Барна Наталія Віталіївна

Кафедра туризму, документальних та міжкультурних комунікацій

Посада: професор кафедри

Кафедра журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: доцент

Член-кореспондент Міжнародної академії іміджелогії

Досвід роботи: 20 років

Біографія

Народилася 6 листопада 1974 року в Криму (м. Севастополь).

Освіта

З 1990 – 1994 рік навчалась у Кримському училищі культури за спеціальністю «Культурно-освітня робота та музична творчість», отримала диплом із відзнакою та кваліфікацію артиста, диригента оркестру.

З 1994 по 1999 рік навчалась на вокально-оркестровому відділенні Київського національного університету культури та мистецтв, по закінченню отримала диплом із відзнакою та кваліфікацію артиста оркестра, викладача фахових дисциплін.

У 1999 – 2001 роках творчий та освітянський шлях продовжувала в магістеріумі Національної академії України “Києво-Могилянська академія, де отримала кваліфікацію культуролога, викладача філософських дисциплін (стажування за магістерським ступенем проходило у м. Париж в університеті Сорбона (Франція).

Має додаткову освіту: магістр журналістики та магістр психології.

З 2003 року пошукач Державної академії керівних кадрів культури та мистецтва за спеціальністю 26.00.01 «Історія та теорія культури».

З 2011 року докторант Харківської державної академії культури.

Відомості про захист дисертацій

Кандидатську дисертацію на тему “Сучасні імідж-технології у вимірах естетичного аналізу” захистила 23 жовтня 2007 року в спеціалізованій вченій раді Східноукраїнського національного університету імені В. Даля (м. Луганськ) за спеціальністю 09.00.08 – Естетика.

Докторську дисертацію на тему “Естетична еволюція проектної діяльності в контексті художньої культури ХХ-ХХІ ст.” захистила 29 квітня 2016 року в спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ) за спеціальністю 09.00.08 – Естетика.

З 2010 року – член-кореспондент Міжнародної академії іміджелогії. Сертифікованиий коуч-тренер міжнародного рівня.

Нагороди та відзнаки

Нагороджена почесною відзнакою Міністерства освіти і науки України “Відмінник освіти”(2004, 2009 рр.), почесною грамотою Академії педагогічних наук України, почесною грамотою Подільскої районної у місті Києві ради за вагомий внесок у розбудову сучасної освіти, створення матеріальних та духовних цінностей, досягнення високої майстерності у професійній діяльності.

Стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти

– 2001 – 2002 рр. – Відкритий міжнародний університету розвитку людини “Україна” – асистент кафедри гуманітарних дисциплін;

– 2002 – 2003 рр. – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін;

– 2003 – 2009 – декан факультету філології та масових комунікацій, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності;

– 2009 – теперішній час – директор Інституту філології та масових комунікацій, помічник президента з питань ліцензування та акредитації Відкритого міжнародного університету розвитку людини Університету “Україна”, професор кафедр туризму, журналістики, документознавства та інформаційної діяльності.

Викладає дисципліни

 1. Методологія та організація наукових досліджень
 2. Основи наукових досліджень
 3. Проєктування та дизайн готельних і туристично-рекреаційних комплексів
 4. Інклюзивний та соціально-реабілітаційний туризм
 5. Іміджелогія

Сфера наукових інтересів

1. Культурологія та менеджмент

Результати наукової та професійної діяльності розкрито в авторських та колективних підручниках та навчальних посібниках: “Іміджелогія”, “Промислово-прикладна естетика”, “Філософія наукового пізнання”, “Основи корпоративної культури”; у 2 індивідуальних та 2 колективних монографіях: “Дизайн в контексті художньої культури ХХ-ХХІ століття“, “Естетика іміджмейкінгу”, “Комплекс маркетингових комунікацій: формування та ефективність”та ін.

Має близько 50 статей у фахових та науково-публіцичстичних виданнях, розробник 3 авторських тренингів із іміджмейкінгу, рекламних та PR-технологій.

Перелік наукових праць (2017-2021 рр.)

