Євтушенко Ірина Володимирівна

Кафедра менеджменту туризму

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: понад 25 років.

Біографія

Народилась 21 серпня 1973 року в селі Сагунівка Черкаського району Черкаської області.

Освіта

Закінчила біологічний факультет Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького (1997 р.) за спеціальністю «Біологія та хімія», отримавши кваліфікацію вчителя біології та хімії. У 2001- 2004 рр. навчалася в аспірантурі очної форми навчання при кафедрі практичної психології Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького.

Відомості про наукові ступені

У 2004 році закінчила аспірантуру Черкаського національного університету та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія на тему: «Роль архетипної символіки у вираженні інтимних почуттів суб’єкта до близьких йому людей (на основі дослідження міфів, казок та психомалюнків)”.

У 2005 року присвоєно вчене звання доцента кафедри психології.

Досвід роботи

З 1997 року працювала на посаді старшого лаборанта на кафедрі психології Черкаського педагогічного університету. З 2000 по 2004 роки – на посаді викладача кафедри практичної психології Черкаського національного університету. В 2001 році вступила до аспірантури зі спеціальності «Педагогічна та вікова психологія».

З 2005 по 2012 рік – завідувач кафедри психології Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького. 2006-2011 рр. – декан психологічного факультету Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького.

2011-2014 рр. – докторант кафедри педагогіки і психології Інституту психології та педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова зі спеціальності 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія. Тема докторської дисертації: «Архетип у глибинному пізнанні цілісної психіки».

З 2005 по 2013 рік – старший науковий співробітник Центру глибинної психології при РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», м. Ялта.

Має досвід консультативної роботи з людьми, що мають особливі потреби. На даний час є психологом Західного спортивного реабілітаційного центру, в якому перебувають на реабілітації учасники АТО, що отримали інвалідність.

З 2015 року – доцент кафедри психології управління Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти».

Відзнаки

Під час професійної діяльності отримувала Подяки від керівництва Черкаського національного університету, Почесні грамоти МОН України та НАПН України за сумлінну працю та плідну наукову діяльність.

Викладає дисципліни

1. Валеологія в туризмі
2. Рекреалогія та санаторно-курортне лікування
3. Стратегія та інновації курортної справи

Сфера наукових інтересів

  1. Групова психокорекція з різними віковими категоріями
  2. Індивідуальне консультування
  3. Казкотерапія
  4. Психоаналітична робота з малюнками
  5. Арттерапія
  6. Глибинна психологія
  7. Метод активного соціально-психологічного пізнання та консультування осіб, які пережили психологічну травму
  8. Корекційна робота з людьми, що мають особливі потреби
  9. Консультативна робота з людьми похилого віку

Була членом робочої групи по розробці Галузевого стандарту з напряму підготовки 6.030103 – Практична психологія. В межах роботи на посаді розробляла навчальні плани, ОКХ, ОПП підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів зі спеціальностей «Психологія» та «Практична психологія». Бере участь у підготовці науково-педагогічних кадрів, під її керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації.

Перелік наукових і навчально-методичних праць

Автор близько 70 праць, основні з них:

Посібники

1. Галузеві стандарти вищої освіти. Напрям підготовки: 0101 – Педагогічна освіта. Спеціальність: 6.010100 – Практична психологія. Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр. Яценко Т.С., Теслюк П.В., Євтушенко І.В., Аврамченко С.М., Лисянська Т.М., Харченко Д.М., Сергієнко І.М., Зажирко М.П. Міністерство освіти і науки України. – К., 2005. – 325 с. Гриф МОН.

