specificity testing of advertising massage / I. Garanina // Majesty of marketing: Materials of the conference for the students and junior research staff. – Dnipropetrovsk, SHEI “National Mining University”, 2012. – P. 59-60.