Освітня програма “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” ОС “бакалавр”

Освітній ступінь БАКАЛАВР

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

галузі знань 02 «Сфера обслуговування»

Кваліфікація: бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Мета освітньої програми: забезпечення підготовки в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Надання студентам інформації з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, що формує бачення, визначає пріоритети, завдання та основні дії для досягнення якісних змін, які сприяють розбудові читаючої, мислячої та освіченої нації, спроможної практично втілювати набуті знання і досвід у розбудову незалежної України.

Основні фахові компетентності спеціальності:

 • Здатність здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження та надання в користування інформації та знань у будь-яких форматах;
 • Здатність використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології, програмне забезпечення, мережеві та мобільні технології для вирішення професійних завдань;
 • Здатність створювати чітку, стислу та точну управлінську документацію відповідно до чинних стандартів;
 • Здатність підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, засобами масової інформації;
 • Здатність впроваджувати інноваційні технології виробництва інформаційних продуктів і послуг, підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів інформаційних, бібліотечних та архівних установ;
 • Здатність проєктувати та створювати документно-інформаційні ресурси, продукти та послуги;
 • Здатність використовувати PR та інші прикладні соціокомунікаційні технології в умовах сучасної інформаційно-технологічної інфраструктури;
 • Здатність адмініструвати соціальні мережі, електронні бібліотеки та архіви;
 • Здатність опановувати та застосовувати технології системного аналізу інформаційної діяльності.

Придатність до працевлаштування у:

 • PR-агенціях;
 • інформаційно-аналітичних центрах;
 • друкованих та електронних ЗМІ;
 • видавництвах і друкарнях;
 • PR-відділах будь-яких державних і комерційних установ;
 • прес-службах підприємств, політичних партій, громадських організацій.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу:

 • інформаційного аналітика;
 • прес-секретаря громадської, політичної, комерційної або державної установи;
 • спічрайтера;
 • менеджера (управитель) у сфері надання інформації;
 • фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою;
 • експерта із суспільно-політичних питань;
 • консультанта із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях) та ін.