1. Барна Н.В., Коротєєва А.В. Інклюзивно-реабілітаційний туризм : навчальний посібник.    Видання Проекту ПМГ ПРООН-ГЕФ з питань соціальної інклюзії людей із інвалідністю. К., 2020. 124 с. http://www.ecoacademy.org.ua/publication/inklyuzyvno-reabilitaciynyy-turyzm

2. Барна Н., Коротєєва А., Монтрін І. «Маркетинговий аудит: комунікаційний аспект” / І. І. Монтрін, Н. В. Барна, А. В. Коротєєва. К. : Університет «Україна», 2021. 255 с.

Перелік наукових праць (2009-2016 рр.)

Монографії:

1. Барна, Н.В. Дизайн у контексті художньої культури ХХ–ХХІ століть: монографія / Н.В. Барна. – К. : «Університет «Україна», 2015. – 353с.

Статті в українських та зарубіжних фахових виданнях:

1. Барна, Н. В. Антропо-екологічні виміри художньої діяльності [Текст] / Н.В.Барна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Серія 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 20 (33). – С. 325–332.

2. Барна, Н. В. Архітектура, реклама, дизайн та мода як культурні практики сучасності [Текст] / Н. В. Барна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Серія 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 22 (35). – С. 95–105.

3. Барна, Н. В. Постмодерні засоби трансформації проектної діяльності [Текст] / Н. В. Барна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Серія 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 21 (34). – С. 40–47.

4. Барна, Н. В. Інформаційні комунікації візуальних мистецтв [Текст] / Н.В. Барна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Серія 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 24 (37). – С. 98–105.

5. Барна, Н. В. Еволюція проектного простору: від модерної еклектики до нелінійної архітектури [Текст] / Н. В. Барна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Серія 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 19 (32). – С.108–117.

6. Барна, Н. В. Віртуальна реальність як складова дизайн-технологій [Текст] / Н. В. Барна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Серія 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010 – Вип. 25 (38). – С. 206–216.

7. Барна, Н. В. Культура в інформаційному суспільстві: процеси трансформації [Текст] / Н. В. Барна // Мультиверсум: Філософський Альманах: [збірник наукових праць] / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – К., 2014. – Вип. 8–9 (136–137). – С. 3–12.

8. Барна, Н. В. Образні трансформації у мистецтві як предмет естетичної рефлексії [Текст] / Н. В. Барна // Мультиверсум: Філософський Альманах: [збірник наукових праць] / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – К., 2014. – Вип. 6–7 (134–135). – С. 123–133.

9. Барна, Н. В. Художня діяльність у контексті розвитку візуальних арт-практик [Текст] / Н. В. Барна // Мультиверсум: Філософський Альманах: [збірник наукових праць] / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – К., 2014. – Вип. 10 (138). – С. 152–160.

10. Барна, Н. В. Комунікативна сфера дизайну в екологічному вимірі [Текст] / Н. В. Барна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Серія 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 33 (46). – С. 102–108.

11. Барна, Н. В. Аксіологічні та діалогічні концепції художньої культури [Текст] / Н. В. Барна // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: [збірник наукових праць]. – К. : Міленіум, 2015. – Вип. XXXIV. – С. 84–91.

12. Барна, Н. В. Знак і образ у контексті художньої культури XX–XXI століття [Текст] / Н. В. Барна // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Міленіум, 2015. – №2. – С. 8–11.

13. Барна, Н. В. Деконструкция как методологическая установка формирования творчества постмодерна [Текст] / Н. В. Барна // Scientific letters of academic society of Michal baludansky. – Kosice : UK TU Kosice, 2015. – Р. 120–124.

14. Барна, Н. В. Політичний авангард і мистецтво / Н. В. Барна // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія. Культурологія. Соціологія. – Маріуполь : Видавничий центр МДУ, 2015. – №10. – С. 14–20.

15. Barna, N. Phenomenology of perception substantive environmental dimensions in aesthetic analysis / N. Barna // Вісник Житомирського державного педагогічного університету. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – №1(82). – С. 71–80.

16. Barna, N. Symbiosis stylistic trends in culture XIX – early XX centuries / Nataliiya Barna // Journal of Modern Science. – Warszawa : Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Volume І (28), 2016. – Р.236–244.

17. Барна, Н.В. Авангардні засади формотворення в художній культурі ХХ століття / Н. В. Барна // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Випуск №754–755. – С. 207–216.

18. Барна, Н.В. Комунікативна естетика як феномен сучасного світу / Н.В.Барна // Філософія освіти. Philosophy of Education [науковий часопис] / Інститут вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України. – К., 2015. – Вип. 1(15). – С. 296–305.

