Коротєєва Антоніна Вікторівна

Кафедра туризму, документних та міжкультурних комунікацій

Посада: професор

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 43 роки

Біографія

Народилася 29 серпня 1958 року в місті Києві. У період з 1965 по 1975 роки навчалася в середній школі №180 м. Києва.

У 1975-1979 роках працювала на виробничому об’єднанні «Завод «Арсенал» розподільником робіт.

З вересня 1976 року навчалася на заочному відділенні економічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, а з вересня 1977 по червень 1981 року – на денному відділенні означеного університету та отримала кваліфікацію «економіст, викладач політичної економії».

Фахову освітянську діяльність розпочала з 1981 року.

З серпня 1981 по 2001 рік працювала на кафедрі економіки та інформатики Київського автомобільно-дорожнього інституту старшим лаборантом, асистентом, доцентом.

У 2001 – 2003 роках працювала завідувачем кафедри загальноекономічних дисциплін, деканом фінансово-економічного факультету Міжнародного центру (інституту) ринкових відносин та підприємництва – Центр «Ринок».

У Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» працює з 2003 року на посадах: декан факультету економіки та менеджменту, завідувач кафедри загальноекономічних дисциплін та фінансів, проректор з навчально-виховної роботи, професор кафедри фінансів та банківської справи, професор кафедри туризму, документних та міжкультурних комунікацій.

Відомості про підвищення кваліфікації та захист дисертацій

У період з 1985 по 1988 рік була аспіранткою кафедри політичної економії Київського автомобільно-дорожнього інституту.

З вересня по грудень 1992 року пройшла підвищення кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації викладачів вищої школи.

В жовтні 1992 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економічний зміст платних послуг невиробничої сфери» у спеціалізованій вченій раді КНТЕУ.

У лютому 1997 року присвоєно вчене звання доцента.

У 2000 році пройшла програму підвищення кваліфікації.

Має розроблені навчально-методичні комплекси і лекційні курси з дисциплін «Макроекономіка», «Світова економіка», «Гроші та кредит»

Викладає дисципліни:

  1. Основи наукових досліджень
  2. Філософія наукового пізнання
  3. Ціноутворення в туризмі
  4. Ринок туристичних послуг
  5. Процеси та ефективність управління туристичною організацією
  6. Управління проектами у світовому туризмі
  7. Методологія та організація наукових досліджень
  8. Управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі

Сфера наукових інтересів

Наукові інтереси сформувались у сферах фінансового менеджменту, досліджень сучасних фінансових фондових та товарних ринків, міжнародних економічних відносин.

Публікації останніх років

1. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник // Т. І. Пішеніна, А. В. Коротєєва, С. С. Нестеренко, Л. В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2015. – 306 с.

2. Вплив глобалізаційних процесів на безпеку держави: економічний, інформаційний, соціальний та культурний аспекти : монографія / За загальною ред. проф. П. І. Юхименка. – К.: Університет «Україна», 2015. – 513 с. – С. 6-31.

3. Фінансово-економічний словник : навчальний посібник // П. І. Юхименко, О. М. Загурський та ін.: за заг.ред. П. І. Юхименка. – 2-ге вид. і допов. – Біла Церква, Білоцерківський навчально-науково-виробничий комплекс «Освіта», 2015. – 396 с.

4. Коротєєва А.В., Кущевська Н.Ф., Малишев В.В. Дослідження ринку нанопорошків: прогноз обсягу виробництва та розвитку, структура ринку, ціновий аналіз // Маркетинг в Україні. – 2015. – № 5 (92). – С. 29-34.

5. Рынок труда в Украине и международная мобильность студентов // Коротеева А.В. – Vistula University Working Papers, Ekonomia XI. – №47(2). – С. 172-182.

Перелік друкованих праць

1. НТП в отраслях инфраструктуры // Проблемы функционирования и развития производственной инфраструктуры в условиях интенсификации общественного производства: Тез. докл. – М.-Юрмала, 1986. – С. 116-117. – 0,2 п.л.

2. Некоторые современные тенденции повышения эффективности сферы услуг. В соавтор. // Экономические проблемы повышения эффективности, качества услуг и культуры обслуживания в отраслях непроизводственной сферы. – М.-Днепропетровск, 1986. – С. 25-26. – 0,1 п. л.

3. Некоторые аспекты экономических отношений непроизводственной сферы // Депонир. ИНИОН АН СССР. – М., 1988. – С. 1-35 / 1,5 п.л.

4. Льготные цены на непроизводственные услуги. В соавтор. // Экономика и политика: проблемы перестройки: Тез. науч.-практ. конф. – К., 1989. – 0,1 п.л.

5. Приватизация в непроизводственной сфере // Развитие производственных отношений и становление новых хозяйственных форм: Тез. науч.-практ. конф. – К., 1991. – С. 0,2 п.л.

6. Экономическое содержание платных услуг непроизводственной сферы. – К.: КТЭИ, 1992. – 1 д.а.

7. Методические указания к планам семинарских занятий по теории экономики для студентов неэкономических специальностей. – К.: КАДИ, 1992. – 0,5 д.а.

8. Методичні вказівки до планів семінарських занять з курсу «Теорія економіки». – К.: УТУ, 1995. – 44 с.

9. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Основи економічної теорії» (для студентів економічних спеціальностей). – К.: УТУ, 1996. – 0,5 д.а.

10. Проблеми фінансування комерційними банками інвестиційних проектів // Інформація і ринок. – 1996. – № 56. – С. 29-31.

11. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. – К.: УТУ, 1999. – 7 д.а. (у співавторстві).

12. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Макроекономіка». – К.: УТУ, 2000. – 1 д.а.

13. Методичні вказівки до написання курсових робіт. – К.: УТУ, 2000. – 0,5 д.а.

14. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Гроші та кредит». – МІРВП, 2002. – 1 д.а.

15. Методичні вказівки до написання дипломних робіт. – К.: МІРВП, 2002. – 1 д.а.

16. Романенко JI.Ф., Коротєєва A.B. Ризики у банківській діяльності // Фінанси. – № 5. – 2003 р. – 0,5 д.а.

17. Методичні рекомендації з підготовки дипломної роботи спеціаліста. – К., 2004. – 2 д.а.

18. Гуманізація вищої освіти та необхідність формування економічного способу мислення // Тези Міжн. наук.-мет. конф. – К., 2006. – С. 160-162.

19. Банківський маркетинг: Курс лекцій / JI. Ф. Романенко, A. B. Коротєєва. – К.: Університет «Україна», 2007. – 107 с.

20. Методичні рекомендації до написання магістерських робіт. – К.: Університет «Україна», 2008. – 1 д.а.

21. Фінанси та кредит: Навчальний посібник. Рукопис у редакції. У співавторстві. – 2 д.а., 2009.