Лоза Галина Іванівна

Кафедра журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 41 рік, в Університеті “Україна” – з 2017 року

 

Біографія

Народилася 20 квітня 1960 року в смт Липова Долина Сумської області.

Відомості про вищу освіту

У 2000 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова та література» та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури.

Відомості про захист дисертацій

У 2015 році в Інституті журналістики КНУ імені Т.Г. Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій на тему “Видавнича діяльність Київського політехнічного інституту” за спеціальністю 27.00.05 “Теорія та історія видавничої справи та редагування”.

Основні етапи діяльності

З 1997 року працює у видавництві «Політехніка» НТУУ «КПІ»на посадах редактора 1 категорії редакційно-видавничого відділу, провідного редактора редакційно-видавничого відділу, завідувача редакційно-видавничого відділу, завідувача навчально-видавничої лабораторії ВПІ ВПК «Політехніка», начальником навчально-видавничого відділу.

З 2017 року працює у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна».

Викладає дисципліни:

 1. Професійні стандарти редакторської майстерності
 2. Медіакритика
 3. Мультимедійний контент
 4. Кросмедійне виробництво ЗМІ
 5. Риторика

Основні наукові праці

Має 26 статей.

 Перелік наукових та навчально-методичних праць

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Лоза Г.І. Видавнича діяльність Київського політехнічного інституту під час Великої Вітчизняної війни (1941-1949) / Г. І. Лоза// Вісник Книжкової палати : наук.-практ. журн. – Київ: Кн. палата України, 2013.-№ 5. – С. 31-35.
 2. Лоза Г.І. Навчальна література викладачів НТУУ «КПІ» перших років його становлення / Г. І. Лоза // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журн. – Київ: НАКККіМ, 2011. – № 2. – С. 73-80.
 3. Лоза Г.І. Перші періодичні видання Київської політехніки / Г. І. Лоза // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – С. 220-222.
 4. Лоза Г.І. Створення друкарні та видавництва Київського політехнічного інституту (1898-1925) / Г. І. Лоза // Вісник Книжкової палати: наук.-практ. журн. – Київ: Кн. палата України, 2013.-№ 2. – С. 35-40.
 5. Киричок Т. Електронні навчальні видання сучасного вищого навчального закладу: особливості, проблеми та напрями удосконалення / Т. Киричок., Н. Фіголь, Г. Лоза // Вісник Книжкової палати: наук.-практ. журн. – К.: Кн. палата України, 2015. – № 9. – С. 38-40.

 Статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз

 1. Лоза Г.И. Периодические издания инженерных кружков Киевского политехнического института в формировании профессиональной компетентности будущего инженера (1901-1923) / Г. И. Лоза, А. В. Онкович // Медиаобразование. Media Education – 2013 : Российский журн. истории, теории и практики медиапедагогики. – М. : ИПЮ. Д. Кучма. – 2013. – № 3. – С. 26-32. – ISSN 1994-4160 (печатная версия), ISSN 1994-4195 (интернет-версия).
 2. Лоза Г.И. Студенческая печать Киевского политехнического института (1923-1938) / Е. И. Лоза // Медиаобразование. Media Education- 2013: Российский журн. истории, теории и практики медиапедагогики. – М.: ИПЮ. Д. Кучма, 2013. – № 1. – С. 9-15. – ISSN 1994-4160 (печатная версия), ISSN 1994-4195 (интернет- версия).