19. Барна, Н.В. Естетична рефлексія постмодерну як екосистема / Н. В. Барна // Всеукраїнський науковий журнал «Мандрівець». – Тернопіль : Видавництво «Мандрівець», 2015. – №6(120). – С. 45–49.

20. Барна, Н.В Естетичні інгредієнти культури постмодернізму як синтезу мистецтв / Н. В. Барна // Перспективи. Соціально-політичний журнал // Філософія. – Одеса.: Видавництво Південноукраїнського національного пед. ун-ту ім. К.Д.Ушинського, 2015. – Вип. 3. – С. 28–34.

21. Барна, Н.В Генеративні тенденції дизайну в контексті техно-інновацій постмодерну / Н. В. Барна // Мультиверсум: Філософський Альманах: [збірник наукових праць] / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – К., 2016. – Вип. 1–2 (149–150). – С. 147–156.

Публікації в інших наукових виданнях:

22. Барна, Н. В. Естетика іміджмейкінгу [Текст] : монографія / Н. В. Барна – К. : Видавничий дім «Слово», 2012. – 176 с.

23. Барна, Н. В. Театральна сценічна мова в оптичному дискурсі сучасних арт-практик [Текст] : монографія / Н. В. Барна, О. А. Доманська. – К. : Університет «Україна», 2012. – 209 с. (50 % особистого внеску).

24. Барна, Н. В. Комплекс маркетингових комунікацій: формування та ефективність [Текст] : монографія / Н. В. Барна, Л. Ф. Романенко, О.О. Романенко. – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – 236 с. (35 % особистого внеску).

25. Барна, Н. В. Промислово-прикладна естетика [Текст] : Навч. посіб / Н.В.Барна, Т. В. Лугуценко. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2009. – 203 с. (60 % особистого внеску).

26. Барна, Н. В. Філософія наукового пізнання [Текст] : Навч. посіб / Н.В.Барна, В. Д. Ісаєв, Т. В. Лугущенко. – Луганськ : СНУ ім. В.Даля, 2010. – 176 с. (35 % особистого внеску).

27. Барна, Н. В. Стильові особливості конструювання імідж-образу / Н.В.Барна // «Пам’ять століть»: історичний, науковий та літературний журнал. – К. : Університет «Україна», 2009. – Вип. № 5 (81). – С. 39–44.

28. Барна, Н. В. Эстетика имиджмейкинга в комуникативных технологіях XXI столетия. [Текст] / Н. В Барна // «Имиджелогия-2010: на пути к национальной идее» / Материалы VIII Международного симпозиума. – М. : РИЦ АИМ, 2010. – C.12-14.

29. Барна, Н. В. Ментально стилевые особенности в формировании имидж – образа города Киева сегодня [Текст] / Н. В Барна // «Имиджелогия-2011: Развитие и продвижение территорий» / Материалы IX Международного симпозиума. – М. : РИЦ АИМ, 2011. – С.23-26

30. Барна, Н. В. Имидж-технологии как фактор развития современных арт-практик [Текст] / Н. В. Барна // Имиджелогия – 2012: Драйвер развития / Материалы Х Международного симпозиума. – М. : РИЦ АИМ 2012. – С. 43– 47.

31. Барна, Н. В. Методи рекламного впливу у контексті інформаційного суспільства [Текст] / Н.В.Барна // Молодь: Освіта, наука, Духовність: Тези доповідей. – К.: Університет «Україна», 2012. – Ч 2. – С. 38–40.

32. Барна, Н.В. Художня діяльність у контексті формування візуальних мистецтв ХХ-ХХІ ст. [Текст] / Н.В.Барна // Масово-комунікаційні процеси в сучасному світі: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ, 3-5 грудня 2014р. – К. : Університет «Україна» – С. 5-9

33. Барна, Н. В. Дизайн в контексті культури XX-XXI століть [Текст] / Н.В.Барна // Людина. Культура. Дизайн Проблеми розвитку дизайну в сучасній українській культурі: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ, 25-26 березня 2014р. – К. : Університет «Україна», 2014. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С.4–35.

