Романенко Тетяна Василівна

Кафедра менеджменту туризму

Посада: доцент кафедри

Кафедра видавничої справи, поліграфії та редагування

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 10 років

Біографія

Народилася 21 вересня 1985 року.

Освіта

У 2007 році закінчила Національний педаго­гічний університет ім. Драгоманова за спеціальністю “Історія”, отримавши кваліфікацію викладача істо­рії, вчителя україно­знавства.

Відомості про захист дисертацій

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.01 – Історія України на тему “Радянська цензура в засобах масової інформації Української РСР в роки Другої світової війни” і здобула вчене звання кандидата історичних наук.

Викладає дисципліни

Кафедра менеджменту туризму

1. Управління проектами у світовому туризмі
2. Міжнародний соціокультурний туристичний сервіс
3. Історія розвитку світового туризму
4. Світова художня культура
5. Історія архітектурних стилів та образотворчого мистецтва
6. Організація проведення народних свят
7. Етнографія та фольклористика
8. Звичаї і традиції народів світу

Кафедра видавничої справи, поліграфії та редагування

1. Історія української видавничої справи
2. Історія зарубіжної видавничої справи

Сфера наукових інтересів

1. Історія цензури
2. Друга світова війна
3. Загальні етнографічні дослідження

Перелік наукових праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Друковане видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок, чи фахове видання Співавтори
1. Нормативне забезпечення діяльності Головного управління у справах літератури та видавництв УРСР (30-ті рр. ХХ ст.) тези доповіді «Розвиток наукових досліджень 2008» : Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 24–26 листопада 2008р. – Полтава : «ІнтерГрафіка», 2008. – Т. 4. – С. 78-81.
2. Створення механізму ідеологічного управління радіомовленням в СРСР в 20-х на поч. 30-х рр. ХХ ст. тези доповіді «Розвиток наукових досліджень 2009» : Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 23-25 листопада 2009. – Полтава : «ІнтерГрафіка», 2009. – Т. 5. – С. 91-94.
3. Цензорський контроль в засобах масової інформації УРСР (1944-1945 рр.) тези доповіді «Наукові дослідження – теорія та експеримент 2009» Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 18–20 травня 2009. – Полтава : «ІнтерГрафіка», 2009. – Т. 4. – С. 72-74.
4. Головліт РНК УРСР (1941–1945 рр.): організаційно-структурний аспект стаття Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії: матеріали Других всеукр. драгоманівських читань молодих істориків, 14 берез. 2008 р. / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова [та ін.]. – К., 2009. – С. 127-130.
5. Політико-ідеологічний контроль бібліотек і книготорговельної мережі УРСР в роки Другої Світової війни стаття «Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії» : Збірник наукових статей учасників Третіх всеукраїнських Драгоманівських читань молодих істориків, Київ, 12 березня 2010 р. – К., 2010. – С. 295-305.
6. Нормативно-правове забезпечення діяльності органів цензури УРСР у роки Другої Світової війни стаття Вісник Державної академії керівних кадрів культури та мистецтв. – 2010. – № 2. – С. 152-157. Фахове видання
7. Радянська політична цензура радіомовлення в УРСР в роки Другої Світової війни стаття Гілея : Науковий вісник. – Вип. 37. – Київ, 2010. – С. 134-141. Фахове видання
8. Організаційно-кадрове забезпечення цензурної діяльності в УРСР першої половини 40-х рр. ХХ ст. стаття Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 6, Історичні науки : збірник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім.М.П. Драгоманова, 2010. – Вип. 7. – С. 237-243. Фахове видання
9. Сучасна російська історіографія радянської політичної цензури 20-40 рр. ХХ ст. стаття Пам’ять століть. – 2010. – № 4-5 (86-87). – С. 291-300. фахове видання
10. Харківський період діяльності Головного управління у справах літератури та видавництв Української РСР (1943 р.) стаття «Воєнна історія Сіверщини та Слобожанщини» : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції, Харків, 15 грудня 2010 р. – Харків, 2010. – С. 378-381.
11. Сучасна українська історіографія радянської політичної цензури 20-40-х рр. ХХ ст. стаття Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги). Матеріали міжнародної наукової конференції – К., 2011 – С.216-224.
12. Радянська цензура друкованих видань на території південно-східних областей Української РСР в роки Другої Світової війни (1939–1945) стаття Воєнна історія Наддніпрянщини та Донщини : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції, Дніпропетровськ, 25 травня 2011 р. – Дніпропетровськ, 2011 – С. 367-370.
13. Діяльність органів цензури в південних областях Української РСР в роки Другої світової війни (1939-1945) стаття Воєнна історія Північного Причорномор’я та Таврії : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції, Севастополь, 6–7 жовтня 2011 р. – Севастополь, 2011. – С. 592-595.
