Барна Наталія Віталіївна

Кафедра туризму, документальних та міжкультурних комунікацій

Посада: професор кафедри

Кафедра журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: доцент

Член-кореспондент Міжнародної академії іміджелогії

Досвід роботи: 18 років

Біографія

Народилася 6 листопада 1974 року в Криму (м. Севастополь).

Освіта

З 1990 – 1994 рік навчалась у Кримському училищі культури за спеціальністю «Культурно-освітня робота та музична творчість», отримала диплом із відзнакою та кваліфікацію артиста, диригента оркестру.

З 1994 по 1999 рік навчалась на вокально-оркестровому відділенні Київського національного університету культури та мистецтв, по закінченню отримала диплом із відзнакою та кваліфікацію артиста оркестра, викладача фахових дисциплін.

У 1999 – 2001 роках творчий та освітянський шлях продовжувала в магістеріумі Національної академії України “Києво-Могилянська академія, де отримала кваліфікацію культуролога, викладача філософських дисциплін (стажування за магістерським ступенем проходило у м. Париж в університеті Сорбона (Франція).

Має додаткову освіту: магістр журналістики та магістр психології.

З 2003 року пошукач Державної академії керівних кадрів культури та мистецтва за спеціальністю 26.00.01 «Історія та теорія культури».

З 2011 року докторант Харківської державної академії культури.

Відомості про захист дисертацій

Кандидатську дисертацію на тему “Сучасні імідж-технології у вимірах естетичного аналізу” захистила 23 жовтня 2007 року в спеціалізованій вченій раді Східноукраїнського національного університету імені В. Даля (м. Луганськ) за спеціальністю 09.00.08 – Естетика.

Докторську дисертацію на тему “Естетична еволюція проектної діяльності в контексті художньої культури ХХ-ХХІ ст.” захистила 29 квітня 2016 року в спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ) за спеціальністю 09.00.08 – Естетика.

З 2010 року – член-кореспондент Міжнародної академії іміджелогії. Сертифікованиий коуч -тренер міжнародного рівня.

Нагороди та відзнаки

Нагороджена почесною відзнакою Міністерства освіти і науки України “Відмінник освіти”(2004, 2009 рр.), почесною грамотою Академії педагогічних наук України, почесною грамотою Подільскої районної у місті Києві ради за вагомий внесок у розбудову сучасної освіти, створення матеріальних та духовних цінностей, досягнення високої майстерності у професійній діяльності.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації

– 2001 – 2002 рр. – Відкритий міжнародний університету розвитку людини “Україна” – асистент кафедри гуманітарних дисциплін;

– 2002 – 2003 рр. – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін;

– 2003 – 2009 – декан факультету філології та масових комунікацій, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності;

– 2009 – теперішній час – директор Інституту філології та масових комунікацій, помічник президента з питань ліцензування та акредитації Відкритого міжнародного університету розвитку людини Університету “Україна”, професор кафедр туризму, журналістики, документознавства та інформаційної діяльності.

Викладає дисципліни

Кафедра туризму, документальних та міжкультурних комунікацій:

 1. Методологія та організація наукових досліджень
 2. Основи наукових досліджень
 3. Проектування та дизайн готельних і туристично-рекреаційних комплексів
 4. Інклюзивний та соціально-реабілітаційний туризм
 5. Іміджелогія

Кафедра журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування:

1. Практикум з ПР-менеджменту
2. Основи наукових досліджень

Сфера наукових інтересів

1. Культурологія та менеджмент

Результати наукової та професійної діяльності розкрито в авторських та колективних підручниках та навчальних посібниках: “Іміджелогія”, “Промислово-прикладна естетика”, “Філософія наукового пізнання”, “Основи корпоративної культури”; у 2 індивідуальних та 2 колективних монографіях: “Дизайн в контексті художньої культури ХХ-ХХІ століття“, “Естетика іміджмейкінгу”, “Комплекс маркетингових комунікацій: формування та ефективність”та ін.

Має близько 50 статей у фахових та науково-публіцичстичних виданнях, розробник 3 авторських тренингів із іміджмейкінгу, рекламних та PR-технологій.

Перелік наукових праць (2009-2016 рр.)