34. Барна, Н. В. Дизайн, мода, реклама як культурні практики XX-XXI століть (антропологічні, етичні та естетичні виміри) [Текст] / Н.В. Барна // Людина у просторі сучасної культури. Дизайн в контексті культурних практик сучасності (мода, реклама, шоу-бізнес, естрада, туристична діяльність) : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ, 25-26 березня 2015р. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 31–52.

35. Барна, Н.В. Реклама, дизайн та мода крізь призму комунікативної естетики [Текст] / Н.В.Барна // Масово-комунікаційні процеси в сучасному світі: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ, 10-12 грудня 2015р. – К. : Університет «Україна», 2015. – С.3-8

36. Barna N. Architecture, advertising, design and fashionas cultural practices of today’s world / N. Barna // Матеріали ІІ Міжнар.наук.-практ. конф.«Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy–2015» (Warszawa, 16–17 listopada 2015 r.). – Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2015. – Тom 2. – Р.12–18.

Перелік публікацій до захисту кандидатської дисертації (2005-2008 рр.)

 1. Барна Н.В. Іміджелогія [Текст] / Н.В. Барна: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. В. М. Бебіка. – К.: Ун-т «Україна», 2007. – 217 с.
 2. Барна Н.В. Образне імідж-мислення в аспекті мистецької діяльності [Текст] / Н.В. Барна //Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2005. – Вип. ХV. – С. 114 – 119.
 3. Барна Н.В. Імідж-технології як складова сучасного художнього виробництва [Текст] / Н.В. Барна // Наукові записки Релігіознавство. Культурологія. Філософія / Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – Вип. № 8(21). – С. 81 – 85.
 4. Барна Н.В. Іміджмейкерство як різновид митецької діяльності в аспекті масової культури [Текст] / Н.В. Барна // Мистецтвознавчі записки / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2006. – Вип. № 10. – С. 136 – 141.
 5. Барна Н.В. Іміджмейкінг та його особливості в контексті художньо – інформаційної діяльності [Текст] / Н.В. Барна // Вісник Державної академії культури і мистецтв. – К., 2008. – Вип. № 2. – С. 38 – 40.
 6. Барна Н.В. Імідж як міфологічний архетип: філософсько-естетичний аналіз [Текст] / Н.В. Барна // Мультиверсум: філософський альманах. Зб. наук. праць / Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди / За наук. ред. В.В. Ляха. – К., 2008. – Вип. 69. – С. 218 – 231.
 7. Барна Н.В. Принципи конструювання імідж-образу крізь призму естетичного. [Текст] / Н.В. Барна // Мультиверсум: філософський альманах. Зб. наук. праць / Інституту філософії ім. Г.С. сковороди / За наук. ред. В.В. Ляха. – К., 2008. – Вип. 71. – С. 239 – 248.
 8. Барна Н.В. Міфологічна свідомість як основа сучасних імідж-технологій: матеріали ІІ Міжнар. наук.- практ. конф. [«WYKSTA CENIE I NAUKA BEZ GRANIC-‘2005»], (Przemysl – Praha, 19-25 груд. 2005 р.) /Дніпр. держав. ун-т. – Przemysl: Sp.Zoo «Nauka i studia». – Тom 27. – С. 16 – 17.
 9. Барна Н.В. Імідж і міфологічна свідомість: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. [«Наука і інновації-‘2005»], (Дніпропетровськ, 17-31 жовт. 2005 р.) /Дніпр. держав. ун-т. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005.–Том 18. – С. 13–15.
 10. Барна Н.В. Іміджмейкінг як різновид художньо-інформаційної діяльності України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Інформаційно-культурний простір: європейський вибір України»], (Київ, 7-8 груд. 2007 р.) / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: ДАККіМ, 2007. – Ч. І – С. 112 – 114.
 11. Барна Н.В. Естетика імідж-образу: технології створення: Матер.V всеукр. науково-практ. конфер. [«Молодь. Наука. Освіта. Духовність.»], (Київ, 16-17 квіт. 2008 р.) / Відкр. міжн. ун-т розв. люд. «Україна». – К.: Університет «Україна», 2008. – С. 200–202.
 12. Барна Н.В. Стильові інтерпретації естетичного в сучасних імідж- технологіях: Матер. всеукр. науково-практ. конфер [«Україна: від самобутності – до соборності»], (Київ, 22-23 трав. 2008 р.) / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: ДАККіМ, 2008. – С. 57–59.

Читати статтю “Наталя Барна про Університет «Україна», життя і музику”