Дроботенко Валентина Юріївна

Кафедра журналістики

Посада: доцент кафедри

Кафедра видавничої справи, поліграфії та редагування

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 20 років

Біографія

Народилася 3 березня 1973 року в м. Донецьку.

Закінчила Донецький національний університет (1995) за спеціальністю «Українська мова і література».

З жовтня 1994 року працювала лаборантом кафедри української мови. Після закінчення університету була переведена на посаду асистента спочатку кафедри української мови, а потім української філології і культури.

Відомості про захист дисертацій

25 квітня 2001 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему “Лексика сімейних обрядів у говірках Донеччини” за спеціальністю 10.02.01 – Українська мова на засіданні спеціалізованої вченої ради К11.051.04 при Донецькому національному університеті.

В Університеті “Україна” працює з 2012 року.

Викладає дисципліни

Кафедра журналістики

1. Практична стилістика
2. Практикум з української мови у ЗМІ

Кафедра видавничої справи, поліграфії та редагування

1. Практикум з української мови у ЗМІ
2. Практична стилістика
3. Редагування довідкової та енциклопедичної літератури
4. Актуальні проблеми українського термінознавства

Сфера наукових інтересів

1. Мова сучасних ЗМІ
2. Культура української мови
3. Українська лексикологія
4. Практична стилістика української мови
5. Риторика

Автор понад 30 наукових праць, опублікованих у фахових виданнях України, авторських навчальних програм з курсів: «Практична стилістика», «Практикум з української мови в ЗМІ», «Теорія твору і тексту», навчального посібника «Українська мова в ЗМІ».

Публікації останніх років

1. Дроботенко В.Ю. Про співвідношення центру та периферії у функційно-семантичному полі персональності (на матеріалі сучасних українських ЗМІ) // Вісник Донецького національного університету. Серія Б: Гуманітарні науки. – № 1-2. – 2010. – С. 130-134.

2. Дроботенко В.Ю. Основні засоби вираження абсолютної адресантності в українській публіцистиці (за матеріалами газети «Дзеркало тижня») // Світові стандарти сучасної журналістики : збірник наукових праць / МОН України. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького; Інститут Медіа Права; Могилянська школа журналістики НАУКМА; відп. ред. Т.Г. Бондаренко, С.М. Квіт. − Черкаси: Видав. Чабаненко Ю., 2010. − С. 169-171.

3. Дроботенко В.Ю. Категорія особи і категорія персональності: специфіка функційно-структурної ієрархії // Лінгвістичні студії : зб. наук. пр. / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. − Донецьк: ДонНУ, 2011. − Вип. 22. − С. 101-104.

4. Дроботенко В.Ю. Методичні рекомендації до модульного контролю з дисципліни «Українська мова в ЗМІ» (І семестр) за спеціальністю «Журналістика» (за напрямом 0302) : навч.-метод. посібник // Донецьк: ФОП Дмитренко, 2011. – 40 с.

5. Дроботенко В.Ю. Українська мова в ЗМІ: Практикум. Частина І : навч. посібник // Донецьк: ФОП Дмитренко, 2011. − 256 с.

6. Засоби вираження ритуальної та інклюзивної адресантності в українській публіцистиці // Стиль і текст : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна; Інститут журналістики КНУ імені Т. Шевченка. – К., 2012. – Вип. 13. – С. 81-85.

Перелік наукових і навчально-методичних праць

1. Словник родинної обрядової лексики східностепових українських говірок // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 2 / Укл.А.П.Загнітко (наук. ред.) та ін. − Донецьк: ДонДУ, 1996. − С.264 − 269 (у співавторстві з Омельченко З.Л.)

2. До питання про мову юридичних документів (на прикладі протоколу судового засідання)// Українська мова. теорія і практика: Матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. − Донецьк: ДонДУ, 1997. − С.66 − 67.

3. Семантика назв весільного хліба у східностепових говірках// Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 3 / Укл. Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. − Донецьк: ДонДУ, 1997. − С.155 − 158.

4. Поховальний обряд на Донеччині: елементи обряду та їх назви// Семантика і прагматика граматичних структур: Зб. наук. праць / Ред. кол.: А.Загнітко (наук. ред.) та ін. − Донецьк: ДонДУ, ІЗМН, 1998. − С.125 − 135.

5. Взаємозумовленість матеріальної культури і лінгвістичної системи на її позначення// Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур. V Міжнародна конференція. Том 2. Тези доповідей: В трьох частинах. Ч.І. − Дніпропетровськ: Арт-Прес, 1998. − С.30 − 32.

6. Назви осіб-учасників весільного обряду в східностепових говірках// Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 4 / Укл. Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. − Донецьк: ДонДУ, 1998. − С.216 − 219.

7. Словник Східностепові українські говірки// Наук.-навч.посібник. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – 114 с. (С.103 − 114) (лист МОН України№ 696 від 19.05.98 р.) (у співавторстві з Омельченко З., Фроляк Л. та ін.)

8. Назви осіб-учасників родильного обряду в східностепових говірках// Вісник Донецького університету. Серія Б: Гуманітарні науки. – № 2. − 1998. – С.202 − 206.

9. Вплив православної культури на структуру поховального обряду на Донеччині// Материалы Международной научной конференции «Третьи Дионисиевские чтения. Дионисий Ареопагит и проблемы греко-славянской культуры». − Донецк: ДонГУ; ДИСО, 1999. − С.30 − 31.

10. Функціонування лексем на позначення окремих елементів родильного обряду на Донеччині// Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 5 / Укл. Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. − Донецьк: ДонДУ, 1999. − С.272 − 275.

