Доценко Анатолій Іванович

Кафедра туризму, документальних та міжкультурних комунікацій

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Стаж роботи: 63 роки

Біографія

Народився 30 січня 1937 року в місті Дебальцеве, нині Донецька область).

Освіта

У 1959 році закінчив Ростовський на Дону державний університет за спеціальністю «Економічна географія».

Відомості про захист дисертацій

У 1967 році захистив кандидатську дисертацію в Київському інституті народного господарства та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 1998 році в Інституті географії НАН України захистив докторську дисертацію на тему: «Територіальна організація розселення (теорія та практика)» та отримав науковий ступінь доктора географічних наук.

У 2002 році отримав вчене звання доцента, у 2003 році – професора кафедри економічної та соціальної географії Київського національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Досвід роботи

Учителював (1959–62). Працював в Інституті геологічних наук АН УРСР (1965–67); з 1967 – у Раді по вивченню продуктивних сил України НАНУ: з 1999 – гол. н. с.; водночас із 1997 – у Національному педагогічному університеті: від 2004 – професор кафедри економічної та соціальної географії.

В Університеті «Україна» працює з 2011 року.

Викладає дисципліни

 1. Географія туризму
 2. Зелений туризм
 3. Туристичне країнознавство
 4. Туристичне краєзнавство
 5. Туристична політика зарубіжних країн
 6. Стратегія регіонального розвитку країн світу
 7. Стратегія регіонального розвитку світового туризму
 8. Організація сільського туризму
 9. Організація краєзнавчої діяльності
 10. Основи заповідної справи

Сфера наукових інтересів

Проблеми розселення населення України за територіальним показником

Проводив наукові дослідження: теоретично-методологічні та методичні засади регіонального розселення, територіальна організація, районування й управління розселенням, формування та класифікація територіальних систем розселення, прогноз розселення на перспективу, соціально-економічні проблеми сільського розселення.

Автор понад 270 наукових та навчально-методичних праць, із яких 265 – наукового та 5 – навчально-методичного характеру, 6 монографій.

Основні наукові праці

 1. Проблемы формирования и рационального использования трудовых ресурсов крупных городов Украинской ССР. 1974 (співавт.);
 2. Расселение: вопросы теории и развития (на примере Украинской ССР). 1985 (cпівавт.);
 3. Социально-экономические проблемы развития села (расселенческий аспект). 1988 (співавт.);
 4. Регіональне розселення: проблеми та перспективи. 1994;
 5. Адміністративно-територіальний устрій і розселення в Україні. 2003;
 6. Розселення в Україні: проблеми та перспективи. 2006 (співавт.);
 7. Регіональне розселення в Україні: стан і прогноз. 2007 (співавт.; усі – Київ).

Наукові праці останніх років

№ з/п Назва наукових праць Вихідні дані Кількість друкованих аркушів Співавтори
1 Основні напрями соціально-економічного розвитку малих монофункціональних міст України Український географічний журнал. – К. – 2011. – № 1. – С. 51-55. 5
2 Аналіз і оцінка тенденцій та проблем розвитку розселення в Україні Часопис соціально-економічної географії, Харків, 2011, -Вип. 10 (1), с.80-85. 5 Краєвська Г.О.
3 Тенденції відтворювання людського капіталу поселень України Економічний вісник Донбасу. – Донецьк. – 2011. – № 2 (24). – С. 43-48. 6 Краєвська Г.О.
4 Сільське розселення у Малинському районі та проблеми його розвитку М.М. Миклухо-Маклай – вчений, мандрівник, гуманіст : Наук. зб-к. – Житомир. – 2011. – Вип.46. – С. 224-228. 5
5 Сільське розселення у Луганській області: суспільно-географічний аспект Суспільно-, фізико-геогафічні та геоекологічні проблеми старопромислових районів. – Луганськ, 2011. – С. 135-138. 4
6 Проблеми територіальної організації розселення у Луганському регіоні та шляхи їх вирішення Регіон-2011: стратегія оптимального розвитку. Матер. наук-пр. конф. – Х., 2011. – С. 19-21. 2
7 Історичні форми територіальної організації розселення населення світу: країнознавчий аспект Країнознавство : Наук. зб-к. – К.: КіМУ. – 2011. – Вип. 1. – С. 38-54. 16
8 «Карликові» країни світу: порівняльно-географічний аналіз Країнознавство : Наук. зб-к. – К.: КіМУ. – 2011. – Вип.1. – С. 131-148. 17 Безпела О.В.
9 Методологічні засади викладання дисципліни «Регіональна економіка» Впровадження новітніх технологій та підвищення якості викладання фундаментальних економічних дисциплін. – К: Університет «Україна», 2012. – С. 14-16. 4
10 Динаміка та структура реалізації продукції промислових підприємств України Вісник Університету «Україна», Серія «Економіка, менеджмент, маркетинг». – 2012. – № 15. – К.: Університет «Україна». –С. 78-84. 7
11 Проблеми територіальної організації розселення в Київському регіоні Економіка і управління: проблеми науки та практики. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 173-175. 3
12 Концепція територіальної організації розселення населення України Україна: географія цілей та можливостей. – К. – 2012. – Том. П. – С. 47-51. 4
13 Концепція раціональної територіальної організації розселення населення України Перспективи розвитку України в умовах глобальної кризи : Зб. матер. конф. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 118-119. 2
14 Микола Міхновський як людина у спогадах його сучасників Самостійна Україна. – К., 2013. – С. 6-10. 5
15 Суспільно-географічні проблеми сільського розселення у Київському регіоні Наукові пошуки географічної громадськості: минуле, сьогодення, майбуття : Матер. конф. – Луганськ, 2013, -с.15-19. 4
16 Тарас Шевченко і Микола Маркевич Самостійна Україна. – 2014. – ч.4 (533). – С. 40-42. 3
17 Міста, селища та села Київщини. Економіко-географічний довідник К: Університет «Україна», 2015. – С. 117. 6,5
18 Українсько-російський державний кордон: проблеми формування, охорони та захисту Часопис соціально-економічної географії. – Х., 2015. – Вип. 18 (1). – С. 75-79. 4
19 Роль національної економіки у формуванні національної системи розселення. Економічна та соціальна географія : Наук. зб. – К.: КНУ. – 2015. – Вип. 3 (73). – С. 41-43. 3
20 Теоретико-методологічні засади розвитку краєзнавства Українська географія: сучасні виклики : Зб. наук. праць. – К.: Прінт-Сервіс. – 2016. – т.1. – С. 28-30. 3

Підручники та посібники:

Доценко А.І. «Географія туризму». К.: Університет  «Україна», 2021. 173 с. ;

Доценко А.І. «Основи заповідної справи». К.: Університет  «Україна», 2022. 80 с.

Доценко А.І. «Туристичне країнознавство» ( у друці ВДК (10д.а.)).

Доценко А.І. «Туристичне краєзнавство» ( у друці ВДК (10 д.а)).

Уподобання: Займається підбіркою фотографій у фотоальбоми пам`ятних місць України та світу.