Інформація про заклад

 Директор Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна» Барна Наталія Віталіївна – доктор філософських наук, професор, Відмінник освіти України (2004, 2007 роки), член-кореспондент Міжнародної академії іміджелогії.

Загальна характеристика інституту
В Університеті «Україна» відділення філології та масових комунікацій було створене у 1999 році. Факультет філології та масових комунікацій створено на базі відділення філології та масових комунікацій 15 квітня 2002 року. На початку вересня 2009 року почав своє існування Інститут філології та масових комунікацій. Як і факультет, інститут очолила доцент Барна Наталія Віталіївна, яка керувала факультетом із 2003 року. Зараз в інституті 6 випускових кафедр, які готують фахівців за різними напрямами підготовки.

Напрям «Філологія»:
Кафедра української мови та літератури, іноземної філології та перекладу
Напрям «Журналістика»:
Кафедра журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування
Напрями «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Видавництво та поліграфія»  і «Туризм»:
Кафедра туризму, документальних та міжкультурних комунікацій

Спеціальності інституту
«Українська мова та література» (викладач української мови за професійним спрямуванням, літературний редактор)
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (документознавець, менеджер органів державної влади та управління)
«Переклад» (перекладач: усний та письмовий переклад)
«Східна мова та література: японська, китайська, арабська, турецька» (сходознавець, перекладач)
«Журналістика» (телекоментатор, фотокореспондент, прес-секретар посольства, коментатор на радіо, спеціальний кореспондент, редактор, коректор)
«Видавництво та поліграфія» (поліграфіст-технолог)

Зміст підготовки фахівців
Концепції підготовки фахівців зі спеціальностей інституту за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» погоджені з Головним управлінням освіти і науки Київради (Київської міської державної адміністрації).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціальностей встановлює кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускника Університету «Україна» і відображає соціальну потребу підготовки фахівців із урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту освіти.

З усіх дисциплін навчального плану сформовано навчально-методичні комплекси, які включають: навчальну програму, робочу навчальну програму, плани семінарських занять, завдання і методичні рекомендації для проведення лабораторних і практичних занять, тематику та методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, тести або питання контролю знань, перелік питань до екзаменів та заліків, завдання для комплексної перевірки знань з дисциплін фахової підготовки тощо.

Інститутом впроваджується модульно-рейтингова система навчання, на кафедрах розроблені робочі авторські програми та підготовлені підручники і посібники з урахуванням системи дистанційного навчання.

Актуальними для інституту є питання життя України, м. Києва як в історичному та краєзнавчому, так і в народознавчому аспектах.

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
Забезпечення професійним викладацьким складом є першочерговим завданням подальшого розвитку інституту.

Серед викладачів інституту провідні вчені: Барна Н.В., Денисенко В.А., Доценко А.І., Кнодель Л.В. та інші.

Працює школа педагогічної майстерності. Викладачі випускових кафедр беруть участь у загальноуніверситетських міжвузівських, науково-практичних конференціях, для підвищення кваліфікаційного рівня викладачі кафедри працюють над кандидатськими, докторськими дисертаціями, беруть участь у міжнародних конгресах та міжнародних науково-практичних конференціях.

Викладачі кафедр проходять підвищення кваліфікації у провідних ВНЗ України: Національному університеті ім. Т. Шевченка, Львівському національному університеті ім. І. Франка, Державній академії керівних кадрів культури та мистецтв, Національному лінгвістичному університеті, НПУ ім. М. Драгоманова, Українській академії друкарства (м. Львів), Харківській державній академії культури.

 

Науково-виробнича діяльність і міжнародні зв‘язки
За 20 років існування багато зусиль було докладено для розбудови наукової діяльності.

Інститут працює в контексті такої наукової тематики: «Філологічна освіта на сучасному етапі»; «Масова комунікація як основа комунікативних технологій ХХІ століття», за останні роки ми маємо 15 захищених молодих учених.

На кожній кафедрі працює СННВП: «Папірус», «Бюро-перекладу», «Бліц-прінт», «Громадська мовознавча приймальня», літературне об’єднання «Пошук».

Кафедри співпрацюють із відповідними кафедрами в інших державах: Вишеградський коллегіум (Угорщина, м. Вишеград), Чикагський університет (США) (за науковими програмами науковців Пітера Вольдермуда, Елері Сімонсон).

Якість практичної підготовки випускників
В інституті значна увага приділяється практичній підготовці студентів. Укладені договори практики зі 150 підприємствами міста Києва.

Випускники інституту працюють у таких організаціях: Міністерство освіти і науки України, Міністерство праці та соціальної політики, АКБ «Укрсоцбанк», «Правекс–банк», банк «Фінанси та кредит», банк «Родовід», Пенсійний фонд України, ТОВ «Інвал–стар», Подільський та Святошинський суди м. Києва, Українсько-Кіпрське ТОВ «Колос», ВАТ «Дарницький завод ЗБК»,Кримський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації, Державна податкова адміністрація України, Українсько-німецьке ТОВ «Лінз Експрес», Дочірнє підприємство «США Оптикел Україна», Корпорація «USA Optical LTD», Об‘єднана редакція періодичних видань УТОСу «Заклик», Видавництва: «Вища школа», «Веселка», «Генеза», «Техніка», «Преса України», «Дніпро», «Україна», «Перун» (м. Ірпінь), «Либідь», «Наукова думка», «Мистецтво», «Мапа», Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик «Освіта», газети «День», «Вечірній Київ», «Україна молода», «Друкарство», «Хрещатик», «Газета по-Київськи», «Сьогодні», «Вечірні вісті», телеканали ІНТЕР, 5 КАНАЛ, НОВИЙ, СТБ.

На кафедрах приділяється значна увага орієнтації тем дипломного дослідження, пов‘язаних із виробничою складовою, наприклад: Методи і технології PR на прикладі діяльності Державного підприємства «Кримський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» – кафедра документознавства та інформаційної діяльності, Українська тележурналістика та її особливості (крізь призму 5 КАНАЛУ) – кафедра журналістики.

З числа магістрів в інституті залишилось працювати 12 осіб, в аспірантурі навчається 10 осіб.

Значною проблемою у підготовці фахівця є орієнтація студента на виконання самостійної роботи, пов‘язаної із творчим, креативним підходом. Прикро, що інформаційне ІНТЕРНЕТ-суспільство налаштовує його мислити шаблоном, стандартизовано. Гостро стоїть проблема якості середньої освіти, яка, на жаль, не дає належної базової підготовки абітурієнту.