Освітня програма “Туризм” ОС “магістр”

Освітній ступінь МАГІСТР

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Туризм»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 242 «Туризм»

галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

Кваліфікація: магістр з туризму

Спеціалізація: Міжнародний туризм 

Гарант програми є доктор культурології, професор Степанова Олена Анатоліївна

Мета освітньої програми: глибокий розвиток загальних і фахових компетентностей здобувачів вищої освіти, необхідних для здійснення професійної діяльності, пов’язаної з формуванням цілісного уявлення студентів про професійну складову спеціальності «Туризм», забезпечення компетентної фахової підготовки майбутніх спеціалістів сфери туристичного обслуговування. Підготовка фахівців для успішного здійснення організаційно-управлінської, проєктної, економічної, виробничо-технологічної діяльності у сфері рекреації і туризму та проведення ними подальшої аналітико-прогнозної і проєктної діяльності у сфері рекреації і туризму.

Основні фахові компетентності спеціальності:

 • Здатність визначати основні наукові поняття та категорії методології туризму та рекреації (туризмології) і застосовувати їх у професійній діяльності;
 • Здатність аналізувати геопросторову організацію туристичного процесу і проєктувати її розвиток на засадах сталості;
 • Розуміння завдань національної та регіональної туристичної політики та механізмів регулювання туристичної діяльності;
 • Здатність до організації та управління туристичним процесом на локальному та регіональному рівнях, у туристичній дестинації, на туристичному підприємстві;
 • Здатність розробляти та сприяти впровадженню регіональних програм розвитку сталого туризму;
 • Здатність впроваджувати в практику міжнародний досвід рекреаційно-туристичної діяльності;
 • Розуміння механізмів взаємодії суб’єктів світового та національного туристичного ринків і положень соціально відповідального бізнесу в туризмі та рекреації;
 • Здатність управляти ризиками в туризмі;
 • Здатність до визначення стратегічних завдань у розвитку туристичного бізнесу.

Придатність до працевлаштування:  можливість працевлаштування на підприємствах туристичної галузі будь-якої організаційно-правової форми, установах і організаціях туристичного спрямування, в органах державного та регіонального управління, місцевого самоврядування на посадах управлінського персоналу. Випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі закладів вищої освіти і наукових установ в Україні та закордоном. Випускники здатні виконувати професійну роботу в різних підрозділах, підприємствах, організаціях та установах сфери туризму всіх форм власності та організаційно-правових форм, а також освітніх, наукових організацій та установ; підрозділах органів державного управління відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація професій» ДК 003:2010 за такими назвами і кодами професійних груп:

 • керівники виробничих та інших основних підрозділів;
 • керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту;
 • керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності;
 • керівники функціональних підрозділів;
 • керівники інших функціональних підрозділів;
 • менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей;
 • менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей;
 • менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту;
 • викладачі університетів та закладів вищої освіти;
 • інші викладачі університетів та закладів вищої освіти;
 • професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи;
 • професіонали в галузі туризму;
 • наукові співробітники (туризмологія, екскурсознавство);
 • туризмознавці.