Демиденко Ярослава Сергіївна

Кафедра туризму, документних та міжкультурних комунікацій

Кафедра журналістики

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 1 рік, в Університеті “Україна” – з 2017 року.

Біографія

Народилася 3 липня 1989 року в місті Києві.

Відомості про вищу освіту

У 2012 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Філософія» та здобула кваліфікацію філософа, викладача вищого навчального закладу, наукового співробітника, експерта із суспільно-політичних питань.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2017 році захистила дисертацію в НПУ ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Естетика» та здобула науковий ступінь кандидата філософських наук.

Основні етапи діяльності

З 2017 року працює у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна».

Викладає дисципліни:

 1. Теорія та практика зв’язків із громадськістю
 2. Патентознавство та трансфер технологій
 3. Стандартизація
 4. Інформаційні війни
 5. Науково-технічна термінологія
 6. Захист інформації в документознавстві
 7. Організація науково-інформаційної діяльності
 8. Планування та організація туристичного бізнесу
 9. Інфраструктура в туризмі
 10. Зв’язки з громадськістю
 11. Етнографія та фольклористика
 12. Організація масових та спортивних заходів

Основні наукові праці

Має 20 статей.

Перелік наукових та навчально-методичних праць

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Демиденко Я.С. Трансформації рис авангардизму у новітніх постмодерних філософських дискурсах / Я. С. Демиденко // Актуальні проблеми філософії та соціології. – Випуск 8. – О.: 2015. – С. 34-36.
 2. Демиденко Я.С. Розвиток авангардизму як міжвидового феномену: історико-філософський аспект / Я. С. Демиденко // Мультиверсум. Філософський альманах/ Гол. ред. В. В. Лях. –Випуск 3 (131). – К.: 2014. – С. 93-102.
 3. Демиденко Я.С. Вплив філософії Л. Вітгенштайна на неоавангардизм 60-х – 70-хроків / Я. С. Демиденко // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць/ гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: Видавництво «Гілея»,  2014. – Вип. 90(11). – С. 329-333.
 4. Демиденко Я.С. Український авангардизм: історико-філософський аналіз / Я. С. Демиденко і Гілея: науковий вісник: збірник, наукових праць/ гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: ПЦ Видавництво «Гілея», 2014. – Вип. 86(7). – С. 257-260.
 5. Демиденко Я.С. Історико-філософські засади українського авангардизму / Я. С. Демиденко // ВісникНаціональної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. –К.: Міленіум, 2013. – № 4.–С. 24-29.
 6. Матвійчук Я.С. Український авангардизм: модель О. Богомазова / Я. С. Матвійчук // Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць. – X.: ХАІ, -№ 3. – С. 110-116.

Статті у фахових виданнях України, які включені до міжнародних науково-метричних баз:

 1. Демиденко Я. С. Відображення філософських ідеї Ф. Ніцше на мистецтво авангардизму / Я. С. Демиденко /Anthropological Measurementsof Philosophical Research 2015, Issue –P. 113-118.

Публікації в інших наукових виданнях, матеріали конференцій:

 1. Демиденко Я.С. Український авангардизм 1910-30-х років як історико-філософський феномен / Я. С. Демиденко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Гуманітарні студії» / редкол.: Д. О. Мельничук (відп. ред.) та ін. –К.: ВЦ НУБІП України, 2014. –Вип. 203, ч. 1. –С. 66-73.
 2. Демиденко Я.С. Футуризм Михайла Семенка: сучасний погляд / Я. С. Демиденко // Вісник Маріупольського державного університету: серія«Філософія, культурологія, соціологія». – М.: МДУ, 2012.– Вип. 3. – С. 110-114.
 3. Демиденко Я.С. Сучасний український авангардизм у горизонті філософських взаємовпливів / Я. С. Демиденко // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2016», 20-12 квіт. 2016 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. С. Конверський [та ін.]. –: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – Ч. 2. – С. 21-22.
 4. Демиденко Я.С.Особливості проявів авангардизму у сучасній постмодерній філософії» / Я. С. Демиденко // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 лютого 2016 р. – К.: Міленіум, 2016. – С. 63-64.
 5. Демиденко Я.С. Вплив посткласичної філософії на авангардизм /Я. С. Демиденко // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету 2015», 21-22 квіт. 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. –: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – Ч. 5. – С. 75-76.
 6. Демиденко Я.С. Український авангардизм у контексті історико-філософських шукань кінця XIX – початку XX ст. / Я. С. Демиденко // «Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 8 травня 2015 року). –К.: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2015. –С. 70-72.
 7. Демиденко Я.С. Вплив теорії психоаналізу 3. Фрейда на становлення авангардизму / Я.С. Демидецко//Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 3-4 квітня 2015 року). У 2-х частинах.– Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч. 2. – С. 24-27.
 8. Демиденко Я.С. Трансформація художніх процесів в європейському мистецтві: кінець XIX – початок XX ст. / Я. С. Демиденко. // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2012», 18-19 квіт. 2012 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. –: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – Ч. 5. – С. 19-21.
 9. Матвійчук Я.С. Модерн, модернізм, авангардизм: до визначення понять / Я. С. Демиденко // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2011»/20-21 квітня 2011 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – Ч. 7. – С. 55-57.
 10. Матвійчук Я. Авангардизм у контексті української культури початку XX століття / Я. C. Демиденко // Міжнародна наукова конференція«Дні науки філософського факультету – 2010», 21-22 квіт. 2010 p.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. –K.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010.– Ч V.– C.33-34.
 11. Матвійчук Я.С. Український модерн: тенденції та закономірності розвитку / Я. С. Демиденко // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2009», 21-22 квіт. 2009 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. –: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009.– Ч. VI.–С. 38-39.