Освітня програма “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” ОС “магістр”

Освітній ступінь МАГІСТР

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

галузі знань 02 «Сфера обслуговування»

Кваліфікація: магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Спеціалізації:

Блок 1. Інформаційно-аналітична діяльність у сфері реклами і зв’язків із громадськістю

Блок 2. Державне управління та менеджмент органів влади та управління

Блок 3. Інформаційно-аналітична діяльність та менеджмент бізнес-структур

Мета освітньої програми: забезпечення підготовки в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Надання студентам інформації з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, що формує бачення, визначає пріоритети, завдання та основні дії для досягнення якісних змін, які сприяють розбудові читаючої, мислячої та освіченої нації, спроможної практично втілювати набуті знання і досвід у розбудову незалежної України.

Основні фахові компетентності спеціальності:

 • Здатність до формування ефективної системи управління інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю;
 • Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво інформаційно-аналітичними структурними підрозділами на підприємствах, в організаціях та установах, зокрема в архівних та бібліотечних;
 • Здатність використовувати інтернет-ресурси та технології для вирішення експериментальних, практичних і прогностичних завдань у галузі професійної діяльності;
 • Здатність застосовувати технології та процедури аналітико-синтетичного опрацювання різних видів інформації;
 • Здатність організовувати та реалізовувати маркетингову діяльність інформаційних установ;
 • Здатність здійснювати інформаційний моніторинг.

Додатково для Блоку 1:

 • Здатність здійснювати рекламну діяльність, орієнтовану на цільову аудиторію;
 • Здатність організовувати роботу відділів реклами і зв’язків із громадськістю;
 • Здатність розробляти і виводити на ринок бренди і здійснювати ребрендинг.

Додатково для Блоку 2:

 • Здатність ефективно застосовувати суспільні комунікації в роботі місцевого самоврядування;
 • Здатність управляти інформацією в органах державної влади;
 • Здатність формувати та аналізувати державну політику, зокрема у сфері інноваційної діяльності.

Додатково для Блоку 3:

 • Здатність застосовувати методологію і технологію інформаційно-аналітичної роботи;
 • Здатність управляти інформацією в організаціях;
 • Здатність використовувати системи управління електронним документообігом у практичній діяльності.

Наші випускники магістратури зможуть обіймати такі посади:

 • керівник підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю;
 • менеджер (управитель) з реклами;
 • фахівець з інформаційно-аналітичної діяльності;
 • завідувач (начальник) секретаріату;
 • завідувач відділу прес-служби;
 • менеджер (управитель) у сфері надання інформації;
 • менеджер з питань взаємодії з центральними органами влади (GR-manager);
 • директор департаменту комунікацій;
 • начальник відділу кадрів;
 • менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю.