Бобренко Ростислав Всеволодович

Кафедра журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 8 років

Біографія

Народився 21 липня 1975 року.

В Університеті “Україна” працює з 2012 року.

Освіта

Вища (ВМУРоЛ «Україна»): спеціаліст з видавничої справи та редагування; Інститут вищої освіти НАПН України.

Відомості про захист дисертацій

24 травня 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.053.03 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти на тему “Формування культурознавчої компетентності майбутніх фахівців з видавничої справи і редагування засобами образотворчого мистецтва”.

Викладає дисципліни

 1. Макетування і верстка
 2. Комп’ютерна графіка
 3. Шрифтознавство
 4. Художнє оформлення та редагування
 5. Графічний дизайн паковань
 6. Ергономіка
 7. Дизайн, конструювання та та художнє оформлення паковань
 8. Оброблення текстової та зображувальної інформації
 9. Технічне редагування
 10. Інформаційні технології у видавничій діяльності
 11. Інформаційні технології у журналістській галузі
 12. Газетно-журнальне видання
 13. Практична стилістика
 14. Організація та економіка видавничої справи
 15. Маркетинг і промоція видань
 16. Практикум з реклами та менеджменту
 17. Українське журналістикознавство

Коло наукових інтересів

Естетична підготовка фахівців з видавничої справи, поліграфії та редагування

Має 22 наукові публікації. Серед них – 12 публікацій у фахових виданнях, 8 – у збірниках матеріалів конференцій; 2 – методичних вказівок.

Публікації останніх років

1. Бобренко Р.В. Развитие художественно-эстетического восприятия будущего редактора в контексте формирования его культуроведческой компетентности средствами изобразительного искусства [Текст] / Р. В. Бобренко // Проблемиосвіти : наук. зб. – К.: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2013. – Вип. 74. – Ч. 2. – С. 25-31.

2. Бобренко Р.В. Образотворчі засоби в діяльності редактора : методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань і самостійної роботи для студентів спеціальності 7.030203 «Видавнича справа та редагування» [Текст] / ВПІ НТУУ «КПІ»; укл. Р. В. Бобренко. – К.: ВПІ НТУУ «КПІ», 2012. – 65 с.

3. Бобренко Р.В. Шрифтознавство: методичні вказівки для виконання практ. завдань студентами спец. 061 «Журналістика. Видавнича справа та редагування» ОКР «бакалавр» [Текст] / уклад. Р. В. Бобренко. – К.: Університет «Україна», 2016. – 34 с.

4. Бобренко Р.В. Естетичний і економічний критерії успішності художнього оформлення періодичного видання в педагогічному контексті, 2016.

Бібліографія праць

Методичні рекомендації

1. Бобренко Р.В. Образотворчі засоби в діяльності редактора: методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань і самостійної роботи для студентів спеціальності 7.030203 «Видавнича справа та редагування» / ВПІ НТУУ «КПІ»; уклад. Р. В. Бобренко. – К.: ВПІ НТУУ «КПІ», 2012. – 64 с.

2. Бобренко Р.В. Основи видавничої справи : методичні вказівки до написання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030303 «Видавнича справа та редагування» усіх форм навчання / ВПІ НТУУ «КПІ»; уклад. Р. В. Бобренко. – К.: ВПІ НТУУ «КПІ», 2011. – 36 с.

Наукові статті у фахових виданнях

1. Бобренко Р.В. Необхідність образотворчих засобів у фаховій підготовці редакторів / Р. В. Бобренко // Вища освіта України, 2005. – № 4 (14). – С. 107-111.

2. Бобренко Р.В. Сучасні тенденції розширення терміна «образотворче мистецтво» у вітчизняному освітньому просторі / Р. В. Бобренко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2005. – № 3. – С. 54-56.

3. Бобренко Р.В. Інтеграція мистецтва та освіти: розширення семантики терміна «образотворче мистецтво» / Р. В. Бобренко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці: Рута, 2006. – Вип. 299. – С. 14-22. – (Серія: Педагогіка та психологія).

4. Бобренко Р.В. Проблема цілісного формування культурознавчої компетентності у майбутніх фахівців-редакторів / Р. В. Бобренко, З. Ф. Донець // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. – 2007. – № 4. – С. 19-22.

5. Бобренко Р.В. Образотворче мистецтво та його засоби в освітньому забезпеченні культурознавчої компетентності майбутніх редакторів / Р. В. Бобренко // Проблеми освіти: наук. зб. – К.: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України, 2011. – Вип. № 68. – С. 138-145.

6. Бобренко Р.В. Теоретичні засади навчальної програми спецкурсу «Образотворчі засоби в діяльності редактора» в контексті формування культурознавчої компетентності / Р. В. Бобренко // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : теорет. та наук.-метод. часопис / ІВО АПН України. – К.: Гнозис, 2011. – Т. IV (29). – Додаток 2 до № 3. – С. 38-50.

7. Бобренко Р.В. Развитие художественно-эстетического восприятия будущего редактора в контексте формирования его культуроведческой компетентности средствами изобразительного искусства [Текст] / Р. В. Бобренко // Проблеми освіти : наук. зб. – К.: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2013. – Вип. 74. – Ч. 2. – С. 25-31.

Наукові статті та тези доповідей у збірниках матеріалів конференцій

1. Бобренко Р.В. Переосмислення змісту терміна «образотворче мистецтво» в сучасних реаліях гуманістичної освіти / Р. В. Бобренко // Мова і культура : наукове вид. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 8. – Т. ІІІ. – Ч. 1. – С.273-279.

2. Бобренко Р.В. Розширене уявлення про термін «образотворче мистецтво» і його застосування в освіті / Р. В. Бобренко // Методологія соціального пізнання: здобутки й проблеми : матеріали Всеукр. наук.-теор. конф., 25 трав. 2005 р. – К. – Запоріжжя : Просвіта, 2005. – С. 240-242.

3. Бобренко Р.В. Взаємозв’язок образотворчого мистецтва, редактора та суспільства / Р. В. Бобренко // Друкарство молоде : доповіді 6-ої Міжнар. наук.-техн. конф. студентів і аспірантів. – К.: ВПК «Політехніка», 2006. – С. 319-322.

4. Бобренко Р.В. Освітні модулі образотворчих мистецтв у підготовці редакторів: роль художньої образно-символічної інформації у формуванні професійної культурознавчої компетентності / Р. В. Бобренко // Мова і культура : наук. вид. – К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип. 9. – Т. ХІ (99). – С. 212-218.

5. Бобренко Р.В. Художня образно-символічна інформація як засіб формування культурознавчої компетентності майбутніх редакторів / Р. В. Бобренко // Ученые записки : науч. журнал. – Симферополь: Крымский республиканский інститут последипломного педагогического образования. – 2007. – № 6. – С. 124-127.

6. Бобренко Р.В. Суспільні потреби в освітньому потенціалі образотворчих мистецтв у формуванні культурно-компетентного редактора / Р. В. Бобренко // Видавнича справа в Україні: історія та сучасність : Перша Всеукр. студ. наук. конф., 29-30 березня 2007 р.: доповіді. – К., 2007. – С. 84-91.

7. Бобренко Р.В. Формування редакторів майбутнього: образотворча складова культурознавчої підготовки / Р. В. Бобренко // Друкарство молоде : 7-а Міжнар. наук.-техн. конф. студентів і аспірантів : тези доп. – К.: ВПК «Політехніка», 2007. – С. 246-248.

Електронна пошта: Bobrenko@online.ua.

Життєве кредо

Відчуття щастя забезпечує творчість.