14. Радянська цензура друкованих періодичних видань УРСР у роки Другої Світової війни стаття Вісник Державної академії керівних кадрів культури та мистецтв. – Вип. 4. – Київ, 2011. – С. 235-238. Фахове видання
15. Кадрове забезпечення центрального апарату Головного управління у справах літератури та видавництв Української РСР 1941-1945 рр. стаття Воєнна історія Середньої Наддніпрянщини : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції, Київ, 15 березня 2012 р. – Київ, 2012. – С. 461-464.
16. Інформаційна політика Російської імперії під час російсько-французької війни 1812 р. стаття Минуле та сучасне Волині та Полісся. Україна та Волинь у наполеонівських війнах. Науковий збірник. Випуск 41. Матеріали Міжнародної історико-краєзнавчої наукової конференції, присвяченої 200-річчю війни 1812 року, 11-12 травня 2012 року, м. Луцьк. Упоряд. А.Силюк, О.Златогорський. – Луцьк, 2012. – С. 72-73. Пилявець І.Р.
17. Політична цензура в радянських засобах масової інформації в роки «холодної війни» стаття «Холодна війна» : історія та уроки. 1946-1991 рр.. Збірник наукових праць. Матеріали Міжнародної наукової військово-історичної конференції, 4-5 жовтня 2012 р., м. Севастополь – К. 2012. – С. 156-160.
18. Советская цензура в средствах массовой информации Украинской ССР а годы Второй мировой войны стаття История книги и цензуры в России. І Блюмовские чтения : материалы международной научной конфренции, посвященной памяти А.В. Блюма, 29-30 мая 2012. – СПБ.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2013. – С. 189-193.
19. Радянська преса в Українській РСР на початку Другої Світової війни та в роки нацистської окупації (1939-перша половина 1943 рр.) стаття Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Історичні науки. – Луганськ : Видавництво Державного закладу «Луганський Національний університет імені Тараса Шевченка», 2013. – 1(260) січень 2013, частина ІІ. – С. 133-143. Фахове видання
20. Изъятия литературы из библиотек и книготорговой сети Украинской ССР накануне второй мировой войны стаття Социально-гуманитарний вестник Юга России. – Краснодар, 2013. – № 4. – С. 23-28.
21. Радянська цензура в засобах масової інформації на Волині і Поліссі в роки Другої світової війни стаття Воєнна історія України. Волинь та Полісся: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції., 25-26 квітня 2013 р. – К., 2013 – С. 389-392.
22. Стосунки Української держави гетьмана Павла Скоропадського з Кубанню: політичний аспект стаття Україна – Кубань: історична та культурна взаємодія. Випуск І. Матеріали республіканської наукової конференції, м. Київ, 14 грудня 2013 р. / Укл. і наук. ред. А.М. Авраменко. – К.: «Талком», 2014. – С. 65-71.
23. Українське козацтво в контексті радянської пропаганди тези доповіді Україна – козацька держава! : Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14-15 травня 2014 р., Жовті Води. – Жовті Води, 2014. – С. 27-30.
24. Изъятия книг из библиотечных фондов в Украинской ССР в 1941-1945 годах стаття История книги и цензуры в России. ІІІ Блюмовские чтения : материалы международной научной конфренции, посвященной памяти А.В. Блюма, 27-28 мая 2014. – СПБ. : ЛГУ им.А.С. Пушкина, 2015. – С. 269-273
25. Вчителю стаття, укладач Педагог і дослідник історії Другої світової війни : До 50-річчя від дня народження та 25 річниці педагогічної та наукової діяльності професора Олександра Валентиновича Потильчака : біографічне видання; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова / редкол. О.О. Сушко (голова), та ін.; укл.: Ж.М. Іщенко, Т.В. Романенко. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – 395 с. – серія «Викладачі і вчені Інституту історичної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова». – С. 23-25
26. Документи центральних державних архівів як джерело вивчення історії радянської політичної цензури в УРСР в роки Другої світової війни тези доповіді Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 20-21 листопада 2015 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 63-65.
27. Еволюція свободи слова в сучасних українських ЗМІ тези доповіді Людина, суспільство, політика : актуальні виклики сучасності : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 12-13 лютого 2016 р.) / за загальною редакцією д. політ. н., професора Д.В. Яковлєва. – Одесса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. – С. 159-162.
28. Политическая цензура в печатных изданиях Украинской ССР в годы «холодной войны» стаття «Холодная война» и современность : материалы международной научной конференции 24 марта 2016 г. – СПб.: Изд-во РГГМУ, 2016. – С. 246-251.
29. Релігійний туризм в Україні тези доповіді «Инновационные технологи в индустрии туризма»: Международная научно-практичесая интернет-конференция, 12-14 апреля 2016 г., г. Харьков.