Освітня програма “Туризм” ОС “бакалавр”

Освітній ступінь БАКАЛАВР

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ТУРИЗМ»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 242 «Туризм»

галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

Кваліфікація: бакалавр з туризму

Спеціалізація: туризм, міжнародний туризм

Гарант програми є доктор культурології, професор Степанова Олена Анатоліївна

Мета освітньої програми: надати ґрунтовну освіту в сфері туризму з широким доступом до працевлаштування. Підготувати фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з туризму та вміють їх застосовувати з метою ефективної організації процесу надання туристичних послуг.

Основні фахові компетентності спеціальності:

 • Знання та розуміння предметної області та специфіки професійної діяльності;
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління;
 • Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів;
 • Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту;
 • Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації;
 • Здатність працювати в міжнародному середовищі на основі позитивного ставлення до несхожості до інших культур, поваги до різноманітності та мультикультурності, розуміння місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці;
 • Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства;
 • Здатність працювати з документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу.

Наші випускники працюють:

 • туроператор туристичної агенції;
 • турагент (менеджер) туристичної агенції;
 • екскурсовод;
 • інструктор, інспектор із туристичних подорожей;
 • референт із туризму;
 • інструктор із туризму;
 • фахівець готельно-ресторанної сфери;
 • фахівець із туризму в органах виконавчої влади;
 • технік у проєктно-розшукових, планових державних, комерційних, геоінформаційних та інших установах природознавчого, економічного, адміністративно-управлінського, туристичного, екологічного і природоохоронного профілів;
 • викладач вищої школи з туризму.