2. Архетипна символіка у процесі пізнання внутрішньої суперечливості психіки. Аврамченко С.М., Євтушенко І.В., Сивопляс Н.В. Навч. посіб. – Слов’янськ: ПП “Канцлер”, 2007. – 224 с. Гриф МОН

3. Яценко Т.С., Глузман О.В., Аврамченко С.М., Євтушенко І.В., Дметерко Н.В., Сергієнко І.М., Солодухов В.Л., Стасько О.Г., Бондаревська Л.Л., Усатенко О.М., Зажирко М.П., Мелоян А.Е. Фахове вступне випробування зі спеціальностей «Психологія», «Практична психологія». Навч. посіб. – Черкаси-Ялта, 2008. – 128 с. Гриф МОН

4. Теория и практика глубинной психокоррекции / Сост.: С. М. Аврамченко, Н. В. Дметерко, М. П. Зажирко, И. В. Евтушенко, А. Е. Мелоян, С. Ш. Раджабова. Под редакцией академіка Т. С. Яценко. – Донецк: ДИПиП, 2008. – 267 с. Гриф МОН

5. Яценко Т., Іваненко Б., Євтушенко І. Глибинна психокорекція та упередження психічного вигорання. Частина 1. – К.: Главник, 2008. – 176 с.

6. Яценко Т., Іваненко Б., Євтушенко І. Глибинна психокорекція та упередження психічного вигорання. Частина 2. – К.: Главник, 2008. – 192 с.

7. Яценко Т., Іваненко Б., Євтушенко І. Глибинна психокорекція та упередження психічного вигорання. Частина 3. – К.: Главник, 2008. – 96 с.

8. Яценко Т.С., Глузман О.В., Аврамченко С.М., Євтушенко І.В., Дмитерко Н.В., Сергієнко І.М., Солодухов В.Л., Стасько О.Г., Бондаревська Л.Л., Усатенко О.М., Зажирко М.П. Мелоян А.Е. // Фахове вступне випробування зі спеціальностей “Психологія”, “Практична психологія” / Черкаси. Ялта, 2008. − 128 с.

9. Концептуальні засади і методика глибинної психокорекції: підготовка психолога-практика: Навч. посібник / Т. С. Яценко, Б. Б. Іваненко, С. М. Автрамченко, І. В. Євтушенко, І. М. Сергієнко, І. В. Калашник, Т. В. Богдан; За ред.. Т. С. Яценко. – К.: Вища школа, 2008. – 342 с. Гриф МОН

10. Аврамченко С.М., Білуха Т.І., Євтушенко І.В., Харенко С.Г. Діагностика та корекція емоційних станів підлітків / За загальною редакцією акад. АПН України Яценко Т.С. – Черкаси, 2008. – 299 с. (за рекомендацією до друкувченоюрадою ЧНУвід 19 червня 2008 р., прот. №9)

11. Теория и практика глубинной психокоррекции / С. М. Аврамченко, Н. В. Дметерко, М. П. Зажирко, И. В. Евтушенко, А. Е. Мелоян, С. Ш. Раджабова. Под ред. академіка АПН Украины Т. С. Яценко. – Донецк: ДИПиП, 2008. – 267 с. Гриф МОН.

12. Яценко Т.С., Аврамченко С.М., Білуха Т.І., Бондаревська Л.Л., Євтушенко І.В., Калашнік І.В., Мелоян А.Е., Стасько О.Г. // Методика глибинної корекції: підготовка психолога-практика: Навчально-методичний посібник. − Ялта: РВВ КГУ, 2008. − 342 с.

13. Аврамченко С.М., Євтушенко І.В., Білуха Т. І., СтаськоО.Г., Бондаревська Л.Л. Наукова школа академіка АПН України Т.С. Яценко. Метод. Посібник. − Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2008. − 189 с.

14. Теория и практика глубинной психокоррекции : Вторая Авторская школа академика АПН Украины Т.С. Яценко / Сост.: А. В. Глузман, А. Э. Мелоян, И. В. Евтушенко, С. Ш. Раджабова, Л. Г. Туз / Под ред. Т. С. Яценко. – Ялта : РИО КГУ, 2009. – 221 с. Гриф МОН

15. Танцювально-психологічний тренінг / Л. М. Магур, С. Г. Харенко, С. М. Аврамченко, І. В. Євтушенко. – К.: Марич, 2009. – 48 с.