Монографії:

1. Барна, Н.В. Дизайн у контексті художньої культури ХХ–ХХІ століть: монографія / Н.В. Барна. – К. : «Університет «Україна», 2015. – 353с.

Статті в українських та зарубіжних фахових виданнях:

1. Барна, Н. В. Антропо-екологічні виміри художньої діяльності [Текст] / Н.В.Барна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Серія 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 20 (33). – С. 325–332.

2. Барна, Н. В. Архітектура, реклама, дизайн та мода як культурні практики сучасності [Текст] / Н. В. Барна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Серія 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 22 (35). – С. 95–105.

3. Барна, Н. В. Постмодерні засоби трансформації проектної діяльності [Текст] / Н. В. Барна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Серія 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 21 (34). – С. 40–47.

4. Барна, Н. В. Інформаційні комунікації візуальних мистецтв [Текст] / Н.В. Барна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Серія 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 24 (37). – С. 98–105.

5. Барна, Н. В. Еволюція проектного простору: від модерної еклектики до нелінійної архітектури [Текст] / Н. В. Барна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Серія 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 19 (32). – С.108–117.

6. Барна, Н. В. Віртуальна реальність як складова дизайн-технологій [Текст] / Н. В. Барна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Серія 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010 – Вип. 25 (38). – С. 206–216.

7. Барна, Н. В. Культура в інформаційному суспільстві: процеси трансформації [Текст] / Н. В. Барна // Мультиверсум: Філософський Альманах: [збірник наукових праць] / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – К., 2014. – Вип. 8–9 (136–137). – С. 3–12.

8. Барна, Н. В. Образні трансформації у мистецтві як предмет естетичної рефлексії [Текст] / Н. В. Барна // Мультиверсум: Філософський Альманах: [збірник наукових праць] / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – К., 2014. – Вип. 6–7 (134–135). – С. 123–133.

9. Барна, Н. В. Художня діяльність у контексті розвитку візуальних арт-практик [Текст] / Н. В. Барна // Мультиверсум: Філософський Альманах: [збірник наукових праць] / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – К., 2014. – Вип. 10 (138). – С. 152–160.

10. Барна, Н. В. Комунікативна сфера дизайну в екологічному вимірі [Текст] / Н. В. Барна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Серія 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 33 (46). – С. 102–108.

11. Барна, Н. В. Аксіологічні та діалогічні концепції художньої культури [Текст] / Н. В. Барна // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: [збірник наукових праць]. – К. : Міленіум, 2015. – Вип. XXXIV. – С. 84–91.

12. Барна, Н. В. Знак і образ у контексті художньої культури XX–XXI століття [Текст] / Н. В. Барна // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Міленіум, 2015. – №2. – С. 8–11.

13. Барна, Н. В. Деконструкция как методологическая установка формирования творчества постмодерна [Текст] / Н. В. Барна // Scientific letters of academic society of Michal baludansky. – Kosice : UK TU Kosice, 2015. – Р. 120–124.

14. Барна, Н. В. Політичний авангард і мистецтво / Н. В. Барна // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія. Культурологія. Соціологія. – Маріуполь : Видавничий центр МДУ, 2015. – №10. – С. 14–20.

15. Barna, N. Phenomenology of perception substantive environmental dimensions in aesthetic analysis / N. Barna // Вісник Житомирського державного педагогічного університету. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – №1(82). – С. 71–80.

16. Barna, N. Symbiosis stylistic trends in culture XIX – early XX centuries / Nataliiya Barna // Journal of Modern Science. – Warszawa : Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Volume І (28), 2016. – Р.236–244.

17. Барна, Н.В. Авангардні засади формотворення в художній культурі ХХ століття / Н. В. Барна // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Випуск №754–755. – С. 207–216.

18. Барна, Н.В. Комунікативна естетика як феномен сучасного світу / Н.В.Барна // Філософія освіти. Philosophy of Education [науковий часопис] / Інститут вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України. – К., 2015. – Вип. 1(15). – С. 296–305.

19. Барна, Н.В. Естетична рефлексія постмодерну як екосистема / Н. В. Барна // Всеукраїнський науковий журнал «Мандрівець». – Тернопіль : Видавництво «Мандрівець», 2015. – №6(120). – С. 45–49.