11. Ареальне варіювання лексики родильного обряду на Донеччині// Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 6 / Укл. Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. − Донецьк: ДонДУ, 2000. − С.255 − 265.

12. Весільнообрядова лексика східностепових говірок у зіставленні з офіційно-діловою лексикою укладання шлюбу// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Лінгводидактичні основи вивчення української мови студентами неспеціальних факультетів. − Донецьк: ДонНУ, 2000. − С.68 − 74.

13. Ареальна характеристика назв осіб-учасників весільного обряду// Волинь − Житомирщина. Історико-філологічний збірник з реґіональних проблем. − № 6. − Житомир: Ред.-видавн.відділ Житомирського державного педагогічного університету ім. І.Франка, 2001. − С.202 − 208.

14. Обряд хрещення на Донеччині: реалемний план та вербальні компоненти обряду// Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Т.Шевченка. Філологічні науки. – № 12 (44). − 2001. – С.102 − 110.

15. Темпоральна лексика східностепових говірок у контексті сімейної обрядовості// Восточноукраинский лингвистический сборник: Выпуск седьмой. Сборник научных трудов // Редколлегия: Е.С.Отин (отв.ред.) и др. − Донецк: Донеччина, 2001. − С.243 − 255.

16. Предпогребальный период погребального обряда: его вербализация и реалемный план в говорах Донецкого региона// Вопросы региональной лингвистики. Сб. науч. тр., посвят. памяти проф. Л.М.Орлова / Науч. ред. и сост. Р.И.Кудряшова. − Волгоград: Перемена, 2002. − С.185 − 198.

17. Інтерактивні методи навчання на уроках з української мови за професійним спрямуванням// Збірник доповідей науково-практичної конференції Донецького національного університету «Оптимальне педагогічне спілкування в умовах гуманізації освіти» / За ред. проф. Сторожева В.І. − Донецьк: ТОВ «Норд Компьютер», 2004. − С.181 − 186.

18. Орфографічний практикум. Збірник вправ та завдань. Навч.посібник// Донецьк: ДонНУ, 2004. − 63 с. (у співавторстві із Сушинською І.М.)

19. Посібник з культурології: конспекти лекцій, завдання, ілюстрації до тем. Частина І: Навч. посібник// Донецьк, 2005. − 113 с. (С.70 − 83) (у співавторстві з Лукаш Г.П. та ін.)

20. Взаємозв’язок аудиторних очікувань і медіапрактики// Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку: Зб. наук. пр./ МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б.Хмельницького; Відп. ред.: С.М.Квіт, Т.Г.Бондаренко. − Черкаси, 2007. − С.319 − 322.

21. Активізація навчальної і творчої діяльності студентів під час проведення лекційних і практичних занять// Сучасні проблеми якості освіти // збірник доповідей регіональної науково-практичної конференції Донецького національного університету / За редакцією проф. В. І. Сторожева. − Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2007. − С.287 − 294.

22. О сущности языковой компетенции// Культура народов Причерноморья. научный журнал. − № 110. т.2. − Симферополь, 2007. − С.171 − 173. (у співавторстві з Сидельниковим В.П.)

23. Я-автор та його функції у журналістських текстах// Вісник Донецького університету. Серія Б: Гуманітарні науки. – № 1. − 2008. – С.83 − 87.

24. Персональність − особовість: особливості вияву в мові ЗМІ// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск VII. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С.214 − 218.

25. Роль авторського «Я» у ЗМІ// «Східнослов’янська філологія: Від Нестора до сьогодення»: Матеріали Міжнародної наукової конференції. − Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2008. − С.41 − 42.

26. Особливості семантико-синтаксичної категорії особовості / безособовості// Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Лінгвістичні дослідження»: зб. наук. пр. − Харків, 2009. − Вип. 27. − С.156 − 163.

27. Простір публіцистичного тексту: мовна особистість і образ автора// Східнослов’янська філологія: зб. наук. пр. Сер. Мовознавство. − Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2009. − Вип. 17. − С.11 − 19.

28. Про співвідношення центру та периферії у функційно-семантичному полі персональності (на матеріалі сучасних українських ЗМІ)// Вісник Донецького національного університету. Серія Б: Гуманітарні науки. – № 1-2. − 2010. – С.130 − 134.

29. Основні засоби вираження абсолютної адресантності в українській публіцистиці (за матеріалами газети «Дзеркало тижня»)// Світові стандарти сучасної журналістики: збірник наукових праць / МОН України. Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького; Інститут Медіа Права; Могилянська школа журналістики НАУКМА; відп. ред. Т.Г.Бондаренко, С.М.Квіт. − Черкаси: Видав. Чабаненко Ю., 2010. − С.169 − 171.

30. Категорія особи і категорія персональності: специфіка функційно-структурної ієрархії// Лінгвістичні студії : зб. наук. пр. / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А.П.Загнітко. − Донецьк: ДонНУ, 2011. − Вип. 22. С.101 − 104.

31. Методичні рекомендації до модульного контролю з дисципліни «Українська мова в ЗМІ» (І семестр) за спеціальністю «Журналістика» (за напрямом 0302): Навч.-метод. посібник // Донецьк: ФОП Дмитренко, 2011. – 40 с.

32. Українська мова в ЗМІ: Практикум. Частина І: Навч. посібник// Донецьк: ФОП Дмитренко, 2011. − 256 с.

33. Засоби вираження ритуальної та інклюзивної адресантності в українській публіцистиці// Стиль і текст : науковий збірник / за ред. В.В.Різуна ; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2012. – Вип. 13. – С. 81 – 85.

Електронна пошта: valentina_dobr@ukr.net.