 Статті в інших наукових виданнях

 1. Лоза Г.І. Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні у виданнях Київської політехніки / Г. І. Лоза // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: темат. вип. – Т. I (19), Дод. 4 до №3. –Київ: TOB «ГНОЗІС», – C. 251-256.
 2. Лоза Г.І. Видавнича діяльність інженерного гуртка Київського політехнічного інституту (1902-1925 рр.) / Г. І. Лоза // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології : теорет. та наук.- метод. часопис. – Київ: Вища освіта України, 2012. – 187-194.
 3. Лоза Г.І. Видавнича діяльність Київської політехніки: від початку до сьогодення / Г. І. Лоза // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. пр. / МОН України Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ін-т Медіа Права Могилян. тттк. журналістики НАУКМА ; відп. ред.: Т. Г. Бондаренко, М. Квіт. – Черкаси: Вид-во Чабаненко Ю., 2010. – С. 387-390.
 4. Лоза Г.І. Відтворення процесових явищ як проблема української термінології в контексті редагування / Г. І. Лоза // Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технології: теорет. та наук.-метод.часоп. – Рівне, 2010. –Вип. З (38), т. – С. 235-239.
 5. Лоза Г.І. Історичні джерела установчо-офіційного характеру часів становлення Київської політехніки / Г. І. Лоза // Наукова школа Романа Іванченка (1929-2004 рр.) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2010 р. – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. – С. 80-85.
 6. Лоза Г.И. Медиапродукт Киевского политехнического института в формировании профессиональной компетентности будущего инженера (на примере издательской работы электротехнического кружка (1918-1929 гг.) / Г. И. Лоза // Медиаобразование 2013 : сб. тр. Междунар. форумаконф., 31 окт.-02 нояб. 2013 г. / под ред. И. В. Жилавской. – М. : РИІД МГГУ им. М. А. Шолохова, 2013. – С. 229-237. –ISBN 978-5-8288-1403-9.
 7. Лоза Г.И. Медиапродукт Киевского политехнического института (на примере «Издательства Кассы Взаимопомощи студентов» 1925-1939 гг.) / Г. И. Лоза // Информационное поле современной России : практики и эффекты : материалы X Междунар. науч.-практ. конф., 17-19 окт. 2013 г. / под ред. Р. II. Баканова. – Казань : Казан, ун-т, 2013. – С. 75-78.
 8. Лоза Г.І. Навчальні тексти : комунікативна цільова настанова і структурна організація / Г. І. Лоза // Мова і культура : наук. журн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2010.– Вип.13,т. X (146). – С. 94-99.
 9. Лоза Г.І. Наукометричність сучасних наукових публікацій вчених Національного технічного університету України «КПІ» / Г. І. Лоза//Журналістика. Філологія. Медіаосвіта: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., 9-10 жовт. 2014 р. – Полтава, 2014. – С. 139-143.
 10. Лоза Г.І. Періодичні видання Київської політехніки / Г. І. Лоза // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 7-8 жовт. 2010 р. – Полтава, 2010. – С. 139-143.
 11. Лоза Г.І. Термінологічно-перекладацький гурток Київського політехнічного інституту (з досвіду роботи 20-30-х років XX ст.) / Г. І. Лоза // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: темат. вип. – Т. VIII (33), Дод. 2 до № 3. – Київ: ТОВ «ГНОЗІС», 2011. – С. 163-168.
 12. Лоза Г.І. Управління процесом видавничого забезпечення навчальною літературою (на прикладі видавництва «Політехніка» Національного технічного університету «КШ» / Г. І. Лоза // Проблеми освіти : наук.зб. – Київ: Ін-т інновац. технол. і змісту освіти МОН України, 2011. – №68. – С.263-267.
 13. Лоза Г.І. Особливості редакційної підготовки навчальної літератури для студентів технічних спеціальностей / Г. І. Лоза // Масова комунікація : історія, сьогодення, перспективи : наук.-практ. журн. – Луцьк, 2012. -№ 1 (1). – С. 75-79.
 14. Лоза Г.І. Управління процесом видавничого забезпечення навчальною літературою (на прикладі «Видавництва Каси взаємодопомоги студентів» Київського політехнічного інституту 1928-1939 рр.) / Г. І. Лоза // Проблеми освіти : наук. зб. – Київ: Ін-т інновац. технол. і змісту освіти МОН України, 2013. – № 77. – Ч. 2.– С.126-129.
 15. Лоза Г.І. Особливості рецензування як свідчення стану вимог до технічної навчальної літератури Київського політехнічного інституту в період 1949-1975 рр. / Г. І. Лоза // Наукова школа Романа Іванченка (1929-2004): матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 7 листоп. 2014 р. – Київ, 2014. – С. 142-148.
 16. Горбенко В.Т. Положення про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення / В. Т. Горбенко, Г. І. Лоза, І. О. Мікульонок. – Київ : НТУУ «КІН», 2008. – 48 с.

 Тези наукових доповідей:

 1. Лоза Г.І. Історія становлення видавництва «Політехніка» / Г. І. Лоза // Друкарство молоде : тези доп. за матеріалами IX Міжнар. наук.-техн. конф. студ. і асп.: / Нац. техн. ун-т України «КПІ», Вид.-полігр. ін-т; ГО «Наук.-техн. об’єдн. поліграф.». – Київ: НТУУ «КПІ», 2009. – С. 272-274.
 2. Лоза Г.І. Навчальна література викладачів НТУУ «КПІ» років його становлення / Г. І. Лоза // Друкарство молоде : тези доп. за матеріалами XI Міжнар. наук.-техн. конф. студ. і асп. / Нац. техн. ун-т України «КПІ», Вид.-полігр. ін-т; ГО «Наук.-техн. об’єдн. поліграф.». – Київ: ВГІІ ВПК «Політехніка», 2011. – С. 66-67.
 3. Лоза Г.І. Особливості редакційної підготовки навчальної літератури для студентів технічних спеціальностей / Г. І. Лоза // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17-19 трав. 2011 р. / наук. ред. М. С. Слободяник. – Київ: НАКККІМ, 2011. – С. 132-133.