Професорсько-викладацький склад

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене
звання
Науковий
ступінь
1  

Викладає дисципліни:

 

 

Докладніше…

завідувач кафедри

Досвід роботи:

 

Сфера наукових інтересів:

2 Сірик Людмила Миколаївна

Викладає дисципліни:

Практика перекладу основної іноземної мови

Історія основної іноземної мови

Методика навчання перекладу у вищій школі

Методика навчання іноземної мови

Стилістика першої іноземної мови

Методика викладання іноземної мови

Ділова іноземна мова

Наукове спілкування іноземною мовою

Науково-технічний переклад

Іноземна мова (за професійним спілкуванням)

Теорія перекладу. Соціолінгвістика та практичні проблеми перекладу

Теорія та практика перекладу

Іноземна мова спеціальності

Практичний курс першої іноземної мови

Докладніше… доцент

Досвід роботи:

27 років

к.пед.н.

Сфера наукових інтересів: 

3 Потьомкіна Світлана Григорівна

Викладає дисципліни:

Докладніше… ст. викладач

Досвід роботи:

39  років

Сфера наукових інтересів: 
4 Присяжнюк Ольга Михайлівна

Викладає дисципліни:

Сучасна українська мова;

Українська діалектологія;

Старослав’янська мова;

Історія української мови;

Історична граматика;

Основи східнослав’янської ономастики;

Сучасні методи викладання української мови у ВНЗ;

Актуальні методи розвитку лінгвістики на сучасному етапі.

Докладніше… доцент

Досвід роботи:

16 років

доцент к.філол.н.

Сфера наукових інтересів: 

дослідження проблем когнітивної лінгвістики, комп’ютерної лексикографії, ідеографічної лексикології української та германських мов;

вивчення питань методики викладання української та російської мов як іноземних;

дослідження проблем у сфері управління освітою, зокрема щодо механізму інтеграції української освіти в модель європейської освіти.

5 Погрібна Лариса Станіславівна

Викладає дисципліни:

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Фахова іноземна мова

Практичний курс першої іноземної мови

Практика перекладу першої іноземної мови

Лінгвокраїнознавство країн І іноземної мови

Наукове спілкування іноземною мовою

Аспектний переклад

Порівняльна лексикологія іноземної та української мови

Порівняльна граматика іноземної та української мови

Практика письмового та усного перекладу

Практичний курс основної іноземної мови

Практика перекладу основної іноземної мови

Методика навчання перекладу у вищій школі

Методика навчання іноземної мови

Методика викладання іноземної мови

Стилістика першої іноземної мови


Докладніше…
доцент

Досвід роботи: 
понад 20 років

к.філол.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Екологія
2. Педагогіка
3. Лінгвістичне релігієзнавство
4. Семіотика культури
5.Теорія комунікації

6 Танська (Матвіюк) Тетяна Михайлівна

Викладає дисципліни:

Докладніше… асистент

Досвід роботи:

6 років

Сфера наукових інтересів:
7 Ткаченко-Махінова Вікторія Володимирівна

Викладає дисципліни:

Практична граматика

Практичний курс першої іноземної мови

Практика перекладу першої іноземної мови

Аспектний переклад

Історія основної іноземної мови

Термінологія першої іноземної мови

Методика викладання іноземної мови

Основи синхронного перекладу

Переклад спеціальних текстів

Еквівалентність перекладу семантиці мовних одиниць

Історія основної іноземної мови

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Наукове спілкування іноземною мовою

Іноземна мова поглибленого вивчення

Іноземна мова (наукового спілкування)


Докладніше…
ст. викладач

Досвід роботи:
понад 30 років

Сфера наукових інтересів: 
1.Теорія та методика викладання
2. Професійна освіта
8 Григоренко Наталія Валеріївна 

Викладає дисципліни:
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Практичний курс першої іноземної мови

Друга іноземна мова

Ділова іноземна мова


Докладніше…
ст.викладач

Досвід роботи: 
22 роки

Сфера наукових інтересів: 
1. Розвиток дiалогiчного мовлення на основi використання фрагментiв художнiх текстiв
9 Свіжевська Світлана Андріївна

Викладає дисципліни:

Загальна теорія перекладу

Практичний курс першої іноземної мови

Практична граматика

Практика письмового та усного перекладу

Теорія (фонетика, граматика) першої іноземної мови

Докладніше… доцент

Досвід роботи:

31 рік

к.пед.н.

Сфера наукових інтересів:

10 Симончук Лариса Вікторівна

Викладає дисципліни:

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Докладніше… ст. викладач

Досвід роботи: 

41 рік

Сфера наукових інтересів: 
11 Рокосовик Наталія Василівна

Викладає дисципліни:

Теорія (фонетика, граматика) другої іноземної мови

Практичний курс другої іноземної мови

Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови

Сучасна ділова іноземна мова (німецька)

Практичні та стилістичні аспекти перекладу другої іноземної мови (німецької)

Практичний курс другої іноземної мови і переклад (німецької)


Докладніше…
доцент

Досвід роботи:

21 рік

к.пед.н.