16. Консультування дітей та підлітків / С. М. Аврамченко, І. В. Євтушенко, С. Г. Харенко. – К.: Марич, 2009. – 80 с.

17. Неформальний підліток / С. М. Аврамченко, І. В. Євтушенко, С. Г. Харенко. – К.: Марич, 2009. – 84 с.

18. Геронтопсихологія / І. В. Євтушенко, С. М. Аврамченко, Н. В. Шавровська, С. Г. Харенко. – К.: Марич, 2009. – 47 с.

19. Теория и практика глубинной психокоррекции : Третья Авторская школа академика АПН Украины Т.С. Яценко / Сост.: А.В. Глузман (и др.) / Под ред. Т.С. Яценко. – Ялта: РИО КГУ, 2010. – 200 с. Гриф МОН

20. Яценко Т.С., Аврамченко С.М., Зажирко М.П., Євтушенко І.В,, Харенко С.Г. Активне соціально-психологічне навчання у системі освіти. Монографія. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2010. – 292 с.

21. Яценко Т.С., Аврамченко С.М., Євтушенко І.В., Калашник І.В. Використання невербальних вправ у роботі психолога. – К.: Марич, 2010. – 100 с.

22. Євтушенко І.В., Аврамченко С.М. Використання казок у роботі психолога. – К.: Марич, 2011. – 96 с.

Статті у фахових виданнях

1. Роль архетипу у символізації змісту несвідомого. Євтушенко І.В. // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К.: Главник, 2005. – Вип. 26 в 4-х томах. Т.2. – С. 33-37.

2. Спільність символіки міфів, казок та психомалюнків. Євтушенко І.В. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологія: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – № (8)32 . – С. 23-29.

3. Використання казок з метою психокорекції та розвитку суб’єкта. Євтушенко І.В., Булкін П.М. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей: вип. 9. Ч.1. – Ялта: РВВ РВУЗ КГУ, 2006. – С. 29-37.

4. Архетип матері та його символічна репрезентація в малюнках. Евтушенко І.В., Аврамченко С.М. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологія: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – № 14 (38). – С. 10-13.

5. Аврамченко С.М., Євтушенко І.В. Емоційні показники внутрішньої суперечливості психіки // Актуальні проблеми психології. Том Х. Випуск 3 / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Главник, 2008. – С. 13-18.

6. Яценко Т.С., Євтушенко І.В., Аврамченко С.М., Білуха Т.І. Проблема сімейних об’єктних відношень: сучасні концепції та перспективи їх розвитку // Актуальні проблеми психології. Том X. Вип. 4 / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Главник, 2008. – С.385-391.

7. Євтушенко І.В. Проблема інтимних почуттів суб’єкта у міфах // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – № 24 (48). – С. 197-205.

8. Аврамченко С.М., Євтушенко І.В., Білуха Т.І. За результатами V Всеукраїнського науково-практичного семінару «Методичні та теоретичні засади глибинної корекції: проблема психічної адаптації» (2-4 жовтня 2008 р., м. Ялта) // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – № 24 (48). – С. 6-11.

9. Євтушенко І.В. Роль архетипної символіки у вираженні інтимних почуттів суб’єкта до близьких йому людей // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2009. – Вип. 21. – Ч. 1. – С. 191-200.

10. Аврамченко С.М., Євтушенко І.В., Максименко О.Г., Усатенко О.Г. За результатами VII Всеукраїнського науково-практичного семінару «Теоретичні та методологічні засади практичної психології: вербальні і невербальні методики в їх єдності» (1-3 жовтня 2010 року, м. Ялта) // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – №33 (57). – 253 с.

11. Євтушенко І.В., Максименко О.Г., Усатенко О.Г. VI авторська школа академіка НАПН України Т.С. Яценко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – №33 (57). – 253 с.

12. Євтушенко І.В., Аврамченко С.М. Психологічний зміст міфів, звичаїв та обрядів // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – №33 (57). – 253 с.