Історія створення та діяльність кафедри української мови та літератури, іноземної філології та перекладу

Кафедра іноземної філології та перекладу Університету “Україна” належить до основних навчально-методичних структурних підрозділів ВНЗ.

У своїй діяльності керується Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, іншими нормативними правовими документами, що стосуються напрямків її діяльності.

Кафедра іноземної філології та перекладу створена в результаті об’єднання кафедри іноземної філології і кафедри теорії та практики перекладу у 2012 р. з метою забезпечення організаційної, навчально-методичної, наукової, виховної роботи у підготовці майбутніх перекладачів іноземних мов.

Освітні ступені, за якими готують фахівців – перекладачів: бакалавр і магістр.

Підготовку студентів зі спеціальності «Переклад» здійснюють викладачі, котрі мають базову освіту з профільних дисциплін, достатній науково-методичний рівень та досвід роботи.

У 2003-2017 роках завідувачем кафедри працював доктор філологічних наук, професор Махінов Віктор Миколайович, висококваліфікований педагог із великим досвідом роботи в навчальних закладах.

З початку 2017-2018 н.р. кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Уліщенко Віолетта Валентинівна.

На кафедрі посилена увага приділяється підбору кадрів. Крім того для проведення лекцій частково запрошуються провідні вчені інших навчальних закладів м. Києва, зокрема професор, доктор наук Кнодель Л.В. Кафедра підтримує тісний контакт із кафедрами даного профілю інших вищих навчальних закладів України, зокрема Національним лінгвістичним університетом, Інститутом економіки та права (м. Полтава), філіями Університету.

Свою кваліфікацію викладачі кафедри підвищують на науково-методичному семінарі “Навчання іноземним мовам в інтегрованому студентському суспільстві”.

У 2006 році важливим здобутком кафедри стало отримання ліцензії на освітню діяльність і підготовку фахівців спеціальностей 7.02030304 і 8.02030304 «Переклад» за напрямом «Філологія» освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і «магістр».

У 2007 році відбувся перший випуск студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

На кафедрі розповсюджений досвід роботи кращих викладачів, допомога молодим в оволодінні педагогічної діяльністю.

Кафедра має лінгафонний кабінет на 14 місць, 8 комплектів навчальних програм до кожного комп’ютера, 4 магнітофони та фонетику засобів навчання. Кафедра має відповідний фонд науково-методичної літератури, навчальних посібників та словників як вітчизняного, так і зарубіжного видання.

Для вивчення іноземних мов та перекладу академічні групи студентів поділяються на підгрупи по 10-12 осіб за рівнем їх підготовки. На кафедрі здійснюється індивідуальний підхід до студентів із особливими потребами. На засіданнях кафедри постійно розглядаються питання поліпшення й удосконалення навчального процесу та навчально-методичної роботи.