Сфера наукових інтересів:

12 Чадова Світлана Андріївна

Викладає дисципліни:

Практичний курс третьої іноземної мови

Докладніше… ст. викладач

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
13 Бояркіна Ганна Вікторівна

Викладає дисципліни:

Практика усного мовлення

Лінгвокраїнознавство

Практична граматика

Теоретична фонетика

Теорія та практика перекладу

Друга східна мова (китайська)

 

Докладніше… асистент

Досвід роботи:

20 років

Сфера наукових інтересів:
   
14 Ожема Інна Сергіївна

Викладає дисципліни: 

Практичний курс основної іноземної мови

Практичний курс першої іноземної мови

Практика письмового та усного перекладу

Термінознавство першої іноземної мови

Практика перекладу основної іноземної мови

Домашнє читання

Основи теорії мовної комунікації

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова поглибленого вивчення

Іноземна мова спеціальності

Практикум перекладу

Ділова іноземна мова

Практика письмового та усного перекладу

Іноземна мова

Наукове спілкування іноземною мовою

Ділова іноземна мова (англійська В2)

Англійська мова


Докладніше… 
ст. викладач

Досвід роботи: 
5 років

Сфера наукових інтересів:
1. Документна лінгвістика
2. Новітні технології у процесі викладання англійської мови
3. Міжнародні відносини
4. Глобальні проблеми сучасності
5. Розвиток критичного мислення
15 Коломієць Олена Вікторівна

Викладає дисципліни:

Східнослав’янська мова

Історія української літератури ХХ ст.

Практика перекладу (з російської на українську)

Практика перекладу (з української на російську)

Лінгвістичний аналіз тексту

Методика викладання української літератури

Історія української літератури 1800-1860 рр.

Рух стилістичних тенденцій в українській мові

Сучасна комунікативна лінгвістика. Теорія тексту

Новітні методи викладання української літератури у ВНЗ

Література української діаспори

Наукові дослідження мовного матеріалу


Докладніше…
професор

Досвід роботи: 
33 роки

доцент к. філол. н.

Сфера наукових інтересів:
1. Мовна політика в Україні
2. Культура мовлення
3. Ораторське мистецтво
4. Методика викладання української літератури

16 Приліпко Ірина Леонідівна

Викладає дисципліни:

Історія української літератури

Українська література

Історія української літератури ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.

Історія української критики

Сучасні методи літературознавчого аналізу

Український літературний процес кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.

Жанрово-стильові тенденції в українській літературі ХХ ст.

Теорія літератури


Докладніше…
професор

Досвід роботи:
понад 10 років

професор д.філол.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Літературний процес ХІХ – ХХІ ст.
1. Поетика української прози
2. Методологія літературознавчих досліджень

17 Черкун Марія Олександрівна

Викладає дисципліни: 

Практика усного мовлення

Діалектологія східних мов

Теоретична граматика

Історія східної літератури

Теорія та практика перекладу

Переклад науково-технічних текстів

Східна мова (японська)

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
1. Японська мова, історія та література
18 Величко Марія Петрівна

Викладає дисципліни:

Вступ до літературознавства

Вступ до спеціальності

Історія та культура країн Сходу

Теорія літератури

Історія східної літератури

Історія українського сходознавства

Друга східна мова

Методика викладання іноземних мов

Докладніше… доцент

Досвід роботи:
5 років

доцент к.філол.н.

Сфера наукових інтересів: 
1. Література країн сходу
2. Методика викладання східної мови

19 Луценко Лідія Іванівна

Викладає дисципліни: 

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Методика викладання української мови


Докладніше…
ст. викладач

Досвід роботи: 

понад 45 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Шевченкознавство
2. Загальне мовознавство
20 Дячинська Мирослава Владиславівна

Викладає дисципліни: 

Усна народна творчість

Українське народознавство

Історія української літератури 1800-1860 рр.

Давня українська література

Методика дозвіллєвої роботи


Докладніше…
ст. викладач

Досвід роботи: 
18 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Історія України
2. Історія української літератури та мови
3. Історія української культури
4. Історія фольклору та етнографії, філософії, психології, мистецтвознавства
21 Гордієнко Алла Миколаївна

Викладає дисципліни: 
Українська мова (за професійним спрямуванням)

Риторика

Ораторське мистецтво

Практикум з українського екранного мовлення

Методика дозвіллєвої роботи

Українське ділове мовлення і редагування

Історія костюма й побуту

Стилістика і культура мовлення


Докладніше…
асистент

Досвід роботи: 
понад 20 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Українське народознавство
2. Декоративно-прикладне мистецтво
22 Паламаренко Анатолій Нестерович

Викладає дисципліни:

Шевченкознавство

Техніка екранної мови

Дикторська майстерність

Франкознавство

Основи кінодраматургії

Історія світового кіно

Сучасна стилістика ділового мовлення

Сценічна майстерність

Техніки та технології в роботі ведучого

Докладніше…

професор

Досвід роботи:

57 років

професор народний артист України

Сфера наукових інтересів:

23 Кнодель Людмила Володимирівна

Викладає дисципліни:

Країнознавство

Іноземна мова за вибором

Лінгвокраїнознавство країн І іноземної мови

 Докладніше професор

Досвід роботи:

35 років

професор д.ф.н.

Сфера наукових інтересів:

1. Вища освіта закордоном

24 Коромисел Микола Володимирович

Викладає дисципліни:

Сучасні інформаційні технології у перекладацькій діяльності

Основи синхронного перекладу

Науково-технічний переклад

Практика перекладу основної іноземної мови

Переклад спеціальних текстів

Комп’ютерні технології навчання

Теорія перекладу

Теорія перекладу. Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу

Практика письмового та усного перекладу

 Докладніше ст. викладач

Досвід роботи:

9 років

Сфера наукових інтересів:

1. Аксіологічна концептологія
2. Контрастивна лінгвістика

25 Проценко Анастасія Володимирівна

Викладає дисципліни:

Іноземна мова (наукового спілкування)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 

 Докладніше ст. викладач

Досвід роботи:

11 років

Сфера наукових інтересів: