Нестеренко Юлія Вікторівна

Кафедра журналістики

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Досвід роботи: 3 роки

Біографія

Освіта

2002-2007 рр. – ЛНПУ ім. Тараса Шевченка, магістр української філології, тема магістерської роботи: «Комунікативна стратегія постмодерного тексту (на прикладі творчості Юрія Андруховича)».

2007-2010 рр. – ЛНУ ім. Тараса Шевченка, аспірантура за спеціальністю 27.00.04 – Теорія та історія журналістики при кафедрі журналістики і видавничої справи.

2013-2014 рр. – КНУ ім. Тараса Шевченка, Інститут філології, здобувач при кафедрі теорії літератури, компаративістики і літературної творчості за спеціальністю 10.01.06 – Теорія літератури.

Відомості про захист дисертацій

У 2014 році на засіданні спеціалізованої ради при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему “Сучасна українська есеїстика: жанрові трансформації” за спеціальністю 10.01.06.

В Університеті “Україна” працює з 2016 року.

Викладає дисципліни

1. Основи журналістики
2. Газетно-журнальне виробництво
3. Агенційна журналістика

Сфера наукових інтересів

1. Дослідження регіональної преси та сучасної української публіцистики

Перелік наукових і навчально-методичних праць

1. Нестеренко Ю.В. Комунікативна стратегія текстів Ю. Андруховича / Ю. В. Нестеренко // Вісн. Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – №766.– Сер. «Філологія» – 2007. – Вип. 51. – С. 191-193.

2. Нестеренко Ю. Жанровые особенности писательской эссеистики в медиапространстве постсоветских стран (на материале публицистики украинского писателя Л. Дереша) / Ю. В. Нестеренко // Журналiстыка –2008: стан, праблемы i перспектывы: матэрыялы 10-й Мiжнар. навук.-практ. канф, 11–12 сн. 2008 г., Мiнск. – Вып. 10. – Мiнск : БДУ, 2008. – С. 297-299.

3. Нестеренко Ю. Естетико-комунікативні принципи постмодерної есеїстики кін. ХХ ст. (на прикладі твору Юрія Іздрика «Станіслав: туга за несправжнім») / Ю. В. Нестеренко // Соціальні комунікації сучасного світу: наук.-теор. зб. – Кривий Ріг, 2009. – С. 111-113.

4. Нестеренко Ю. Письменницька есеїстика в українській періодиці 1991р.: тематика, прагматика, жанрово-стилістичні особливості / Ю. В. Нестеренко // Регіональні ЗМІ України: історія, стан і перспективи розвитку: Матеріали І міжнар. конф. – Луганськ, 2010. – С.144-152.

5. Нестеренко Ю.В. Есеїзм як стильова домінанта художнього тексту / Ю. В. Нестеренко // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. – 2013. – № 2. – Ч.2. – С. 191-196.

6. Нестеренко Ю.В. Эссеизм как стилевая доминанта произведения С.Жадана «Вокзалы» / Ю. В. Нестеренко // Филология и культурология: современные проблемы и перспективы развития: сб. 2-й международной науч.-практ. конф., 28 февраля 2013. – М.: Изд-во Перо, 2013. – С. 136-139.

7. Нестеренко Ю.В. Слияние жанра эссе с типологическими чертами литературного портрета: на примере современной украинской литературы / Ю. В. Нестеренко // Филология и культурология: современные проблемы и перспективы развития: сб. 2-й международной науч.-практ. конф., 28 февраля 2013. – М.: Изд-во Перо, 2013. – С. 158-161.

8. Нестеренко Ю.В. Урбаністичні мотиви української есеїстики кін. ХХ – поч. ХХІ ст. / Ю. В. Нестеренко // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка: Філологічні науки. – 2011. – № 24 – Ч.2. – С. 63-69.

9. Нестеренко Ю. Жанрова специфіка есеїстики Богдани Матіяш / Ю. Нестеренко // Наукові записки ТНПУ. Сер. «Літературознавство». – 2012. – Вип. 34. – С. 182-190.

10. Нестеренко Ю.В. Кольористичні коди письменницької есеїстики кін. ХХ– поч. ХХІ ст. / Ю. В. Нестеренко // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка: Філологічні науки. – 2011. – № 19. – Ч.2. – С. 115-121.

11. Нестеренко Ю.В. Тема помаранчевої революції в есеїстиці О. Пахльовської / Ю. В. Нестеренко // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка: Філологічні науки. – 2011. – № 6. – Ч.2. – С. 132-136.

12. Нестеренко Ю.В. Письменницька есеїстика: спроба міфологемного аналізу / Ю. В. Нестеренко // Наукові праці: наук.-метод. журн. – Т.193. – Вип.181: Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили. 2012. – С. 69-72.

13. Нестеренко Ю.В. Жанрова валентність есе кінця ХХ – початку ХХІ століття: типологічний аспект / Ю. В. Нестеренко // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка: Філологічні науки. – 2012. – № 12. – Ч.2. – С. 67-76.

14. Нестеренко Ю.В. Біблійні мотиви есеїстики Олени Москаленко: жанрово-тематичний аспект / Ю. В. Нестеренко // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка: Філологічні науки. – 2013. – № 4. – Ч.2. – С. 210-215.

15. Нестеренко Ю.В. Синкрезія письменницького есе та жанру рецензії в українському літературному просторі кін. ХХ – поч. ХХІ ст. / Ю. В. Нестеренко // Сучасні літературознавчі студії. Постгуманізм та віртуальність : літературні виміри. Зб. наук. пр. Вип. 10. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 255-265.

16. Нестеренко Ю. В. Тематические разновидности писательского эссе / Ю. В. Нестеренко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2014. – № 2. – Ч.2 – С. 131-135.

Електронна пошта: july7rene@gmail.com.