20. Барна, Н.В Естетичні інгредієнти культури постмодернізму як синтезу мистецтв / Н. В. Барна // Перспективи. Соціально-політичний журнал // Філософія. – Одеса.: Видавництво Південноукраїнського національного пед. ун-ту ім. К.Д.Ушинського, 2015. – Вип. 3. – С. 28–34.

21. Барна, Н.В Генеративні тенденції дизайну в контексті техно-інновацій постмодерну / Н. В. Барна // Мультиверсум: Філософський Альманах: [збірник наукових праць] / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – К., 2016. – Вип. 1–2 (149–150). – С. 147–156.

Публікації в інших наукових виданнях:

22. Барна, Н. В. Естетика іміджмейкінгу [Текст] : монографія / Н. В. Барна – К. : Видавничий дім «Слово», 2012. – 176 с.

23. Барна, Н. В. Театральна сценічна мова в оптичному дискурсі сучасних арт-практик [Текст] : монографія / Н. В. Барна, О. А. Доманська. – К. : Університет «Україна», 2012. – 209 с. (50 % особистого внеску).

24. Барна, Н. В. Комплекс маркетингових комунікацій: формування та ефективність [Текст] : монографія / Н. В. Барна, Л. Ф. Романенко, О.О. Романенко. – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – 236 с. (35 % особистого внеску).

25. Барна, Н. В. Промислово-прикладна естетика [Текст] : Навч. посіб / Н.В.Барна, Т. В. Лугуценко. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2009. – 203 с. (60 % особистого внеску).

26. Барна, Н. В. Філософія наукового пізнання [Текст] : Навч. посіб / Н.В.Барна, В. Д. Ісаєв, Т. В. Лугущенко. – Луганськ : СНУ ім. В.Даля, 2010. – 176 с. (35 % особистого внеску).

27. Барна, Н. В. Стильові особливості конструювання імідж-образу / Н.В.Барна // «Пам’ять століть»: історичний, науковий та літературний журнал. – К. : Університет «Україна», 2009. – Вип. № 5 (81). – С. 39–44.

28. Барна, Н. В. Эстетика имиджмейкинга в комуникативных технологіях XXI столетия. [Текст] / Н. В Барна // «Имиджелогия-2010: на пути к национальной идее» / Материалы VIII Международного симпозиума. – М. : РИЦ АИМ, 2010. – C.12-14.

29. Барна, Н. В. Ментально стилевые особенности в формировании имидж – образа города Киева сегодня [Текст] / Н. В Барна // «Имиджелогия-2011: Развитие и продвижение территорий» / Материалы IX Международного симпозиума. – М. : РИЦ АИМ, 2011. – С.23-26

30. Барна, Н. В. Имидж-технологии как фактор развития современных арт-практик [Текст] / Н. В. Барна // Имиджелогия – 2012: Драйвер развития / Материалы Х Международного симпозиума. – М. : РИЦ АИМ 2012. – С. 43– 47.

31. Барна, Н. В. Методи рекламного впливу у контексті інформаційного суспільства [Текст] / Н.В.Барна // Молодь: Освіта, наука, Духовність: Тези доповідей. – К.: Університет «Україна», 2012. – Ч 2. – С. 38–40.

32. Барна, Н.В. Художня діяльність у контексті формування візуальних мистецтв ХХ-ХХІ ст. [Текст] / Н.В.Барна // Масово-комунікаційні процеси в сучасному світі: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ, 3-5 грудня 2014р. – К. : Університет «Україна» – С. 5-9

33. Барна, Н. В. Дизайн в контексті культури XX-XXI століть [Текст] / Н.В.Барна // Людина. Культура. Дизайн Проблеми розвитку дизайну в сучасній українській культурі: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ, 25-26 березня 2014р. – К. : Університет «Україна», 2014. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С.4–35.

34. Барна, Н. В. Дизайн, мода, реклама як культурні практики XX-XXI століть (антропологічні, етичні та естетичні виміри) [Текст] / Н.В. Барна // Людина у просторі сучасної культури. Дизайн в контексті культурних практик сучасності (мода, реклама, шоу-бізнес, естрада, туристична діяльність) : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ, 25-26 березня 2015р. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 31–52.

35. Барна, Н.В. Реклама, дизайн та мода крізь призму комунікативної естетики [Текст] / Н.В.Барна // Масово-комунікаційні процеси в сучасному світі: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ, 10-12 грудня 2015р. – К. : Університет «Україна», 2015. – С.3-8

36. Barna N. Architecture, advertising, design and fashionas cultural practices of today’s world / N. Barna // Матеріали ІІ Міжнар.наук.-практ. конф.«Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy–2015» (Warszawa, 16–17 listopada 2015 r.). – Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2015. – Тom 2. – Р.12–18.

Перелік публікацій до захисту кандидатської дисертації (2005-2008 рр.)

 1. Барна Н.В. Іміджелогія [Текст] / Н.В. Барна: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. В. М. Бебіка. – К.: Ун-т «Україна», 2007. – 217 с.
 2. Барна Н.В. Образне імідж-мислення в аспекті мистецької діяльності [Текст] / Н.В. Барна //Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2005. – Вип. ХV. – С. 114 – 119.
 3. Барна Н.В. Імідж-технології як складова сучасного художнього виробництва [Текст] / Н.В. Барна // Наукові записки Релігіознавство. Культурологія. Філософія / Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – Вип. № 8(21). – С. 81 – 85.
 4. Барна Н.В. Іміджмейкерство як різновид митецької діяльності в аспекті масової культури [Текст] / Н.В. Барна // Мистецтвознавчі записки / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2006. – Вип. № 10. – С. 136 – 141.
 5. Барна Н.В. Іміджмейкінг та його особливості в контексті художньо – інформаційної діяльності [Текст] / Н.В. Барна // Вісник Державної академії культури і мистецтв. – К., 2008. – Вип. № 2. – С. 38 – 40.
 6. Барна Н.В. Імідж як міфологічний архетип: філософсько-естетичний аналіз [Текст] / Н.В. Барна // Мультиверсум: філософський альманах. Зб. наук. праць / Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди / За наук. ред. В.В. Ляха. – К., 2008. – Вип. 69. – С. 218 – 231.
 7. Барна Н.В. Принципи конструювання імідж-образу крізь призму естетичного. [Текст] / Н.В. Барна // Мультиверсум: філософський альманах. Зб. наук. праць / Інституту філософії ім. Г.С. сковороди / За наук. ред. В.В. Ляха. – К., 2008. – Вип. 71. – С. 239 – 248.
 8. Барна Н.В. Міфологічна свідомість як основа сучасних імідж-технологій: матеріали ІІ Міжнар. наук.- практ. конф. [«WYKSTA CENIE I NAUKA BEZ GRANIC-‘2005»], (Przemysl – Praha, 19-25 груд. 2005 р.) /Дніпр. держав. ун-т. – Przemysl: Sp.Zoo «Nauka i studia». – Тom 27. – С. 16 – 17.
 9. Барна Н.В. Імідж і міфологічна свідомість: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. [«Наука і інновації-‘2005»], (Дніпропетровськ, 17-31 жовт. 2005 р.) /Дніпр. держав. ун-т. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005.–Том 18. – С. 13–15.
 10. Барна Н.В. Іміджмейкінг як різновид художньо-інформаційної діяльності України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Інформаційно-культурний простір: європейський вибір України»], (Київ, 7-8 груд. 2007 р.) / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: ДАККіМ, 2007. – Ч. І – С. 112 – 114.
 11. Барна Н.В. Естетика імідж-образу: технології створення: Матер.V всеукр. науково-практ. конфер. [«Молодь. Наука. Освіта. Духовність.»], (Київ, 16-17 квіт. 2008 р.) / Відкр. міжн. ун-т розв. люд. «Україна». – К.: Університет «Україна», 2008. – С. 200–202.
 12. Барна Н.В. Стильові інтерпретації естетичного в сучасних імідж- технологіях: Матер. всеукр. науково-практ. конфер [«Україна: від самобутності – до соборності»], (Київ, 22-23 трав. 2008 р.) / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: ДАККіМ, 2008. – С. 57–59.

Читати статтю “Наталя Барна про Університет «Україна», життя і музику”