Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Масштабні соціально-економічні зміни, що відбуваються в нашому інформаційному суспільстві, оновлення системи управління, динамічне введення новітніх інформаційних технологій – усі ці чинники висувають підвищені вимоги до якості сучасного документознавства, яке постає як результат розвитку і самовдосконалення складної комунікативної системи за певний історичний період: зростання обсягу інформації про навколишнє середовище, поширення знання через неформальні канали їх передачі, фіксація необхідної інформації, виникнення писемності, створення документів, введення обмежень їх руху, організація управлінських документних масивів, створення діловодних органів, систематизація та уніфікація документації, автоматизація діловодства.

Для студентів – документознавців усвідомлення осягнення феномену загальноцивілізаційного інформаційного масиву є не лише абстрактною філософською дилемою, але конкретним професійним обов’язком. Адже однією з головних рис сучасної цивілізації є нарощення обсягу інформації, якою оперує сучасне суспільство, і саме бажання обмінюватися інформацією в поєднанні з постійно зростаючими можливостями по її переробці рухають людство в прагненні перетворювати світ. Усе, що нагромадило людство протягом своєї історії – філософія, культура, мистецтво – весь той інформаційний багаж, що обумовлює рух та розвиток цивілізації, – вимагає якісного аналізу документально-інформаційного масиву, тому провідною спеціальністю XXI століття має стати спеціальність документознавця – фахівця, який вміє професійно працювати з інформацією.

Збільшення потоків інформації потребує докорінної зміни характеру виконання управлінських операцій і процесів інформаційного забезпечення управлінських рішень та опрацювання документації з актуальних проблем, подій тощо. Здобутки документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності з кожним роком усе більше важать в органах державної влади, місцевого самоврядування, великих корпораціях.

Спеціаліст у галузі документознавства та інформаційної діяльності посідає особливе місце в системі управління і виробничих відносин. Його соціальна роль визначається необхідністю дотримуватись чіткого планування, налагоджувати комунікаційні зв’язки з партнерами регіонального і міжрегіонального рівнів. Серед них: органи державної влади й управління, які зацікавлені в отриманні достовірної інформації про суб’єкти різних сфер господарської діяльності, власники капіталу, зацікавлені в інформації про резерви та перспективи розвитку, потенційні партнери – для налагодження контактів. Тому 20 травня 1999 року Відкритим міжнародним університетом розвитку людини “Україна” був обраний новий перспективний напрямок освітньої підготовки студентів – “Документознавство та інформаційна діяльність”.

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Університету “Україна”, яка належить до основних навчально-методичних структурних підрозділів університету, має ліцензію на освітню діяльність і здійснює підготовку фахівців галузі 02 “Культура і мистецтво” за спеціальністю 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” за ОКР “молодший спеціаліст”, освітніми ступенями “бакалавр” і “магістр”.

У своїй діяльності кафедра документознавства та інформаційної діяльності керується Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, іншими нормативними правовими документами, що стосуються напрямків її діяльності.