Дисципліни, закріплені за кафедрою

1. Англо-німецькомовний етикет

2. Аспектний переклад

3. Вступ до мовознавства

4. Германське мовознавство

5. Граматичні та стилістичні аспекти перекладу ІІ іноземної мови

6. Дипломатичний протокол та етикет

7. Ділова іноземна мова

8. Друга іноземна мова

9. Друга іноземна мова (французька)

10. Еквівалентність перекладу семантичних мовних одиниць

11. Етика й естетика

12. Жанрові теорії перекладу

13. Загальна теорія перекладу

14. Західноєвропейська мова

15. Іноземна мова

16. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

17. Іноземна мова (наукового спілкування)

18. Іноземна мова за вибором

19. Іноземна мова поглибленого вивчення

20. Історія зарубіжної літератури

21. Історія основної іноземної мови

22. Корективний курс фонетики

23. Країнознавство

24. Латинська мова

25. Лінгвокраїнознавство країн І іноземної мови

26. Лінгвокраїнознавство країн ІІ іноземної мови

27. Методика викладання іноземної мови

28. Методика викладання перекладу у вищій школі

29. Мистецтво перекладу та теорія інтерпретації

30. Наукове спілкування іноземною мовою

31. Основи наукових досліджень

32. Основи перекладу та редагування художніх текстів

33. Основи підготовки гідів-перекладачів

34. Основи синхронного перекладу

35. Основи теорії мовної комунікації

36. Методика викладання філологічних дисциплін

37. Переклад і редагування документів різних типів та жанрів

38. Переклад науково-технічної літератури

39. Переклад спеціальних текстів

40. Порівняльна граматика іноземної та української мов

41. Порівняльна лексикологія іноземної та української мов

42. Практика перекладу основної іноземної мови

43. Практика письмового та усного перекладу

44. Практична граматика

45. Практичний курс ІІ іноземної мови

46. Практичний курс ІІ іноземної мови і переклад (німецької)

47. Практичний курс ІІІ іноземної мови

48. Практичний курс основної іноземної мови

49. Практичний курс першої іноземної мови

50. Семантико-стилістичні проблеми перекладу різних жанрів

51. Соціолінгвістика

52. Cоціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу

53. Стилістика першої іноземної мови

54. Сучасна ділова іноземна мова (німецька)

55. Теорія та практика перекладу

56. Термінознавство першої іноземної мови

57. Техніка перекладу ІІ іноземної мови

58. Техніка перекладу конференцій

59. Труднощі художнього перекладу

60. Усний послідовний двосторонній переклад

61. Актуальні напрямки розвитку лінгвістики на сучасному етапі

62. Вступ до літературознавства

63. Вступ до мовознавства

64. Давня українська література

65. Друга східна мова (китайська)

66. Жанрово-стильові тенденції в українській літературі ХХ ст.

67. Етнографія

68. Історія мови (східні мови)

69. Історія східної літератури (нова і новітня)

70. Історія та культура країн Сходу

71. Історія українського сходознавства

72. Історія української критики

73. Історія української літератури (для ЖР і ВСР)

74. Історія української літератури 1800-1860 рр.

75. Історія української літератури І пол. ХІХ – поч. ХХ ст.

76. Історія української літератури ХХ ст.

77. Історія української мови

78. Лексикологія та лексикографія (східні мови)

79. Лінгвістичний аналіз тексту

80. Лінгвокраїнознавство (країни основної східної мови)

81. Література української діаспори

82. Літературознавство

83. Методика викладання іноземних мов (східні мови)

84. Методика викладання української літератури

85. Методика викладання української мови

86. Методологія досліджень з філології, історії та філософії Сходу

87. Мовознавство

88. Наукові методи дослідження мовного матеріалу

89. Новітні методи викладання української літератури у ВНЗ

90. Організація та планування ділових комунікацій

91. Основи східнослов’янської ономастики

92. Особливості розвитку української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.

93. Переклад наукових, технічних, юридичних та економічних текстів

94. Практика перекладу з російської на українську мову

95. Практика усного мовлення (східні мови)

96. Практикум із української мови

97. Практична граматика (східні мови)

98. Проблеми розвитку української літератури на межі ХХ – ХХІ ст.

99. Риторика

100. Рух стилістичних тенденцій в українській мові

101. Старослов’янська мова

102. Стилістика

103. Сучасна стилістика ділового (екранного) мовлення

104. Сучасна комунікативна лінгвістика. Теорія тексту

105. Сучасна українська література (для ПР)

106. Сучасна українська мова

107. Сучасні методи викладання української мови у ВНЗ

108. Сучасні методи літературознавчого аналізу

109. Східнослов’янська мова (російська)

110. Сценічна мова

111. Теоретична фонетика (східні мови)

112. Теорія віршування

113. Теорія літератури

114. Теорія і практика монтажу

115. Теорія та практика перекладу (східні мови)

116. Техніка екранної мови

117. Техніки та технології в роботі ведучого

118. Українська діалектологія

119. Українська література

120. Українська мова (за професійним спрямуванням)

121. Українське ділове мовлення і редагування

122. Українське народознавство

123. Усна народна творчість

124. Шевченкознавство. Франкознавство