Присяжнюк Ольга Михайлівна

Кафедра української мови та літератури, іноземних мов та перекладу

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 16 років

 

Біографія

Народилася 20 листопада 1976 року в місті Києві.

Відомості про вищу освіту

У 2001 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію викладача української мови і літератури, вчителя зарубіжної літератури та українознавства.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2009 році захистила дисертацію в Київському національному університеті імені Т. Шевченка, присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності «Українська мова».

У 2011 році підвищила кваліфікацію в НПУ імені М.П. Драгоманова ІПК за напрямом «Інноватика у викладанні російської мови як іноземної», робота на тему «Формування словника російської ділової мови в умовах білігвізму» 12СПК783658.

У 2018 році присвоєно вчене звання доцента кафедри гуманітарних та природничих дисциплін ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Основні етапи діяльності

У 2002-2004 роках працювала в Академії зовнішньої торгівлі на посаді старшого викладача кафедри суспільних наук.

У 2008-2009роках працювала в КНТЕУ на посаді доцента кафедри сучасних європейських мов.

У 2009-2015роках працювала в Київському університеті ім. Б. Грінченка на посаді доцента кафедри української мови та методики навчання.

У 2015-2018 роках працювала в МАУПі на посаді доцента кафедри гуманітарних та природничих дисциплін.

 Викладає дисципліни

  • Сучасна українська мова
  • Українська діалектологія
  • Старослав’янська мова
  • Історія української мови
  • Історична граматика
  • Основи східнослав’янської ономастики
  • Сучасні методи викладання української мови у ВНЗ
  • Актуальні методи розвитку лінгвістики на сучасному етапі

Сфера наукових досліджень

 

Основні наукові праці

Має 47 наукових праць,із них 1 посібник, 10 навчально-методичних праць, 35 наукових праць, 1 стаття.

Перелік наукових та навчально-методичних праць

з/п

Назва Характер

роботи

Вихідні дані Обсяг

(у ст.)

Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертації
Наукові праці
1. Національно-мовний аспект освіти в процесі глобалізації друк. Соціогуманітарні проблеми глобалізації: Матеріали засідання Дискусійного клубу. – К.: УАЗТ, 2003. – С. 90-94. 5
2. Специфіка національно-мовної освіти студентів нефілологічних спеціальностей друк. Науково-методичні поради з викладання соціогуманітарних дисциплін. – К.: УАЗТ, 2003.- С. 55-59. 5
3. Критерії виділення головних лексем лексико-семантичного поля зору друк. Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. -К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005. -Вип. 16.- Кн. 2.-С. 97-100. Фахове видання. 4
4. Теорія лексико-семантичного поля (історія та сучасний стан питання) друк. Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. -К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005.-Вип. 18.- Кн. 2. – С. 93-96. Фахове видання. 4
5. Дієслівні синоніми на позначення візуального сприйняття (ряд 3 домінантою бачити) друк. Філологічні науки. Збірник наукових праць. – Суми: Сумський держ. пед. ун-т, 2005. – С. 72-77. Фахове видання. 6
6. Склад опозиційного центру лексико-семантичного поля зору (ряд дієслівних синонімів з домінантою дивитися) друк. Мова і культура. (Науковий щорічний журнал).-К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 8. – Т. У.-Ч. 1.: Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 165-171. Фахове видання. 7
7. Поняття «система» і «структура» в теорії лексико-семантичного поля друк. Мовознавчі студії: Збірник наукових праць. – К.: Видавничо- поліграфічний центр «Київський університет», 2006.-Ч. I.- С. 15-18. 4
8. Характеристика лексико- семантичного поля за семантичними ознаками (на прикладі лексико- семантичного поля візуального сприйняття) друк. Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – К., 2006. -Вип. 89.-С. 48- 52. 5
9. Синонімія іменників око, очі в межах зонального ранжирування лексико- семантичного мікрополя «суб’єкт візуального сприйняття» друк. Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – К., 2006. -Вип. 90.-С. 17- 21. 5
10. Перетин та взаємодія лексико-семантичних полів зору й слуху в чотирьох думках Тараса Шевченка друк. Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць. – К.: Видавничо- поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – Вип. 8. – С. 132-136. Фахове видання. 5
11. Якісна характеристика конституентів лексико- семантичних полів зору й слуху друк. Мовні і концептуальні картини світу:3 б і р никнаукових праць. -К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2006.-Вип. 19.- С. 215-218.  Фахове видання. 4
12. Структурація лексико- семантичних полів візуального та акустичного сприйняттів (на матеріалі мови творів Т.Шевченка) друк. Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць. – К.: Видавничо- поліграфічний центр «Київський університет», 2‘007. – Вип. 9. – С. 126-131.Фахове видання. 6
13. Зональне ранжирування інвентарю одиниць лексико-семантичного поля візуального сприйняття (на матеріалі «Словника української мови» в 11-ти томах) друк. Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»,2007.Вин. 22.- В. II.-С. 71-76.  Фахове видання. 6
14. Тематичний спектр лексем на позначення візуального сприйняття друк. Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007.-Вип. 23.- П.2.-С. 290-293. Фахове видання. 4
15. Методика структурування лексико-семантичного поля візуального сприйняття друк. Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – К., 2007. -Вип. 93.-С. 42- 46. 5
16. Зовнішні та внутрішні системні процеси у лексико-семантичному полі візуального сприйняття друк. Мова та історія: Періодичний збірник наукових прань. – К., 2007-2008.-Вип. 94. -С. 101-105. 5
Навчально-методичні праці
17. Робоча навчальна програма дисципліни «Ділова українська мова» для підготовки бакалаврів усіх спеціальностей денної форми навчання друк. К.: УАЗТ, 2002.- 39с. 39
18. Робоча навчальна програма дисципліни «Ділова українська мова» для підготовки бакалаврів заочної форми навчання друк. К.: УАЗТ, 2002.- 59 с. 59
19. Діловодство. Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів (для економічних спеціальностей усіх форм навчання) друк. К.: ДАЖКГ, 2002. -28 с. 28
20. Діловодство. Методичні вказівки щодо організації та проведення лабораторно-практичних занять для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання друк. М.: ДЛМКТ, 2002. – 36 с. 36
21. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Українська мова професійного спілкування» для підготовки бакалаврів спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання друк. К.: УАЗТ, 2003. – 66 с. 66
22. Навчальна програма курсу «Ділова українська мова » для підготовки бакалаврів та магістрів друк. К.: УАЗТ, 2003.- 20 с. 20
23. Робоча навчальна програма дисципліни «Ділова українська мова» для підготовки магістрів денної форми навчання друк. К.: УАЗТ, 2003. -35 с. 35
24. Програма з української мови та літератури для вступників на перший курс Української академії зовнішньої торгівлі у 2003 році друк. К.: УАЗТ, 2003. – 19 с. 19
Наукові та навчально-методичні прані, опубліковані після захисту кандидатської дисертації
Наукові праці
25. Системні відношення у лексико-семантичному полі візуального сприйняття друк. Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. ЗБ. наук, ст.. / Відп. ред.. В.А.Зарева. /К.: Освіта України, 2008. – Вип.XV: Лінгвістика і літературознавство. – С. 85-90. фахове видання. 6
26. Семантичні відношення у межах концепту «Україна» в романі «Маруся Чурай» Ліни Костенко Друк. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск X. — Херсон: видавництво ХДУ, 2009. С. 274-276. Фахове видання. 3
27. Лексико-семантична динаміка фразеологізмів у культурологічному контексті постмодернізму друк. Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.- Харків, 2010. – Вип.29.-С.35-38. Фахове видання. 4
28. Структурні ознакинеологічнихфразеологізмів друк. Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць / Донецький національний університет; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – Вип. 21. – С. 152-156. Фахове видання 4
29. Концепт «Україна – Європа» крізь призму топосів у романі «Маруся Чурай» Ліни Костенко друк. Актуальні проблеми слов’янської філології: Серія Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. ЗБ наук.ст / відп.ред. В. А. Зарева. / Бердянськ: БДПУ, 2010. – Вип. ХХІІІ. –Ч.І.-С. 194-202. Фахове видання 8
30. Опис лексичного угруповання у системно- структурному аспекті друк. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика:  міжвуз. ЗБ наук. праць. – Вип.21. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – С. 20-29. Фахове видання. 8
31. До питання структурації та укладання тезауруса української мови друк. Лінгвістичнідослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.- Харків, 2011. – Вип.31.-С.14-17. Фахове видання. 4
Навчально-методичні праці
32. Використання іменників у мові професійного спрямування та у текстах ділових документів: Практичні завдання, теоретичний матеріал та методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів 3 дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» напрямів підготовки 6.020303 «Філологія», 6.010104 «Професійне навчання», 6.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

 

друк. К.: Національний транспортний університет, 2012.- 80 с. 80
33. Українська мова за професійним спрямуванням. Робоча навчальна програма з дисципліни та методичні вказівки щодо організації роботи студентів за вимогами кредитно-модульної системи. Друк К.: Київський міжнародний університет, 2012. – 68 с. 68
34. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації, програма дисципліни, практичні завдання та організація самостійної роботи студентів денної форми навчання за вимогами кредитно-модульної системи. друк К.: Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації державного університету телекомунікацій, 2014. – 84 с. 84
35. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації, програма дисципліни, практичні завдання та організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання за вимогами кредитно-модульної системи. друк К.: Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації державного університету телекомунікацій, 2014. – 76 с. 76
36. Українська мова за професійним спрямуванням:  методичні розробки, для проведення практичних занять денної форми навчання друк К.: Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації державного університету телекомунікацій, 2014. – 108 с. 108
37. Українська мова за професійнимспрямуванням: контрольні завдання для студентів денної та заочної форм навчання друк. К.: Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій, 2014.-36 с. 36
38. Українська мова за професійним спрямуванням: тести та контрольні завдання для студентів денної та заочної форм навчання друк. К.: Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій, 2014.-36 с. 36
Навчальний посібник
39. Лексикологія та семасіологія української мови друк. К.: Київськ. ун-т імені Б. Грінченка, 2011.— 124 с. 124